АВТОФАЗИРОВКА

от123

Июн 24, 2020

АВТОФАЗИРОВКА — заряддуу бөлүкчөлөрдүн ылдамдаткычтарынын көпчүлүгүндө электрондордун, протондордун, алъфа-бөлукчөлөрдун ж-а көп заряддуу иондордун жогорку энергиядагы ылдамдануусун камсыз кылуучу кубулуш. 1944-ж. сов. физик В. И. Векслер, 1945-ж. амер. физик Э. Макмиллан ачкан. Циклотрондо бөлүкчөлөр туруктуу магнит талаасында айланат да, дуанттын ортосундагы жылчыктарда ылдамдатылат. Бөлүкчөнүн айлануу жыштыгы а ж-а өзгөрүлмө электр талаасынан өзгөртүү жыштыгы ш0 бири бирине барабар: <в=еЯ/тс=(й0; е, т - бөлүкчөнүн заряды ж-а массасы, с - жарыктын ылдамдыгы, Я -магнит талаасынын чыңалышы. Бөлүкчөнүн энергиясынын өсүшү м-н анын массасынын релятивдик чоцоюшу ж-а магнит талаасы магниттин жылчыгынын борборунан четин көздөй бир аз азайгандыктан, ш = со0 барабардыгы бузулат. Резонанс бузулганда, бөлүкчөлөрдүн энергияларынын өсүшү тезинен токтолот. Магниттин жылчыгындагы магнит талаасынын чыңалышы же ылдамдатуучу талаанын жыштыгы убакытка карата жай өзгөрсө, анда W м-н W0 ортосундагы резонанс орто эсеп м-н бөлүкчөлөрдүн чоң тобу үчүн автоматтык түрдө кармалып турат, б. а., WOVT = W0(t). Бул кубулушту Векслер - автофазировка, Макмилан фазалык турактуулук деп атаган.

Ад.: к. Зарявдалган белупчөлөрдун ылдамдаткычтары деген макаланын аягынан,

от 123