БААТЫР

от123

Ноя 28, 2020

БААС (арабча сөзмө-сөз алганда — кайра жаралуу), к. Арабдардын социалисттик кайра жаралуу партиясы.

БААТЫР — 1) илгери түрк ж-а монгол элдеринде айрым кишилерге жоокердик эрдиги ж-а кызматы үчүн берилген атак. Б. эл-жерди жат баскынчы л ардан коргоп калуудагы эрдиги үчүн кылымдар бою эл оозунда айтылып калган. Рев-яга чейин кыргыздын ири манаптарынын көбү да өзүлөрүн Б. деп аташса, алардын мүдөөсүн коргоп, уруу «намысын» талашып, жоокерчилик кылган адамдар да Б. деп аталган. Бирок манаптар ж-а алардын союлун чапкандар жалпы эл арасында жек көрүмчү гана болушкан. Сов. доордо Б. деген түшүнүктүн мааниси түп-тамырынан өзгөрүп, орусча «герой» деген сөздүн маанисин алып калды. Совет мамлекетинин мүдөөсүн жактап, кан-жанын аябай эрдик көрсөткөн өлкөбүздүн гражда-нинине Советтер Союзунун Баатыры деген ардактуу наам берилет. Буга Россиядагы Граждандык согуштун (1918-20), Советтер Союзунун Улуу Ата Мекендик согушунун (1941-45) Б-лары, бейкут күндөрдө космос мейкиндигин изилдөөдө бөтөнчө эрдик көрсөтүшкөн учкуч-космонавттарыбыз мисал болот. Мындан тышкары Сов. Союзунда Б. деген түшүнүк өндүрүштө, илимде, мад-тта ж-а өлкөнүн эл чарбасынын башка тармактарында иштегендердин артыкча ийгиликтерин белгилөө үчүн да колдонулат. Андай адамдарга Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам берилет.

БААТЫР ЭНЕ, к. Көп балалуу эне.

от 123