ВАКУОЛДОР

ВАКУОЛДОР (фр. vacuole, лат. vacuus — бош) — бир клеткалуу орга-низмдерде же жаныбар ж-а өсүмдүк клеткаларындагы анча чоң эмес, көбүнчө тегерек көңдөйчөлөр. Бир катар көп клеткалуу омурткасыздарда (губка, ичеги көңдөйлүүлөр, айрым моллюскалар) ж-а кай бир бир клет-калууларда (жөнөкөйлөр) тамак сиңирт ич В. болот. Татаал түзү-лүштүү жаныбарларда тамак сиңирил В. өзгөчө клеткаларда — фаго-циттерде жайгашат. Башка клеткалардын В-унда туз, фермент ж-а зат алмашуунун продуктулары бар. Көптөгөн бир клеткалуу организм-дерде ж ы й р ы л г ы ч В. болуп, алар негизинен осмос басымын жөнгө салуу ж-а бөлүп чыгаруу функциясын аткарат. Өсүмдүк В. түссүз же түстүү клет-калык ширеге толуп, анда эриген заттар (кант, алкалоид, пигмент, туз ж. б.) клеткада осмосту ж-а тургор-ду камсыз кылат. Өтө жаш клеткада В. болбойт, болсо да байкалбайт. Ал өсүп келе жаткан клетканын түрлүү жеринде жаралат да, карыган клеткада көлөмү чоңоюп, акырында бир ири вакуолду — вакуомду түзөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *