АЙДЫН ТУТУЛУШУ — Жердин көлөкөсүндө калган кездеги Айдын көрүнүшү. Ай толук бойдон же’жарымжартылай Жердин көлөкйсуңө капталып калганда тутулат. Күндүн нуру Жердин атмосферасыңда сьшгандцктан, тутулуунун чоң фазйсында Д й кызыл күрөң түстө болуң көрүнөт. Айдын толук тутулуу фЙзасы; 1 с 40 мин га созулат, анткениуЖердан көлөкөсү Айдын диаметрийвн; чоң. А. т. жыл сайын болуп турат, к. Т.уүулуу.

от 123