Македонскийдин
олуялык түштөрү
Табышмактуу полководец, жараткандын, жөнөкөй жоокерлердин сүймөнчүгү, Аристотелдин окуучусу, өзүнүн эң кубаттуу империясына дүйнөдө биринчилерден болуп акча каражатын киргизген, армияны жаңыча реформалаган, көптөгөн жаңы шаарларды негиздеген Александр Македонский, улуу (Великий) Александр, каардуу (грозный) Искендер 33 жашка жетип-жетпей кайтыш болгон.
Жараткан Александрга олуялык (алдын-ала билүү) жөндөмдүүлүктү ээ кылган. Бир жолу катуу салгылашта анын досу, соратниги Птоломей ууланган жебеден жарадар болот. Александр ажал менен арбашкан досуна жүрөгү сыздап, ага кантип жардам берээрин билбей турганда, кокусунан көзү илинип кетет. Түшүндө балык кармап алат, ал жараланган адамды кандай чөп менен дарылоо керектигин айтат. Птоломей ошол чөптүн жардамы менен айыгат.
Биздин эрага чейин 332-жылы Македонскийдин жоокерлери финдердин Тир шаарын курчоого алышат. Александр түшүндө байыркы мифтеги Геракл баатыр аны шаардын дубалына жакын кел дегендей белги берет. Кийинки күнү жоокерлер шаарга киришет.
Бул жеңиштен кийин Македонский жоокерлери менен Египетке жол тартат. Байыркы өлкө аларды басып алуучу эмес, персиялыктардан куткаруучу катары кабыл алышып, аны фараон деп жар салышат.
Биздин эрага чейин 332-жылы жаңы фараон Египет менен Жер ортолук деңизиндеги өлкөлөрдүн чегарасын белгилей турган шаар курууну чечет. Анын ою боюнча бул жаңыдан курула турган шаар илимдин, маданияттын борбору болушу керек. Анын идеясы менен курулган Александрия бүгүнкү күндө да эң атактуу шаарлардын бири.
Нил суусунун жээгинде саякаттап, келечектеги жаңы шаар үчүн жер издеп жүргөн Александр көзү илинип кетип түшүндө атактуу Гомерден үзүндү окуп отурган акылман Фарос жөнүндө бир нече жолу эскерет. Түшүнө өтө ишенген падыша ал жакка жөнөйт. Жер ага өтө жагып, шаарды ушул жерге курууну чечип, арпанын уну менен белги сала баштаганда кайдан-жайдан учуп келишкен куштарга той түшөт. Аны көргөн Александр бу жаман белги деп капа болот. Көзү ачыктар "эл баккан, коргогон" белги деп аны жооткотушат.
Египетте жүргөндө Александр өзүнүн өтө купуя сырдуу саякатын башынан кечирет. Ал бир аз жоокерлери менен Ливиянын чөлүнөн кереметтүү Сиван храмын издейт. Элдин айтымында ал байыркы храмда көзү ачык кечилдер жашашкан экен.
Ыйык храмга кирүүгө бир гана падышага уруксат беришет. Александр мындан ары да дүйнөнү багындырууга өзүнө жараткан жардам берээрин билгиси келет. Падышага ал жерден кадырлуу кечилдер эмне деп жооп бергенин эч ким билбейт. Храмдан чыккандан кийин ал "Мен каалаганымды билдим. Алган жообум менин жүрөгүмө туура келди",-дейт. Бир гана жолу Александр бу күндү эсине түшүрүп, элге кызык кеп айтат: "Эми мен, мени Амонун тукуму экендигимди ырастаган кудайларга садага берем",- дейт. Белгилүү болгондой Египеттин Амонун байыркы гректердин улуу Зевси менен тыгыз байланыштырышчу.
Таланттуу полководец Персиянын каардуу падышасы Дарийдин багынбас жоокерлерин талкалап, кереметтүү, кооз Вавилонду басып алган Македонский өзүн чыныгы кудайдын уулу экендигине бекем ишенип, жоокерлерин Индияга карай баштайт. Ал ар дайым урушта жоокерлеринин алдында болуп, ажалга тике карайт. Мындай тынымсыз уруш жоокерлерди абдан алсыратат. Бир жолку катуу салгылашта падыша жарадар болуп, Вавилонго кайтып келет. Бу урушта алган жаракаты кабылдап, Африканын жерин басып алуу боюнча пландары ишке ашпай, биздин эрага чейинки 323-жылы улуу полководец кайтыш болот.
Даярдаган
Б.Имамадиев,
"Эркин Тоо".


ӨКМнын өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча департаменти
төмөнкү объекттердеги иштерди сатып алууга чектөөсүз катышуу боюнча тендер жарыялайт:
- "КРнын ӨКМнын Республикалык атуулдук коргоо курсунун РВРи";
- "Ала-Арча суусундагы гидропосту калыбына келтирүү боюнча ЛВР".
Тендердик сатык 2009-жылдын 27-февралында саат 14.00дө өтөт.
Объекттердин курулушун каржылоо материалдык ресурстар, салык боюнча КНС жана ФЛЧС салыктарын, төгүмдөрүн өз ара эсептешүүлөр эсеби, ошондой эле бюджеттен түшүшүнө жараша акча каражаттары менен жүргүзүлөт.
Тендердик документтердин топтомун жана кошумча маалыматтарды бул даректен алсаңыздар болот.
Бишкек ш., Бөкөнбаев көчөсү, 182,
ӨКМ ПЛПЧС департаменти, 6-бөлмө,
тел.: 31-58-26, 7-бөлмө, тел.: 31-58-36.

Нарын шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү
Нарын ш., Ысык-Көл көч., 19 даректеги Досоев Акысбекке тиешелүү турак-жайы аукцион аркылуу ачык соода-сатыкка коюлат. Аукцион 13.02.2009-ж. саат 10.00дө Нарын ш., Ысык-Көл көч., 19 даректе өткөрүлөт. Аукционго катышууну каалагандар сатыкка коюлган мүлктүн 10% өлчөмүндөгү сумманы төгөт, мүлктү албай калган катышуучулардын алдын ала төлөнгөн 10% акча каражаты кайтарылып берилет.
Үйдүн баштапкы баасы 253 000 сом.
Сурап билүү телефону: (03522) 5-13-62.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество "Халык Банк Кыргызстан" объявляет повторные публичные торги на предмет залога - квартиру, общей площадью51,1 кв.м. , жилой площадью29,7 кв.м. , расположенную по адресу: Иссыккульская область, село Бостери, ул. Бостеринская, дом, 15, кв.31, принадлежащая Батырканову Н.Ш. Стартовая продажная цена - 22500 долларов США . Торги состоятся 16 февраля 2009 года в 16.00 часов по месту расположения имущества. Желающим принять участие в торгах за 1 день до торгов необходимо внести гарантийный взнос - 5 % от начальной стартовой стоимости на банковский счет № 1251280220120011 в филиале "Халык Банк Кыргызстан-Бишкек". Участник, выигравший публичные торги, должен в течение 5 (пяти) дней внести сумму (покупную цену) за вычетом суммы ранее внесенного гарантийного взноса. Организатор торгов ОсОО Консалтинговая Компания "ВИСКАР" .
Адрес: г. Бишкек, ул. Исанова, 143-25,
тел.: 21-34-06, 21-58-57, 32-37-59, 32-37-79.

Утеряны:
1) Гос.АКТ о праве частной собственности земельного участка №089307 и регистрационное дело №5300 под кодировку 2-03-04-1001-0926.
2) Гос.АКТ о праве частной собственности земельного участка №0025466 и регистрационное дело под кодировку 2-03-04-001-0133.
3) Свидетельство о праве частной собственности земельную долю № К.О.-0046 выданный 20.03.1995 г.
4) Регистрационное долю №Р 328 под кодировку 2-03-04-0124.
5) Гос.АКТ о праве частной собственности земельного участка серия "Ч" № 0012657 и регистрационное дело №530.
Высше перечисленные документы на имя БакейНеева Мырзабека Джакеновича считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Межрайонного суда по экономическим делам г. Бишкек от 25.04.2006 г. по делу №ЭД-308/06МБ-с5 МП "Сейко" признано банкротом и в отношении него назначена процедура специального администрирования. Приказом Управления по делам банкротства при Госкомимуществе Кыргызской Республики от 14.10.2008 года №199 специальным администратором МП "Сейко" назначен
Субанкулов Токтогул Субанкулович
(лицензия № 0348)
Первое собрание кредиторов состоится 27 января 2009 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Московская,151, каб., 108. Для участия на первом собрании кредиторов с правом голоса кредиторы обязаны подать претензии за семь дней до начала собрания администратору, представителям кредиторов необходимо иметь при себе должным образом оформленную доверенность.
Справки по тел.: 61-40-74, (0772) 829-566.

Специальный администратор ОсОО "КСК Алтын"
объявляет о проведении повторного второго открытого аукциона по реализации имущества (Лот №№ 1, 2, 3, 4) ­ со снижением стартовой цены на 10 % который состоится26 января 2009 года в 11.00 часов , по адресу: с. Военно­Антоновка, ул. Южная, 21, Сокулукский район.
Наименованием и спецификацией имущества указанного Лота можно ознакомиться ежедневно с9.00 до 17.00 часов , кроме субботы и воскресения по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 114.
Участникам необходимо зарегистрироваться, предоставить все необходимые документы для участия и внести комиссионный сбор в размере 10 % от стартовой цены имущества в кассу спецадминистратора.
Цена входного билета для юридических лиц -500 сом , для физ. лиц -300 сом , для зрителей -250 сом .
За дополнительной информацией обращаться по тел.:
(0­312) 66­13­27, сот. (0­772) 90­16­67.

Извещение
Информационное сообщение объявленно на 30 января 2009 года в 11.00 часов Чуй-Бишкек-Таласским территориальным управлением Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом о проведении аукциона без установления цены в газете "Эркин Тоо" от 30 декабря 2008 года №97 (811) отзывается.

Свидетельство о рождении
на имя Шаматовой Айданы Алмазбековны вернуть за вознаграждение.
Тел.: (0772) 75-90-58,
55-49-87.

Утерянные документы на дом по адресу: г.Бишкек, село Нижняя-Аларча, ул.Панфилова, 319 считать недействительными.

ОсОО "Аги фарм"
объявляет
о своем закрытии.
Претензии
принимаются в течение
2-х месяцев.
Тел.: 57-25-85,
57-47-84

ОсОО
"Илимкенч Плюс"
объявляет о своем закрытии.
Претензии принимаются в течение
2-х месяцев.

ОсОО "ФРИВИЛЛ"
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Бишкек, ул. Тыныстанова, д.,209, кв.5.
ГНИ 004 Первомайская
ИНН 02507200810074

Свидетельство на право пользования и владения земельной доли серии
ЧА №444 выданный на имя Назарова А. площадью 4,3 га на территорий Лебединовского айыл окмоту в связи с утерей считать недействительным.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппарат жамааты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин "Кыргызстан коммунисттеринин партиясы" депутаттык фракциясынын секретариатынын консультанты Миңбаева Сабыркүл Айдаровнага агасы
Асанкарынын
дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу көңүл айтуу менен аза кайгысын тең бөлүшөт.

Утерен. гос. АКТ о праве частной собственности земельного участка №0045800 на имя Окенова Акбар Калемовича выданный Ыссыккульским рай. гос. регистр.
считать недействительным.

Предоставляется земельный участок из присельских пастбищных угодий во временное пользование сроком на семь лет под озеленение находящийся по адр.: с.Прохладное.
Торги состоятся
10.02.2009 г.

Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок № 108088 от08.11.2007 г .
Технический паспорт б/н, БГУ от 14.11.2007 на дом, выписанные на имя Сарыкуевой Мээрим Замирбековны в связи с утерей документов считать недействительными.

Таш­Мойнокским айыл окмоту сдается земельный участок во временное пользовании для посадки деревьев и озеленения находящийся по адресу: Садоводческое товарищество "Предгорный" с восточной стороны дачного участка под № 74 , торги будут проводится 5.02.2009 года по адресу: с. Кой­Таш, Таш­Мойнокский айыл окмоту.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эмгек жамааты Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Цыплакова Лариса Николаевнага
атасынын
көзү өткөндүгүнө байланыштуу орду толгус оор жоготуу учурунда аза кайгысын тең бөлүшүп, ага терең кайгыруу менен көңүл айтат.