АЙЫЛ ЧАРБА ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ В. И. Ленин атындагы бүткүл союздук (ВАСХНИЛ) — СССРдеги айыл, суу ж-а токой чарбасы б-ча жогорку илимий мекеме. 1929-ж. Москвада СССР а. ч. мин-восунун алдында уюштурулган. Академиянын составында (1973-ж. 1-янв.) 1 ардактуу академик, 92 академик, 67 мүчө-корр., чет өлкөлүк 40 мүчөсү бар. Президенти — П. П. Лобанов (1965). Академиянын негизги милдеттери булар: а. ч. илимдеринин маанилүү башкы багыттары б-ча теориялык изилдөөнү өнүктүрүү; а. ч-дагы тех. прогресстин принциптүү жаңы жолдорун табуу; ил. из. иштеринин методдорун өркүндөтүү; дүйнөлүк илимдин жетишкендиктерин а. ч. өндүрүшүндө пайдаланууга көмөк берүү. Академия ил. из. иштерин жүргүзөт, координациялайт, илимий-методикалык жактан жетекчилик кылат, а. ч. адистиги б-ча илимий кадр даярг дайт. Академиянын күндөлүк ишин анын Президиуму башкарат. ИАнын региондун (аймакташ) 6 бөлүмү (Сибирде, Түштүктө, О. Азияда, Чыгышта, Закавказьеде, Батышта) ж-а 56 ил. из. ин-ту бар. Академия а. ч. б-ча чет өлкөлүк илимий мекемелер ж-а окумуштуулар м-н илимий-Тех. кызматташтыкты ишке ашырат.л Эң көрүнүктүү илимий иштердин, жаңы ачуулардын авторлоруна Академия К. А. Тимирязев, Н. И. Вавилов, В. Р. Вильяме,’ К. К. Гедройц, В. П. Горячкин, М. Ф. Иванов, А. Н. Костя-‘ ков, И. В. Мичурин, Г. Ф. Морозов, В. С. Немчинов атн. медалдарды ыйгарат. Академия 1949-ж. Ленин орде-> ни м-н сыйланган.

АЙЫЛ ЧАРБА КЛИМАТОЛОГИЯСЫ, к. Агроклиматология.

от 123