АВТОБИОГРАФИЯ

от123

Июн 24, 2020

АВТОБИОГРАФИЯ (авто… ж-а био…-\-…графия) — өз өмүрү ж-дөгү баян; мемуарга ыктаган адабий жанр. Мемуардан айырмасы: мында автор жеке өзүнүн башынан өткөргөндөрү, ой-сезимдери, көз караштары тууралуу көбүрөөк сөз кылат. А.- дүйн. ад-ттагы байыркы жанр. Көркөм А-га Ж. Ж. Руссо ж-а А. И. Герцен негиз салган. Дүйн. классиктердин айрым чыг-лары да А-лык мүнөздө. Кыргыз ад-тында А. Токомбаевдин «Автобиографиялык фрагменттер», А. 0смоновдун «Жазуучулук баяным» дегендери ушу жанрга тиешелүү. М. Элебаевдин «Узак жолу» да А-лык белгилерге ээ. Ар кандай кишинин өз таржымалын кыскача баяндап жазышы да А. деп аталат.

от 123