ШАКЕ

Туз

Жол издедик ай-талаадан,
ашуулардан ат туягы туурулган,
көмкөрүлгөн дөбөлөрдөн кыргыз сөөгү жуурулган,
көзү каткан сайдан, чөлдөн Күн сызыктай куурулган.

Жойку бузук бул чөөлөр
ошондоле Адал менен Арамдыктын так ортосун туу кылган
октон, туздан аттап өтүп,
ай далыга бычак сайып, арт жагыңан суу куйган.

Ошондоле:
-Жалган! Жалган! Жалган!-деп,
чокко түшүп чыркырап,
мүрзөдөгү боз чымчыктай сайрап турган бу жалган.

Жашасын деп буларга да,
бу Жараткан жаланган тил, жакшынакай өң берди,
бирок аттиң, көр албастын ич тардыгы көмөлөнүп битке окшоп,
талады го тим туралбай жөн жерди,
калк көзүнчө булбул болуп бакта сайрап безенип,
караңгыда карга болуп жерге түшүп,
чокуйт экен көр-жерди.

Азайуда кайран өмүр,
ачканда не эсепти,
ансыз деле сааты келсе алат ажал кезекти.
Жыгылганда көрдүк го биз төшөй калса ат жалын,
жалын эмес туяктарын төшөп турган эшекти.

Карганын да, бүркүттүн да канаттарын бирдей чайкап эзет жел,
кайырчы да, кан дагы өтөт сурак берчү бекеттен.
Каргабызбы, бүркүтбүзбү, кайырчы же канбызбы,
кайдан кимдин келатканын Кудай баалап, эсептээр,
каргышы жок өсүп турган гүлдөн бери талкалап,
калаага да, талаага да толуп кетти эшектер.

О, Кудурет,
колдон келсе ушуларды кечиргин,
ушулардын ыпластыгын унутуп,
ыйманына секет бер,
ансыз деле муздак көрдөн баарыбызга жетет жер.

Унутулду Бешик ырың,
улуу дастаны, ырың менен кошогуң.
Унутулуу деген да аттиң,
улутуңдун экен го бир жоголуусу,
азап-муңуң, тозогуң!

Ансыз деле,
кун бойлогус элди эл деп санабай,
абийир, намыс эмне экенин карабай,
аттап өттүк Уят менен Убалдан,
аттап өттүк,
көөдөндөгү Дубалдан,
Ата-Энеден,
асмандагы Кудайдан!
Аттап өттүк,
аттап өтпөс Курандан!...

кыргыз тилиндеги гезит "Фабула"