КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГРАЖДАНДЫК КОДЕКСИНЕ ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТОО КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ
2008-жылдын 13-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
1-берене. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 1-бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
1. 24-статьянын 3-пунктунда "Мыйзамда көрсөтүлгөн башка учурларда" деген сөздөр "Эгерде ушул Кодекс же мыйзам менен башкача белгиленбесе" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
2. 180-статьянын 2-пунктунда "Мыйзамда" деген сөз "Ушул Кодексте же мыйзамда" деген сөздөр менен алмаштырылсын, "айрым түрлөрдөгү" деген сөздөр алып салынсын;
3. 328-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:
"250 эсептик көрсөткүчтөн жогору суммага милдеттенмени камсыз кылуучу кыймылдуу мүлккө күрөө жөнүндө келишим милдеттүү мамлекеттик каттоого жатат.".
2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2008-жылдын 17-декабры, №266.

Бишкек шаарында 2008­жылдын 26­сентябрында кол коюлган "Жерди жана Кыймылсыз мүлктү каттоо" (Грант № Н­380 KG) Экинчи долбоорун каржылоо жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк Банктын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ
2008-жылдын 18-декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
1­берене. Бишкек шаарында 2008­жылдын 26­сентябрында кол коюлган "Жерди жана кыймылсыз мүлктү каттоо" (Грант № Н­380 KG) Экинчи долбоорун каржылоо жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк Банктын ортосундагы макулдашуу ратификациялансын.
2­берене. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2008-жылдын 22-декабры, №268.
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
13 ноября 2008 года
Статья 1. Внести в часть I Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 6, ст. 80) следующие изменения и дополнение:
1. В пункте 3 статьи 24 слова "кроме случаев, указанных в законе" заменить словами "если иное не установлено настоящим Кодексом или законом".
2. В пункте 2 статьи 180 слово "Законом" заменить словами "Настоящим Кодексом или законом", слова "определенных видов" исключить.
3. Пункт 3 статьи 328 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Договор о залоге движимого имущества, обеспечивающий обязательство на сумму свыше 250 расчетных показателей, подлежит обязательной государственной регистрации.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент Кыргызской Республики К. БАКИЕВ
гор.Бишкек, Дом Правительства, 17 декабря 2008 года, №266.


ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Всемирным Банком о финансировании Второго проекта "регистрация земли и недвижимого имущества"
(Грант № Н­380 KG), подписанного 26 сентября 2008 года
в городе Бишкек
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
18 декабря 2008 года
Статья 1. Ратифицировать Соглашение между Кыргызской Республикой и Всемирным Банком о финансировании Второго проекта "Регистрация земли и недвижимого имущества" (Грант № Н­380 KG), подписанное 26 сентября 2008 года в городе Бишкек.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня подписания.
Президент Кыргызской Республики К. БАКИЕВ
гор.Бишкек, Дом Правительства, 22 декабря 2008 года, №268.


Урматтуу акционерлер!
"ЦУМ-Холдинг" ААК
2009-жылдын 13-январында саат 10.00дө
Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 155, конференц-зал
(6-кабат) дарегинде акционерлердин жылдык жалпы чогулушу өтөөрүн маалымдайт.
Чогулушка катышууга укугу бар акционерлердин тизмесин түзүү күнү - 2009-жылдын 22-декабры.
КүН ТАРТИБИ:
1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү.
2. Ири бүтүмү тууралуу макулдашуу.
3. Акционердик коомдун түрүн өзгөртүү.
4. Уставдын жаңы редакциясын өзгөртүү жана Юстиция министрлигинен кайрадан каттоодон өткөрүү.
5. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу.
6. Директорлор Кеңешинин жаңы курамын шайлоо.
Каттоонун башталышы 2009-жылдын 13-январында саат 9.30да.
Каттоонун аякталышы саат 9.45.
Чогулушка акционер өзү же болбосо КР мыйзамына ылайык катталган ишеним кат менен өкүлү катышса болот.
Чогулуштун материалдары тууралуу маалымат менен Коомдун катчысынан Бишкек ш., Чүй проспектиси, 155 "ЦУМ-Холдинг" ААК (601-каб.) дареги боюнча таанышса болот.
Сурап-билүү телефондору: 909-940
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО "ЦУМ-Холдинг"
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится
13 января 2009 г. в 10.00 часов
по адресу: г.Бишкек, пр.Чуй, 155, конференц-зал (6 этаж).
День составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 22 декабря 2008 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. О даче согласия на совершение крупной сделки.
3. Об изменении типа акционерного общества.
4. Об утверждения новой редакции устава и перерегистрации в органах юстиции.
5. О досрочном прекращении членов совета директоров.
6. Выборы нового состава совета директоров.
Начало регистрации - в 9.30 13 января 2009 г.
Окончание регистрации - в 9.45.
Участвовать в работе собрания акционеры могут лично или через уполномоченного представителя по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства КР.
С материалами собрания можно ознакомиться у секретаря Общества по адресу: г.Бишкек, пр.Чуй, 155 ОАО "ЦУМ-Холдинг" в каб., 601.
Справки по телефонам: 909-940.
lСпорт
Кыргыз футболунда "бийлик" алмашты
Жаңы жыл алдында Кыргызстандын футбол федерациясында олуттуу өзгөрүү-лөр болуп өттү. Жакында эле болгон отчеттук жыйында футбол федерациясынын жетекчилери "дүңүнөн" алмаштырылды. Эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта аталган федерацияны үзгүл-түксүз башкарып келген экс премьер­министр Амангелди Муралиев эми ардактуу президент болуп калды. Анын ордуна президент болуп буга чейин Бишкек шаардык футбол федерациясын жетектеп келген Айбек Алыбаев шайланды. Айбек мырза Кыргыз Республикасынын Президенттик Администрациясынын жетекчисинин орун басары болуп келген. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Дене тарбия жана спорт боюнча координациялык кеңештин төрагасынын орун басары болуп эсептелет.
Жакында эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен республиканын Сот департаментинин директору болуп шайланган.
Футбол федерациясынын вице­президенттери болуп Жогорку Кеңештин депутаттары Аскар Салымбеков, Советбек Сакебаев, генерал Өмүрбек Кутуев жана Сейитбек Аматовдор шайланышты. Көп жылдардан бери федерацияда башкы катчы болуп иштеп келген Кылычбек Бердибековдун ордуна кичи футболдон Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Нуртазин Жетибаев шайланды.
А.Жунусов,
"Эркин Тоо".Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan