Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик расмий гезити

№82, 24.10.08-ж.

Бишкек шаардык юстиция башкармасы
Каттоо номери №21-1-08, 13.10.2008-ж.
Бишкек шаарында
элдик иш-чараларды өткөрүү ордун аныктоо жөнүндө
Бишкек шаарынын мэриясынын
Токтому
Кыргыз Республикасынын "Жарандардын тынч, куралсыз жыйналуу, митинг жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укугу жөнүндө" Мыйзамынын 3-статьясын аткаруу үчүн, жарандардын Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына билдирүүсүз элдик акцияларды өткөрүү укуктарын ишке ашыруу максатында,
ТОКТОМ КЫЛАМ:
1. Төмөндөгү аймактар жарандардын Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына билдирүүсүз элдик акцияларды өткөрүү орундары деп аныкталсын:
- Байтик Баатыр көчөсүнүн Токомбаев көчөсү менен кесилишинде жайгашкан Бишкек шаарынын "Жеңиш" сейил багынын аймагы;
- Коенкөзөв, Рыскулов, Н.Исанов жана Пушкин көчөлөрү менен чектелген А.М.Горькийдин эстелигинин жанындагы сквердин аймагы.
2. Биринчи Май жана Октябрь райондук- администрацияларынын башчылары (Бейшенкулов Б.Т., Салиев С.С.), Бишкек шаарынын ИИББсынын начальниги (Дегембаев Т.И.) "Жеңиш" сейил багында жана А.М.Горькийдин эстелигинин жанындагы сквердин аймагында жарандар тарабынан элдик иш-чараларды өткөрүү учурунда мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин сакталышын камсыз кылсын.
3. Бул токтом Бишкек шаардык адилет башкармалыгында каттоодон өткөрүлсүн жана массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.
4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо биринчи вице-мэр
О.С.Тарбинскийге жүктөлсүн.

Мэр

Н.Тюлеев
2008-жылдын 2 октябры, №436.
Управление юстиции города Бишкек
Регистр.номер №21-1-08, 13.10.2008 г.
Постановление
Мэрии города Бишкек

Об определении мест проведения публичных мероприятий в городе Бишкек

Во исполнение статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О праве граждан собираться мирно, без оружия, свободно проводить митинги и демонстрации", в целях реализации гражданами своего права проводить публичные акции без уведомления органов местного самоуправления города Бишкек,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие места проведения гражданами публичных мероприятий без уведомления органов местного самоуправления города Бишкек:
- территорию парка "Победы", расположенного по ул. Байтик Баатыра на пересечении с улицей Токомбаева;
- территорию сквера у памятника А.М.Горького, ограниченного улицами Коенкозова, Рыскулова, Н.Исанова и Пушкина.
2. Главам Первомайской и Октябрской районной администрации (Бейшенкулов Б.Т., Салиев С.С.), начальнику Бишкекского ГУВД (Дегембаев Т.И.) обеспечить соблюдение законности и правопорядка при проведении гражданами публичных мероприятий в парке "Победы" и в сквере у памятника А.М.Горького.
3. Настоящее постановление зарегистрировать в Бишкекском управлении юстиции и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Тарбинского О.С.

Мэр Н.Тюлеев
2 октября 2008 года, №436.

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
2008-жылдын 17-ноябрында саат 15.00дө бул даректе: Казакстан Республикасы, Алматы ш., Аблай Хан проспектиси, 77 "Народный Банк Казахстан" АКнын имаратында "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушу өтөөрүн маалымдайт.
Күн тартиби:
"Халык Банк Кыргызстан" ААКнын акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушунун күн тартибин бекитүү
1. "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын 2008- жылдын экинчи жарым жылдыгына кайра каралып чыккан божомолдуу балансын капиталдык салымдардын планын жана бюджетин бекитүү жөнүндө.
Акционерлерди каттоо саат 14.00дө башталып, саат 15.00дө аяктайт.
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
Информирует о том, что 17 ноября 2008 года в 15.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, 77, в здании АО "Народный Банк Казахстана", состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Халык Банк Кыргызстан".
Повестка дня:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
1. Об утверждении скорректированных прогнозного баланса, плана капитальных вложений и бюджета ОАО "Халык Банк Кыргызстан" на второе полугодие 2008 года.
Время начала регистрации акционеров 14.00 часов, время окончания регистрации 15.00 часов."Ысык-Көл сүт" ААК
2008-жылдын 14-ноябрында саат 10.00дө бул даректе: Бишкек шаары, Семетей көчөсү, 31 "А" акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу өтөөрү жөнүндө билдирет, тел: 55-10-10
Күн тартиби:
1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү.
2. Чолпон-Ата шаарындагы мүлктүк комплекстерди сатуу.
3. Ананьево айылындагы мүлктүк комплекстерди сатуу.
4. "Ысык-Көл сүт" ААКнын кредитордук карыздарын жабуу.
5. "Ысык-Көл сүт" ААКнын ыктыярдуу жоюлушу жөнүндө.
6. Жоюу комиссиясын шайлоо жөнүндө.
7. "Ысык-Көл сүт" ААКнын орто аралыктагы жоюу балансын бекитүү жөнүндө.
Чогулушка келген акционерлерди каттоо саат 9.00дө башталат. Каттоо 10.00дө аяктайт.
Чогулуштун материалдары менен акционерлер бул даректен: Бишкек ш., Семетей көчөсү, 31 "А" таанышсаңыздар болот. Тел: 55-10-10.
Катышууга укуктуу акционерлердин тизмесин жабуу күнү - 2008-жылдын 13-ноябры.
Эскертүү: Акционерлердин паспорттору болууга тийиш, ал эми акционерлердин өкүлдөрү паспортторун, ишеним каттарын өздөрү ала келишет.ОАО "Иссык-Куль сут"
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 14 ноября 2008 года в 10.00 часов по адерсу: г.Бишкек,
ул.Семетей,31 "А", тел. 55-10-10
Повестка дня:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Продажа имущественного комплекса в г.Чолпон-Ата.
3. Продажа имущественного комплекса в с.Ананьево.
4. Погашение кредиторской задолженности ОАО "Иссык-Куль сут".
5. О добровольной ликвидации ОАО "Иссык-Куль сут".
6. Об избрании ликвидационной комиссии.
7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ОАО "Иссык-Куль сут".
Начало регистрации акционеров на собрание в 9.00 часов, окончание регистрации в 10.00 часов.
С материалами по собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Бишкек, ул. Семетей, 31 "А", тел. 55-10-10.
День закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в
13 ноября 2008 год.
Примечание: Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров доверенность и паспорт.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жамааты
Карыпкулов Аманбек
Карыпкуловичтин
дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу аза күтүүдө. Жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жетекчилиги жана өздүк курамы Мамлекеттик катчы Нур уулу Досболго
жакын тууганынын
дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.

Штамп предприятия
ОсОО "Пионер"
считать недействительным.
Св-во ЧГР 30175.

Предприятие
ОсОО "Пионер"
Объявляет о своем закрытии. Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев по телефону:
(0543) 82-68-26,
Св-во ЧГР 30175.

Пограничная служба Кыргызской Республики проводит тендерные торги методом неограниченного участия:
­ по закупке компьютерной технике 20 ноября 2008 года.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Бишкек, ул. Медерова, 163, тел.: (0­312) 54­92­73, (0­555) 27­72­92.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы Баткен облусунун Лейлек райондук мамлекеттик администрациянын башчысы-акими Шайназаров Кубанычбек Толоновичке
энесинин
дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу көңүл айтат.
Орду толгус жоготуунун азасын тең бөлүшөбүз.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы Кыргыз Республикасынын Президентинин Басма сөз кызматынын референти Кулсариева Гульзина Тураровнага
бир тууган агасынын
дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат.
Орду толгус жоготуунун азасын тең бөлүшөбүз.