КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЭЭ БИР МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ
АКТЫЛАРЫНА ("ЖАРНАК ЖӨНҮНДӨ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК
ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ) ТОЛУКТООЛОР
КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ
2008-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
1-берене. "Жарнак жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 195-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:
16-статья төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:
"7. Төмөнкүлөргө тыюу салынат:
- мыйзамда белгиленген учурлардан тышкары балдарды жасалма тамактандыруу үчүн тизмеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган азыктардын жана каражаттардын үлгүлөрүн акысыз таратууга;
- балдарды жасалма тамактандыруу үчүн азыктарды жана каражаттарды колдонууну идеалдаштыруу боюнча ар кандай маалыматтык жана билим берүү материалдарын белекке берүүгө жана таратууга;
- эгерде балдарды жасалма тамактандыруу үчүн азыктарды жана каражаттарды жасап чыгаруучулардын аталыштары, сүрөт-сыпаттамалары жана товардык белгилери колдонулса, балдардын, айрыкча ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын тамак-аш азыктарына карата кызыкчылыгы бар кош бойлуу жана эмчектеги балдары бар аялдар, саламаттык сактоо кызматкерлери жана башка жактар үчүн арналган иш-чараларга демөөрчүлүк кылууга;
- балдарды тамактандыруу процессине тиешеси болбогон, сырт жагына балдарды жасалма тамактандыруу үчүн азыктардын жана каражаттардын аталыштары же сүрөт-сыпаттамалары түшүрүлгөн товарларды (футболкалар, баш кийимдер, оюнчуктар, кол чатырлар, баштыктар д.у.с.) адамдардын кеңири чөйрөсүнө таратууга, анын ичинде сатууга;
- балдарды жасалма тамактандыруу үчүн азыктарды жана каражаттарды сатып алууга же пайдаланууга дем берүүгө тикелей же кыйыр багытталган башка иш-аракеттердин түрлөрүнө".
2-берене. Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
1. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 922-статья менен толукталсын:
"922 -статья. Балдарды жасалма тамактандыруу үчүн азыктарды жана каражаттарды жарнамалоо жана таратуу эрежелерин бузуу
Тизмеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген балдарды жасалма тамактандыруу үчүн азыктарды жана каражаттарды жарнамалоо жана таратуу эрежелерин бузуу, -
тиешелүүлүгүнө жараша жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн ондон жыйырмага чейинки, кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчтүн жыйырмадан жүзгө чейинки, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчтүн жүздөн беш жүзгө чейинки администрациялык айып салууга алып келет.".
2. 508-статьянын 1-бөлүгү "92" деген цифралардан кийин "922" деген цифралар менен толукталсын.
3-берене. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
4-берене. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып үч айдын ичинде өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ага ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2008-жылдын 17-декабры, №264.
"КҮРӨӨ ЖӨНҮНДӨ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ
2008-жылдын 13-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
1-берене. "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 6, 337-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1. 3-статьянын жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Күрөөгө коюлган кыймылдуу мүлккө укуктарды каттоо - милдеттүү жол-жобо, анын жардамы менен 250 эсептик көрсөткүчтөн жогорку суммага милдеттенмени камсыз кылуучу күрөө берүүчү менен күрөө кармоочунун ортосундагы күрөө жөнүндө келишим Күрөө каттоо конторасында катталат.".
2. 21-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"1. 250 эсептик көрсөткүчтөн ашык суммада милдеттенмени камсыз кылуучу, күрөөгө коюуну жана күрөөлөрдү кошпогондо, кыймылдуу мүлккө бардык күрөөлөр Күрөө каттоо конторасында милдеттүү катталууга тийиш.
250 эсептик көрсөткүчкө чейинки суммада милдеттенмени камсыз кылуучу күрөөлөр күрөө бүтүмдөрүнүн катышуучусунун каалоосу боюнча Күрөө каттоо конторасында катталышы мүмкүн.
Күрөөнү каттоо күрөө кармоочунун мурда катталган күрөөсү болбогон башка кредиторлордун алдында өзүнүн талаптарын күбөлөндүргөн артыкчылыктуу укуктарын бөлүштүрүү максатында жүргүзүлөт.".
3. 83-статьянын 2-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"3) 3 күндүн ичинде күрөөнүн токтотулгандыгы жөнүндө Күрөө каттоо конторасына билдирсин".
2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2008-жылдын 17-декабры, №265.
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНиЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О РЕКЛАМЕ",
КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОй
ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
30 октября 2008 года
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О рекламе" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 4, ст. 195) следующее дополнение:
статью 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Запрещаются:
- безвозмездное распространение образцов продуктов и средств для искусственного питания детей, перечень которых определен законодательством Кыргызской Республики, кроме случаев, установленных законом;
- передача в дар и распространение любых информационных и образовательных материалов по идеализации потребление продуктов и средств для искусственного питания детей;
- спонсирование мероприятий, предназначенных для беременных и кормящих женщин, работников здравоохранения и других лиц, имеющих отношение к продуктам питания детей, в особенности младенцев и детей младшего возраста, если при этом используются название, изображение или товарный знак производителей продуктов и средств для искусственного питания детей;
- распространение, в том числе продажа широкому кругу лиц товаров, не имеющих отношения к процессу питания детей (футболки, головные уборы, игрушки, зонты, сумки и т.п.), на внешнюю сторону которых нанесены названия или изображения продуктов и средств для искусственного питания детей;
- иные виды деятельности, прямо или косвенно направленные на поощрение покупки или использования продуктов и средств для искусственного питания детей.".
Статья 2. Внести в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 2, ст. 77) следующие дополнения:
1. Кодекс дополнить статьей 922 следующего содержания:
"Статья 922. Нарушение правил рекламирования и распространения продуктов и средств для искусственного питания детей
Нарушение правил рекламирования и распространения продуктов и средств для искусственного питания детей, перечень которых установлен законодательством Кыргызской Республики, -
влечет наложение административного штрафа на граждан от десяти до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц - от двадцати до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от ста до пятисот расчетных показателей соответственно".
2. Часть 1 статьи 508 после цифр "92" дополнить цифрами ", 922".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня подписания.
Статья 4. Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

Президент Кыргызской Республики К. БАКИЕВ
гор.Бишкек, Дом Правительства, 17 декабря 2008 года, №264.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О ЗАЛОГЕ"
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
13 ноября 2008 года
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О залоге" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., № 6, ст. 377) следующие изменения:
1. Абзац седьмой статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Регистрация прав на заложенное движимое имущество - обязательная процедура, посредством которой договор о залоге между залогодателем и залогодержателем, обеспечивающий обязательство на сумму свыше 250 расчетных показателей, регистрируется в Залоговой регистрационной конторе".
2. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"1. Все залоги движимого имущества, кроме заклада и залогов, обеспечивающих обязательства в сумме свыше 250 расчетных показателей, подлежат обязательной регистрации в Залоговой регистрационной конторе.
Залоги, обеспечивающие обязательства в сумме до 250 расчетных показателей, могут быть зарегистрированы в Залоговой регистрационной конторе по желанию участников залоговых сделок.
Регистрация залога осуществляется в целях наделения залогодержателя приоритетным правом удостоверения своих требований перед другими кредиторами, которые не имеют предшествующего зарегистрированного залога.".
3. Подпункт 3 пункта 2 статьи 83 изложить в следующей редакции:
"3) уведомить Залоговую регистрационную контору о прекращении залога в течение 3 дней".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики К. БАКИЕВ
гор.Бишкек, Дом Правительства, 17 декабря 2008 года, №265.Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan