АБСОЛЮТТУК ТЕМПЕРАТУРА — башталышы суунун үчтүк чекитинен (же муздун эрүү темп-расынан) 273, 16°Сге төмөн жаткан абс. нөлдөн эсептелген температура. Англ. окумуштуу Кельвин киргизген (1848) темп-ранын бул абс. шкаласы кээде «Кельвин шкаласы» деп аталат. А. т. Цельсий б-ча аныкталуучу темп-ра м-н2’=*+273, 16 туюнтмасы аркылуу байланышат. Нерсени эч убакта абс. нөлдөн төмөн муздатууга болбойт.

АБСОЛЮТТУК ЧОҢДУК -эгерде берилген сан чыныгы оң сан болсо, ошол сандын өзүнө, терс болсо, анын карама-каршы белгиде алынганына ж-а нөл болсо, нөлгө барабар болгон сан. а нын А. ч-гу \а\ түрүндө жазылат. Мис, |+5| = |-5|=5; Комплекстүү а-\-Ы санынын А. ч. |а+Ьг| = =У а2+Ь2.

от 123