АБРСКЙЛ

от123

Июн 24, 2020

«АБРСКЙЛ» — абхаз элинин баатырдык эпосу. Эпосто Абрскил баатырдын элин сүйгөндүгү, теңдик ж-а бакыт үчүн күрөшү көрсөтүлөт. Абрскилди жек көргөн кудай периштелерин жиберип, аны чынжырлатып, үңкүрдөгү темир мамыга байлатып койот. 19к-дын 70-жылдарынан тартып «А-дин» түрлүү варианттары жазылып, орус тилинде жарыялана баштаган.

от 123