БААЛУУЛУК

БААЛУУЛУК — адам ж-а коом үчүн айлана-чөйрөдөгү объектинин (жаратылыш ж-а коомдук турмуштун ку-булуштарында кездешүүчү жыргал, жакшылык ж-а кара санатайлык, сылыктык ж-а оройлук, сулуулук ж-а көрксүздүк ж. б. ) оң же терс маанисин ачуучу өзгөчө социалдык аныктама. Үстүртөн караганда Б. буюмдун же көрүнүштүн өз касиети сыяктуу сезилет, чындыгында ал касиет жаратылыштын өзүндө, объектилердин ички структурасында эмес, ал адамдын коомдук турмушунун сферасына гана таандык ж-а адамдардын социалдык мамилелеринин бир чагылышы болуп саналат. Жеке адам тап, бүткүл коомдун турмушуна, тагдырына, Мекендин келечегине таасири тие турган жаратылыштын ж-а социалдык турмуштун көрүнүштөрүнө (жаман же жакшы, көрктүү же көрксүз, патриот же чыккынчы, интернационалист же улутчул ж. б. ) баа бербей кое албайт. Б-тун мааниси башка социол. кате-гориялардай коом ж-а коомдук аң-сезим м-н кошо өсүп-өнүгүп турат.

БААЛУУЛУК ТЕОРИЯСЫ, к. Аксиология.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *