АЙКЫН ЭМЕС ФУНКЦИЯ

АЙКЫН ЭМЕС ФУНКЦИЯ -көз каранды чоңдугу көз каранды эмесине карата кандайча өзгөрөрү айкын көрсетүлбөген функция. Эгерде F(x, у)=0 теңдемесиндеги х тин берилген мааниси м-н F[x,f(x)]=0 шартын канааттандыра турган у — Кх) функциясы бар болсо, анда кийинкиси F(x, у)-0 аркылуу айкын эмес функция деп аталат. А. э. ф. бир маанилүү же көп маанилүү болот.

х2 у2 Мис, «%+’,;-1 = 0 теңдемеси

а2 Ъ2

кош маанилүү у-Ү -~\/ а2-х2 функа

цияны берет. А. э. ф. бир маанилүү болушу, б. а., белгилүү бир х үчүн F(x, у)=0 төңдемесинин жалгыз гана y = f(x) чыгарылышка ээ болушу өзгөчө маанилүү, аны төмөнкүдөй теорема камсыз кылат: эгерде F(xa, Уо)=0 болуп, дифференциалануучу F(x, у) функциясы М0(х0, у0) чекитишга аймагында F’x, F’y үзгүлтүксүз туундуларга ээ болуп ж-а Fv(x0, у о) Ф 0 болсо, анда х0 чекитинин жетиштүү кичине аймагында F(x,y)=0 теңдемесин канааттандыруучу ж-а х=х0 болгондо, у = уо-](хо) го айлануучу бир маанилүү жалгыз гана y=f(x) үзгүлтүксүз функция бар Л , F’x(x,y)

болуп, ал у =— үзгүлтүксүз туундуга ээ болот.

Ав.: Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1, М., 1953; Кудрявцев Л. Д., Математический анализ, т. 2, М., 1970.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *