Жан дүйнө жаңырыгы
Барчынбек Бугубаев

Не табасың сен мени унутканда?!

Жердин шарын келтирип ыйык жанга,
Асманымды сулуулап булуттарга,
Күлкү бердим, тил бердим, обон бердим,
Көңүл жайын көтөрүп турушканга.

Төрт океан толкутуп, жарды бердим,
Төп келишкен алтын-зер кенди бердим,
Сүйүү бердим, жан дили жыргасын деп,
Чындык деген керемет шерди бердим.

Балыктарын арнадым деңиздердин,
Жердин үстү толтура жемиш бердим,
Күндө мени унутпай эстесин-деп,
Күн, ай, жылдыз жаркыган бейиш бердим.

Акыл эстен, мээримден аябадым,
Ал жагынан бейишке даярдадым,
Асмандагы куштарды...Көл, жердеги,
Жандыктардын баарысын сага арнадым.

Сан кылымдан өзүңдөн түңүлбөдүм,
Салабаттуу жашоонун түрүн бердим,
Океанда корабль...асманымда,
Самолётто учууга билим бердим!

Каалаганым "ыйманың кенен болсун?!"
Качан гана кыйналсаң мени ойлойсуң...
Кана айтчы жогорку айткандардын,
Баарын сага ким берди?..-деп ойлойсуң.

Киши-пендем үмүтүм тебелебе ?..
Калтыр жакшы табитиң небереңе,
Сени жерге падыша кылган үчүн,
Таазим этип турушуң керек эле!..

Пайдалуусун илимдин сага арнадым,
Парасаттуу жандарды сага арнадым,
Пас жагыңды көрбөйүн, билейин-деп,
Пайгамбардын жибердим далайларын,
Айтканымдын айрымын аткара албай,
Ай адамзат сен неге карайладың?..

Угушалы...не жетсин угушканга?
Айландыр сен жер шарын ыйык жанга,
Сыймык болсун ичинде Киши-деген,
Сый жараткын аз-арбын улуттарга,
Аба сууну нурду да сага берген,
Не табасың сен мени унутканда?!.

Бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын гимни

Азаттыктын аткан таңы агарып,
Анда кыргыз ай-ааламга тарадык.
Ата-энесин күтүп жаткан баладай,
Алыстыктан Ала-Тоону карадык.

Биз кыргыздар бүт дүйнөнү кыдырып,
Бийиктеген эмгек акыл сыдырып.
Үмүт менен конгресске келебиз,
Мекенибиз калбас үчүн буюгуп.

Суктандырып, Айкөл Бакай-Манасты,
Суктандырып, суусу! Наны! Абасы.
Улутуна, жумушуна карабай,
Биз кыргыздын! Биз кыргыздын баласы!

Таазим этип тарыхына, салтына,
Жан дүйнөсү, парасаты баркына.
Биримдик!- деп биз келебиз чакырып,
Бүт дүйнөлүк кыргыздардын маршына.

"Кайың барбы кыргыз балта чаппаган.
Өзөн барбы кыргыз каны акпаган"-
Деп айткандай ушул эле кылымда,
Өлкө барбы кыргыз буту баспаган.

Кайда барса ошол тилде сүйлөгөн,
Өлкө чанда кыргыз эли жүрбөгөн.
Азыр мына алыстабай биригип,
Ала-Тоого чакырабыз дүйнөдөн.

Кудай жалгыз! А калганы такталат,
Керемети бул дүйнөдө сакталат.
Туулган жер киндик каны жуурулуп.
Анда мекен Ала-Тоодон башталат.

Сүйүү чындык акыл баам иш менен,
Бак таалайды бүт дүйнөдөн издеген.
Ала-Тоолук улутуна карабай,
Бүт дүйнөлүк кыргыздарбыз биз деген.

Көк теңирим көк жал Айкөл Манас деп,
Ой-санаага акыл эске калат деп.
Манас духу колдобосо а балким,
Кличколор жүрөт беле таяк жеп.

Ай-ааламдан акыл нуру чачылып,
Ак калпагы турбас үчүн басынып.
Ала-Тоодон Алпкаракуш үн салат,
Ааламдагы кыргыздарды чакырып!

Бири дагы соо эмес!

Манас мүнөз... Алманбеттен кем эмес,
Маңкурт эмес, "максаттары Эверест!"
Доорубузга добуш кошкон досторум,
Досторумдун бири дагы жөн эмес.

Жан дүйнөнүн жаңырыгы шор эмес,
Жараткандын жакшылыгы жок эмес.
Жер тоңсо да кыш пейилди жалыткан,
Үмүттөрдү үшүк эмес тоң эмес.
Достор "ишкер" эң чабаны дүкөнчү ...
Досторумдун бири дагы соо эмес.

Арамзаны, куйтуларды майтарып,
Ала-Тоону акыл менен кайтарып.
Доорубузга мекенчилдик иштери,
Досторумдан күндө турат байкалып.

Досторум көп бу кыялкеч бактыма,
Жаманы жок "мыктысы көп жакшы да."
Мезгил менен мейкиндикти багынтып,
Мерезди тегерете чапкыла.

Так ошондой-кичүү досум...Чоң досум...
Эссиздикке кеткениңер болбосун.
Башыңарды мекендесин бай-дөөлөт,
Баарыңарды бакыт нуру коргосун!

Бардык жерде сонун жандар кезигет,
Балдай дары, дабан ойлор жетилет.
Адам бойдон калгандардын бардыгы,
Ардак тактан досум болуп сезилет...

Тараза

Туугандардын улуусу да, жылуусу,
Бардык ишке пейлин момун кылуучу.
Жакшы жандар билингендей-билгиче,
Жаман жандар бир топ бийик туруучу.

Жазганымдын өзү болсун сынчысы,
Жалгандыкты сүйгөн эмес кыртышы.
Жай олтуруп, комуз ойноп отурса,
Жалаң күүдөн бүткөн окшоп тулкусу.

Алтын байкем башкалардан башка эле,
Адилеттик, чындык иши жакчу эле.
- Мисан - деген эмне?- десем, атакем,
- Перс тилинде "Тараза"-деп айтчы эле.

Тараза бул -Чындык, Теңдик эмеспи,
Табияттан тартуулаган белекти.
Той, майрамда калыстардын башында,
Ыр күү менен көтөрчү эле желекти.

Турмуш өзүн турса дагы сездирип,
Болушунча эрезеге жеткирип.
Жеңем экөө кетип калды дүйнөдөн.
Үч уулду, эки кызды өстүрүп.

Суу аккандай сонун аккан нурунда,
Күү черткенде башка болчу чынында.
Кээде ойлосом...Кочкордогу үйүндө ,
Комуз чертин олтургансыйт бүгүн да.

Учурунда бааланбаса максатың ,
Урпактарың үмүтүңдү актасын.
Таразадай таланттарды байкабай,
Калгандыктан бизди кудай сактасын.

Күргүштөгөн көк теңирден кут алган,
Күү үйрөнүп албаптырбыз биз анда,
Эртең байке сенин ырың угулсун,
Таразадай...миң миллион Мисандан!

кыргыз тилиндеги гезит "Учур"