АБИОГЕНЕЗ

АБИОГЕНЕЗ (о.. . ж-а био.. . , genesis- жаралыш, чыгыш) — организмдердин орг. эмес заттардан пайда болушу ж-дөгү теория. 19-к-дын жарымына чейин А. деп түзүлүшү татаал организмдердин жансыз табигый заттардан кокусунан келип чыгышын түшүнүшкөн. Мис, 17-к-да курт, балык, бака, чычкан баткаКтын ылай чөкмөлөрүнөн, шүүдүрүмдөн жаралат деп эсептешкен. Бирок 1668-ж. итал. окумуштуу Ф. Реди бузулган эттеги чымындын жумурткасынан чымындын личинкасы жетилерйн, 18-к-да Л. Спалланцани кайнатылган сорподо микроорганизмдер өнүкпөй тургандыгын аныктаган. Муну Л. Пастер 1861-ж. биротоло далилдеген. Ф. Энгельс тиричиликтин жаралуу проблемасын 1-жолу материалисттерче коюп, тиричилик деген өнүгүүнүн белгилүү этабында пайда болгон материя кыймылынын өзгөчө формасы экенин көрсөткөн. Азыркы убакта окумуштуулар тиричиликтин келип чыгышын татаал эволюциялык процесс деп эсептешет.

АБИОСТУК ФАКТОРЛОР — чөйрөнүн организмге таасир берчү орг. эмес шарттары. А. ф. хим. (атмосферанын, суунун, топурактын хим. составы) ж-а физ. же климаттык (темп-ра, басым, шамал, агым, радиация ж. б. ) деп бөлүнөт. А. ф. жер бетинин рельефине, климатка жараша өзгөрүп, организмдердин ареалдагы санына (биомасса) ж-а таралышына таасир тийгизет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *