Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№67, 12.09.08-ж.


Пограничная служба Кыргызской Республики
9 октября 2008 года проводит тендерные торги методом неограниченного участия по закупке услуг технологического оборудования для продовольственной службы.
Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г.Бишкек, ул.Медерова 163,
тел: (0312) 54-92-73, (0555) 27-72-92.

Пограничная служба Кыргызской Республики
10 октября 2008 года проводит тендерные торги методом неограниченного участия по закупке услуг капитального строительства объектов пограничных отрядов Айдаркен, Ош, Шамалды-Сай.
Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г.Бишкек, ул. Медерова 163,
тел: (0312) 54-92-73, (0555) 27-72-92.

Департамент по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС объявляет тендер с неограниченным участием претендентов на закупку работ по следующим
объектам:
- Понижение уровня грунтовых вод в с. Чимгент Кара-Буринского района";
- Ремонтно-восстановительные работы здания гидрометеостанции г.Талас".
Тендерные торги состоятся 27 октября 2008 года в 14.00 ч.
Финансирование строительства объектов будет производиться по мере поступления средств из бюджета.
Пакеты тендерных документов и дополнительную информацию можно получить по адресу: 720017 г.Бишкек ул. Боконбаева, 182. Департамент по ПЛПЧС МЧС, каб. 10, 11 тел.: 21-83-76, 21-83-54.


Өзгөн району, Кызыл-Тоо а/өкмөтүнүн Кызыл-Тоо айылынын тургуну Каленов Мамашерге тиешелүү болгон Кызыл-Тоо айылында жайгашкан, күрөөгө коюлган турак үйү сатыкка коюлат.
Турак үй 11­9 м. шифер менен жабылган, дубалы бышык кирпич, полдонгон.
Сарай 13­3 м. кара тыныке менен жабылган, дубалы пакса, огороду 0,15 га. 8 түп алма, 23 түп терек, 2 түп жаңгак багы бар.
Турак үйдүн баштапкы баасынан 10%га төмөндөтүү менен 195300 (жүз токсон беш миң үч жүз) сомдон башталат. Сатык 2008­жылы 15­октябрь күнү саат 11.00дө Өзгөн райондук сотунун имаратында өткөрүлөт. Сатыкка катышуучулар алдын ала баштапкы баанын 5%ын төлөп катышышат. Сатып алуучу 5 күндүн ичинде сатып алган сумманы толугу менен төлөп берүүсү зарыл. Соттук аткаруучу С.А.Долдоевге кайрылыңыздар.

Кыргыз Республикасынын финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс жарыялайт

Баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү бөлүмүн жетектөөчү адис:
Квалификациялык талаптар:
Жогорку экономикалык жана юридикалык билим
Компьютерде (Word, ExCEL) иштей билүү
Мыкты аналитикалык жөндөмдүүлүк жана командада иштей билүү
Графиктен тышкары иштөө мүмкүнчүлүгү
Иш стажысына жана тажрыйбасына квалификациялык талаптар: мамлекеттик кенже кызматтарда 1 жылдан кем эмес же өз адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес иштөө.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
Жеке арызы
Кадрды эсепке алуу барагы
Резюме
3х4 өлчөмүндөгү фотосүрөт (2 даана)
Паспорттун же жеке инсандыгын ырастаган документтин көчүрмөсү
Эмгек китепчесинин, билими тууралуу, квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндөгү документтеринин көчүрмөлөрү, колунда бар сертификаттарынын (иштеген жеринен же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөлөрү.
Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды беришкен жарандар конкурска катыштырылбайт.
Конкурска катышуу үчүн документтерди 2008­жылдын 26­сентябрынын саат 17.00үнө чейин бул дарекке тапшыруу керек: Бишкек шаары, Чүй пр., 114, 427­бөлмө, маалымат тел.: 62­83­55, 66­62­97, 66­63­22.


Компания Абдыш-Ата
для реализации новых Инвестиционных проектов возмет денежные средства под
20% годовых
(03132) 5-56-19 (приемная), (03132) 5-56-25 (инвестиционный отдел), (0555) 41-70-60, (0555) 84-46-99, адрес: г.Кант, ул. Московская, 7.

"ИКМ" КОМПАНИЯСЫ ТАРТУУЛАЙТ
"Император-каган массаж" мектеби
Окуп, билим алуу жана жумуш менен камсыз кылуу. Жогорку жана орто медициналык, биологиялык жана дене тарбиялык окуу жайын бүтүрүүчүлөр кабыл алынат.
Тел.: 43-35-09, Моб. тел.: (0555) 31-32-41,
(0773) 62-63-21, (0773) 50-65-05.

Кыска мөөнөттө кымча белдүү, келбетүү фигураны кааласаңыз - Бодифлекс-синтез курсуна катышыңыз. Гарантиясы: 10 күндө белиңиз 5-10 см.ге ичкерет.
Тел.: 43-35-09, моб. тел.: (0555) 31-32-41,
(0773) 62-63-21, (0773) 50-65-05.
МЕДЕР БИШКЕК:
"Император-каган массаж"
Ци-гун терапия методдору менен төмөндөгүдөй ооруларга профилактика жүргүзөт: остеохондроз, куяң, полиартрит, уйкусуздук, омуртка оорулары (грыжа), баш, бут ж.б. ооруларга
Тел.: 43-35-09, моб. тел.: (0555) 31-32-41,
(0773) 62-63-21.


Ошский филиал ОАО "МАМ"
проводит торги на закупку работ по устройству ограждения аэропортов "Исфана", "Баткен", "Караван", "Джалал-Абад". Методом неограниченных торгов. Стоимость Т/Д 630 сом. Оканчательный срок подачи Т/З, дата вскрытия и время: 9 октября 2008 г. В 14.00 час. Место вскрытия:
г.Ош. ОФ ОАО "МАМ". ОМТС (тенд. группа). Ответственный за проведение торгов Кутуев Н.Б. тел: 9-00-58.

Ошский филиал ОАО "МАМ"
объявляет
тендер на закупку услуг "Проектно сметная документация депутатского зала аэропорта Ош". Метод торгов неограниченные торги. Дата проведения 10 октября 2008 года в 14.00 часов. Ответственный за проведение тендера: Кутуев Н.Б. т.: 9-00-58. Окончательный срок подачи Т/З: 10.10.2008 г. до 14.00 час. Стоимость Т/З 630 сом. Место, время и дата вскрытия Т/З:
г. Ош, Аэропорт Ош. Ошский филиал ОАО "МАМ". 10.10.2008 г. в 14.00 час.


Служба надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной административной государственной должностей:

Ведущего специалиста отдела развития рынка ценных бумаг:
Квалификационные требования:
Высшее экономическое или юридическое образование
Умение работать на компьютере (WORD, EXCEL)
Хорошие аналитические способности и умение работать в команде
Возможность работать в ненормируемом графике
Квалификационные требования к стажу и опыту работы: не менее 1 года работы на младших государственных должностях или не менее 3 лет работы по специальности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
Личное заявление
Листок по учету кадров
Резюме
Фотографии 3 х 4 (2 шт.)
Копию паспорта или документа удостоверяющего личность
Копии трудовой книжки, документов об образовании, о повышении квалификации, копии имеющихся сертификатов (заверенные нотариально или по месту работы).
Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Документы для участия в конкурсе необходимо представить до 17.00 часов 26 сентября 2008 года по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 114, каб. 427, справки по тел.: 62-83-55, 66-62-97, 66-63-22.


ОО "Ак Кызмат"
объявляет
о ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев.
По тел.: (0777) 06-87-72.

В связи
с утерей ИНН №00606199610184 считать недействительным.

Тендер на закупку электротоваров
УД ЖК КР
(0312) 32-52-08.

В связи с утерей свидетельство на право пользования долей серии ­ № 0037 оформленного на Орозова Аттокура считать недействительным.

Утерянное
свидетельство о земельном участке 1041 Шковро Галина Степановна считать не действительном.

ОсОО "Aman Travel"
Объявляет о своем закрытии
Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
по тел.: (0312) 47-07-11.


Утерянный
Учредительные документы, свидетельство, устав за 1995 год Профессионального лицея №7 г.Кызыл-Кыя Баткенской области считать недействительным.


"Учкун" ААКнын жалпы жамааты "Учкун" ААКнын генералдык директорунун орун басары Адамалиев Каныбек Адамалиевичке
Кайын энесинин
дүйнөдөн кайтыш болгондугуна байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтышып, аза кайгысын тең бөлүшөт.


"Эркин Тоо" гезитинин жамааты журналист жана жазуучу Окомбаев Бейшенге иниси
Жөлөгөндүн
дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт.

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жетекчилиги жана өздүк курамы Бишкек-Тегеран рейсинде авиакырсыкта каза болгондордун баардык
бир туугандарына жана
жакындарына
терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.
Аза күтүп, орду толтурулгус жоготуулардын кайгысын тең бөлүшөбүз.
"Эркин Тоо" гезитинин жамааты белгилүү журналист Нурслан Акматовго энеси
АЛЫМБҮБҮНҮН
дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтып аза кайгысын бөлүшөт.??.??