АБСОЛЮТТУК БИРДИКТЕР — абс. бирдиктер системасындагы өлчөөнүн чен бирдиктери. Электр техникасында «А. б. » деген термин айрым учур ларда МКСА системасындагы чоңдуктарга карата колдонулат.

от 123