АГНОСТИЦИЗМ

АГНОСТИЦИЗМ (гр. agnostos — таанып-билүүгө болбойт)- философиядагы идеалисттик багыт; ал объективдүү дүйнө м-н анын закондорун таанып-билүүгө болбойт деп эсептеп, абс. акыйкатты танат. «Агностик: биздин туюмдарыбыз чагылтып, сүрөттөп көрсөтүүчү объективдик реалдуулуктун бар экенин билбейм, муну билүү мүмкүн эмес деп жарыялайм — дейт» (Ленин В. И., Чыг., кырг. 1-бас, 14-т., 136-6.). 18-к-да А-ди теориялык жактан англ. субъективдүү идеалист Юм, немец философ-идеалист Кант иштеп чыгышкан. А. түрдүү формада кездешет. Мис, Кант нерселер объективдүү жашайт дегени м-н, аларды таанып-билүүгө болбойт десе, Юм нерселердин объективдүү жашашын танып, биз алар ж-дө чындыкка жакын эч нерсе биле албайбыз деген жыйынтыкка келет. А-дин материализмге түп-тамырынан бери карамакаршы экендигин Ф. Энгельс — «Людвиг Фейербах…», В. И. Ленин «Материализм ж-а эмпириокритицизм» деген эмгегинде катуу сынга алган.

Ад.: Марко К., Фейербах жөнүндөгү тезистер, Маркс К. жана Энгельс Ф., Танд. чыг., кырг. бас, 2-т.; Э нг е л ь с Ф., Людвиг Фейербах жана классикалык немец философиясынын акыры, ошондо эле, 2-т ; Ленин В. И., Материализм жана эмпириокритицизм, Чыг., кырг. бас, 14-т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *