АДЪЮТАНТ

от123

Июн 28, 2020

АДЪЮТАНТ (лат. adjutans— жардамчы) — 1) аскер башчыларынын түрдүү тапшырмаларын аткаруучу офицер. Сов. Армияда (1954-ж-га чейин) өзүнчө батальондордун (дивизиондордун) строй кызматы жагын башкарган. 2) Рев-яга чейинки орус армиясында штабдагы иш жүргүзүүнү тейлеген офицер. Генерал чининдегилерге-генерал-А., офицер чининдегилерге флигель-А. деген наам берилген.

от 123