АЙЫЛ ЧАРБА ГЕОГРАФИЯСЫ

АЙЫЛ ЧАРБА ГЕОГРАФИЯСЫ экон. географиянын тармагы. А. ч-нын жайгашуусун, факторлорун ж-а закон ченемдүүлүктөрүн изилдейт. А. ч. өндүрүшүнүн структурасындагы терр-ялык өзгөчөлүктөр коомдун социалдык-экон. түзүлүшүнө жараша болот. Капит. а. ч-ны жайгаштыруу баш аламан, стихиялуу, жер рентасынын ж-а эң жогорку киреше алууга умтулуунун таасири м-н түзүлсө, соц. а. ч-ны жайгаштыруу эл чарбасын пландуу, пропорциялуу өнүктүрүүнүн натыйжасында ишке ашырылат. А. ч. өндүрүшүн террялык жайгаштырууга көбүнчө төмөнкү объективдүү шарттар таасир этет: а) а. «Ч. продукциясын керектөөчү ж-а а. ч-сы үчүн өндүрүш каражаттарын чыгаруучу жерлерге карата ээлеген экон.-геогр. абалы; б) а. ч. үчүн керектүү эмгек ресурстарынын болушу; в) материалдык ресурстардын топтолушу ж-а жерг. өндүрүштүк тажрыйбанын өзгөчөлүктөрү. А. ч. г-сын экон.-геогр. изилдөөнүн маанилүү элементтери: жерди пайдалануунун айрым түрлөрүн классификациялоо ж-а картага түшүрүү; а. ч. ишканаларынын территориясын уюштуруу формаларын, а. ч. ишканаларынын өндүрүштүк типтерин, а. ч-сын жайгаштыруунун экон. факторлорун изилдөө; табигый чөйрөнүн типтерин баалоо; а. ч-сын жайгапгшрууну тармактар б-ча талдоо; а. ч.-сын райондоштуруу. Өндүрүштү тех. жабдуунун ж-а уюштуруунун деңгээли б-ча а. ч. уламдан-улам ө. ж. өндүрүшүнө жакындоодо; келечекте а. ч. эмгеги индустр. ? эмгектин1 бир түрүнө ай>данмакчы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *