Постановление Правительства Кыргызской Республики
Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи временного и постоянного видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Кыргызской Республики.
В целях реализации статьи 15 Закона Кыргызской Республики "О внешней миграции". Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления и выдачи временного и постоянного видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Кыргызской Республики.
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и иным органам исполнительной власти Кыргызской Республики поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 8 июня 2000 года № 324 "Об утверждении Положения о временном и постоянном видах на жительство в Кыргызской Республике для иностранного гражданина, лица без гражданства и удостоверении лица без гражданства".
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.
Премьер-министр И.Чудинов
г.Бишкек, Дом Правительства,
13 ноября 2008 года, № 626.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Миграция,
эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жумушчу комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн гранттарды, кредиттик
каражаттарды, гуманитардык жардамды саламаттык сактоо системасында натыйжалуу пайдалануу жөнүндө маалыматтары тууралуу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИнин
Т о к т о м у
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жумушчу комиссиясынын төрайымы Д.А.Ниязалиеванын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн гранттарды, кредиттик каражаттарды, гуманитардык жардамды саламаттык сактоо системасында натыйжалуу пайдалануу жөнүндө маалыматтарын угуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м к ы л а т:
1. Миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жумушчу комиссиясынын төрайымы Д.А.Ниязалиеванын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн гранттарды, кредиттик каражаттарды, гуманитардык жардамды саламаттык сактоо системасында натыйжалуу пайдалануу жөнүндө маалыматтары эске алынсын.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:
- саламаттык сактоо системасында гранттарды, кредиттик каражаттарды, гуманитардык жардамды кайтарымдуу пайдаланууну камсыз кылуу чараларын атайын жыйынында карасын;
- республиканын саламаттык сактоо системасына түшүп жаткан гуманитардык жардамдын талаптагыдай кабыл алынышын, бөлүштүрүлүшүн жана пайдаланылышын контролдоону камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жоопкерчилигин күчөтсүн;
- медик кадрлардын айрыкча айыл жерлеринде, алыскы бийик тоолуу райондордо бекип иштеп калышын, "Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 85-беренесин толук көлөмдө аткарууну, саламаттык сактоо секторуна багытталган ИДПнын көлөмүн жылына үзгүлтүксүз көбөйтүүнү камсыз кылсын;
- Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин түшүп жаткан жүктөрдүн мүнөзүн аныктоодогу, кабыл алуудагы, бөлүштүрүүдөгү жана гуманитардык жардамдын пайдаланышын талаптагыдай контролдоодогу ролун жана жоопкерчилигин жогорулатсын.
3. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду камсыздандыруу салымдары боюнча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун алдындагы өткөн жылдар үчүн карызды төгүү маселелерин жөнгө салсын.
4. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы Миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жумушчу комиссиясынын материалдарын иликтеп, укуктук жагынан баа берсин жана жыйынтыктары тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 2009-жылдын 1-мартына карата маалымат берсин.
5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо боюнча комитети "Кыргыз Республикасында жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жүзөгө ашырылышынын жүрүшүнө, "Манас таалими" Кыргыз Республикасынын саламаттыксактоосун реформалоо боюнча улуттук программасына ылайык саламаттык сактоо системасын реформалоого парламенттик контролду камсыз кылсын жана ушул токтомдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө 2009-жылдын 1-мартына карата маалымат берсин.
6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо боюнча комитетине (Н.И.Байло) жүктөлсүн.
7. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин
Төрагасы А.Тагаев

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү,
2008-жылдын 6-ноябры, №725-IV.
Продовольственная безопасность веление времени
С 31 октября по 2 ноября 2008 года на южном берегу Иссык­Куля в пансионате "Алтын жээк" состоялся очередной международный семинар общественного объединения ДААД­стипендиатов Кыргызстана "Немецкое сотрудничество в области образования, науки и культуры" в сотрудничестве с Информационным Центром ДААД в Бишкеке и Посольством ФРГ в Кыргызстане при поддержке Германской службы академических обменов (ДААД). Семинар был посвящен теме "Продовольственная безопасность ­ как основа для устойчивого развития в Кыргызской Республике". В нем приняли участие президент ДААД­Алюмни в Кыргызстане господин Э.Байбагышев, атташе по культуре посольства ФРГ в Кыргызстане господин Т.Арндт, руководитель Информационного Центра ДААД в Бишкеке госпожа Г.Циммерманн, госпожа Х.Херберс из Кельнского университета в Германии, представитель Государственного агентства по охране окружающей среды Кыргызской Республики госпожа Ж.Дуйшенова, а также ведущие профессора и доценты вузов Кыргызстана, представители НПО и ДААД­стипендиаты.
На семинаре были затронуты важнейшие вопросы продовольственной, экологической и экономической безопасности, медицинской безопасности продуктов, транспортной и энергетической безопасности ­ как основы устойчивого развития государств Центральной Азии. Особый интерес вызвал доклад профессора Х.Херберс, посвященный раскрытию санитарных и географических аспектов продовольственной безопасности в Европе. Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, содержание доклада госпожи Х.Херберс в полной мере касается и продовольственной безопасности Кыргызской Республики.
Доклады остальных участников семинара были столь же актуальны и позволили сделать следующие выводы: 1. Чтобы обеспечить более полную информированность населения о продовольственной безопасности, необходимо довести содержание и результаты семинара до сведения соответствующих государственных структур; 2. Обеспечение продовольственной безопасности нуждается в государственной поддержке и помощи, а также в личном участии каждого гражданина Кыргызской Республики;3. Необходимо обеспечить санэпидемстанции и лаборатории соответствующим оборудованием по контролю над качеством продуктов, поскольку в настоящее время оборудования в Кыргызстане представлены в недостаточном объеме для контроля продуктов питания.
Семинар закончил свою работу экскурсией в "Долину сказок", в одну из самых экологический чистых местностей южного побережья Иссык­Куля.

Доктор педагогических наук,
профессор
Т.В.Панкова,
Кандидат филологических наук,
доцент
С.З.Садыкова.
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги
Каттоо номери №132-08, 2008-жылдын 3-ноябры
Кыргыз Республикасынын каржы министрлигинин
Б у й р у г у
"Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктардын негизги принциптери тууралуу", "Кыргыз Республикасынын Борбордук казыналыгынын негизги жоболору тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ресурстарын натыйжалуу башкаруу жана казыналык системасындагы ченемдик -укуктук базаларын өркүндөтүү максатында
Буйрук кыламын:
1. "Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин ресурстарынын эсебин алуу, бөлүштүрүү жана пайдалануу тартиби жөнүндө" тиркелген Нускама бекитилсин.
2. Укуктук колдоо башкармалыгы ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине мамлекеттик каттоого жөнөтсүн.
3. Ушул буйрук Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен мамлекеттик каттоодон өткөндөн жана кийинки расмий жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
4. Ушул буйрукту коомчулук менен байланыш боюнча сектору мамлекеттик каттоодон өткөргөндөн кийин массалык маалымат каражаттарында жарыяласын жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жарыялоо булактары тууралуу маалымдасын.
5. Ушул буйруктун аткарылышы үчүн контролдук Борбордук Казыналыктын директору С.М. Зулпуевге жүктөлсүн.

Министр Т.Калимбетова
Бишкек ш., 2008-жылдын 17-октябры, №176-Б.


Министерство Юстиция Кыргызской Республики
Регистр. номер №132-08, 3 ноября 2008 года
П р и к а з
Министерства Финансов Кыргызской Республики
В соответствии с Законами Кыргызской Республики "Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике", "Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики", а также в целях эффективного управления ресурсами Министерства финансов Кыргызской Республики и совершенствования нормативно-правовой базы системы казначейства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию "О порядке ведения учета, распределения и использования ресурсов республиканского бюджета Кыргызской Республики".
2. Управлению правовой поддержки направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего официального опубликования.
4. Сектору по связям с общественностью опубликовать настоящий приказ после его государственной регистрации в средствах массовой информации и информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике публикации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Директора Центрального казначейства Зулпуева С.М.

Министр Т. Калимбетова
г.Бишкек, 17 октября 2008 года, № 176-П


Подробную инструкцию читайте
на сайте Минфина www.minfin.kg.??.??