АБСОЛЮТТУК ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК

АБСОЛЮТТУК ГЕОЛОГИЯЛЫК ЖАШ, к. Геологиялык жыл эсеби.

АБСОЛЮТТУК ЖЫЙНАЛУУЧУЛУК — катарлардын ж-а иитегралдардын жыйналуучулугунун түрү. Эгерде абс. чоңдуктарынан түзүлгөн | ТД | +11Ь | + + o o o + | Um Н катары жыйналса, анда Ui+U2-i (-Um4 сан катары абс. жыйналуучу деп аталат. А. ж. ж-а шарттуу жыйналуучулук ж-дөгү түшүнүктөр. О. Копшнин (1833), П. Дирихленин (1837) ж-а Б. Римандын (1864) матем. Анализди негиздөөдөгү эмгектеринде иштелип чыккан. Абс. жыйналуучу катарлар дын касиеттери чектүү суммалардын касиеттерине окшош, ар кандай абс. ж. катар жыйналат ж-а анын суммасы катардын мүчөлөрүнүн жайгашуу тартибине көз каранды эмес. Шарттуу жыйналуучу катарлар үчүн акыркы касиет орундалбайт. Эгерде оо оо 1^=Щх)йх м-н катар j \f(x)\dx 0 0 жыйнласа, анда I абс. жыйналуучу интеграл деп аталат.

АБСОЛЮТТУК ИДЕЯ — объективдүү идеализмдин филос. системаларындагы башкы түшүнүктөрдүн бири. Мис, Гегелдин системасында А. и. деген бүт нерсенин уюткусун, жогорку синтезин туюндурат, ал эми табият м-н дух А. и-нын туундусу деп эсептелет. А. и. — диалек. ж-а тарыхый материализмге жат түшүнүк.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *