АББАСИЛЕР (750-1258)

АББАСИЛЕР (750-1258)-Мухаммеддин агасы Аббастан таралган араб халифтеринин династиясы. Биринчи халиф-Абу-ль-Аббас ас-Саффах (750-754). А. халифаты аль-Мансурдун (754-775), аль-Махдинин (775- 785), Харун ар-Рашиддин (786-809), аль-Мамундун (813-833) тушунда өзгөчө күчөп турган. Феод. Эзүүнүн оорлошунан бир нече көтөрүлүш чыккан (8-к-дын 70-80-жылдарындагы Муканнанын, 9-к-дын башындагы Бабектин көтөрүлүшү ж. б. ). 8-к-дын аягында А. халифатынан айрым аймактар бөлүнөт (мис, Марокко, 788), 9-к-да А. халифаты кыйрап, Ирандын, О. Азиянын, Закавказьенин, Египеттин терр-ясында жерг. династиялар (Тахирилер, Саффарилер, Тулунилер, Вагратилер ж. б. ) башкарган өз алдынча мамлекеттер түзүлө баштайт. Аббасилердин акыркы халифи — альМустасим (1242-58).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *