Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити◄◄◄
Редакция:


"Эркинтоо"
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жалпы республикалык гезити
Гезит жумасына эки ирет: шейшемби, жума күндөрү чыгат.

Башкы редактор
САДЫКОВ Сакы
Маматкалыкович
Кабылдама 59-15-69
Гезит индекси: 68451

Юстиция министрлигинен өткөн катталуу күбөлүгүнүн № 592

Телефондор:
Башкы редактордун орунбасарлары:
59-15-44, 59-16-44, 59-15-28
Катчылык - 59-20-73 (тел./факс).
Бөлүмдөр: саясат-экономика - 59-15-48;
маалымат - 59-20-93;
социалдык, укук, маданият- 59-15-40.
"Нормативдик актылар" журналы - 59-21-61.
Реклама бөлүмү - 59-16-31 (тел./факс).
Эсеп - кысап бөлүмү - 59-15-99.
Компьютердик бөлүм - 59-15-30.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркинтоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.

Автордун көз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Жарнамалар кыргыз, орус,
англис тилдеринде
берилет. Мазмунуна редакция жооп бербейт.
Телефон:59-16-31 (факс).
Биздин реквизиттер:
р/с №1210820002001606
БИК 121008
ИНН. 00107199210141
Дос-Кредобанк ААКнын "Берекет" филиалы.

Дарегибиз:
720031, Бишкек шаары,
С. Ибраимов көчөсү, 24, 8-кабат.
http://www.erkintoo.web.kg
E-mail: erkintoo@elcat.kg
Гезит редакциянын компьютердик борборунда даярдалып,
"Учкун" АКсынын басмаканасында басылды.Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!