Архив

Редакция

Редакция

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
Башкы редактор
Осмонов
Манас Орозбаевич

Редактордун жардамчысы
Бекматова Гүлбарчын - 62-38-75
Башкы редактордун
1-орун басары
Темиров Таалайбек - 62-38-77
Башкы редактордун
орун басары
Сатыкулов Орункул - 62-19-06 (факс)
Жооптуу катчы
Жунусов Асан - 62-38-71
Жооптуу катчынын орун басары
Алтымышев Атай- 62-38-71
Жооптуу редактор
Чамашев Азизбек - 62-18-64
Бөлүм башчылар
Саясат бөлүмү
Турдалиева Бегим - 62-38-78
Укук-сот бөлүмү
Максутова Сымбат - 62-18-64
Маданият бөлүмү
Бакиров Карбалас - 62-18-64
"Нормативдик актылар"
журналынын жооптуу редактору
Кулатаева Бактыгүл - 62-18-64
Коммерциялык бөлүмү - 66-22-27


Башкы редактордун кеңешчиси
Имамадиев Бактыбек - 62-19-51
Кабарчылар
Өсөров Мамат
Абилов Абдимухтар
Урматова Шайгүл
Дүйшөнбаева Айзада
Сариева Салика
Исабеков Максат
Кенжетаева Жазгүл
Шайкеева Айнура
Башкы эсепчи - 62-38-73
Компьютердик борбор - 62-38-74


Региондор боюнча өкүлдөр
Исмаилова Ризван
- Ош - 0(3222) 5-56-04
жороева Гүлжамал
- Түштүк аймагы - (0779) 59-61-59
Карасартов Орозалы
- Жалал-Абад облусу (0770) 81-00-32
Акматов Адылбек
- Баткен облусу (0772) 07-60-60
Макешова Айчүрөк
- Чүй облусу - 62-18-66
Сейдалиев Нуржигит
- Талас облусу (0773) 46-99-03
Садабаев Эгемберди
- Ысык-Көл облусу - (0771) 34-19-36
Кызалаков Турдумамбет
- Нарын облусу - (0770) 12-88-80


Биздин дарегибиз:
Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов көчөсү, 193.

erkintoo@elcat.kg

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.
Автордун көз карашы редакция­нын позициясын билдирбейт.
Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума күндөрү чыгат.


Индекси: 68451

"Учкун" АКсынын
басмаканасында басылды.
Буйрутма №312. Нускасы 6520 

Жарнама