Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№66, 05.09.08-ж.

Кыргыз Республикасынын финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс жарыялайт

1. Бөлүмдүн начальниги:
­ баалуу кагаздар рыногун каттоо жана отчеттуулук;
­ камсыздандыруу компанияларынын методологиясы, мониторинг жасоо жана жөнгө салуу;
­ бухгалтердик эсепти өнүктүрүү, ФОЭСти киргизүүгө мониторинг жасоо жана талдоо.
2. Бөлүмдүн башкы адиси:
­ баалуу кагаздар рыногун каттоо жана отчеттуулук (2 бирдик);
­ мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун методологиясы, мониторинг жасоо жана жөнгө салуу;
­ камсыздандыруу компанияларына мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго оюн­зоок жана лотерея ишмердүүлүктөрүнө көзөмөл жасоо;
­ сертификаттоо жана лицензиялоо.
3. Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларына көзөмөл жасоо жана инвесторлордун укуктарын коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси.
4. Бөлүм адиси:
­ баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү;
­ баалуу кагаздар рыногун каттоо жана отчеттуулук;
­ мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун методологиясы, мониторинг жасоо жана жөнгө салуу;
­ камсыздандыруу компанияларынын методологиясы, мониторинг жасоо жана жөнгө салуу;
­ бухгалтердик эсепти өнүктүрүү, ФОЭСти киргизүүгө мониторинг жасоо жана талдоо.

Квалификациялык талаптар:
Жогорку экономикалык жана юридикалык билим
Компьютерде (Word, ExCEL) иштей билүү
Мыкты аналитикалык жөндөмдүүлүк жана командада иштей билүү
Графиктен тышкары иштөө мүмкүнчүлүгү
Иш стажысына жана тажрыйбасына квалификациялык талаптар: улук мамлекеттик кызматтарда беш жылдан кем эмес же өз адистиги боюнча 7 жылдан кем эмес (бөлүмдүн начальниги үчүн) жана мамлекеттик кенже кызматтарда бир жылдан кем эмес же өз адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес (башкы, жетектөөчү адистер жана адистер үчүн) иштөө.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
Жеке арызы
Кадрды эсепке алуу барагы
Резюме
3х4 өлчөмүндөгү фотосүрөт (2 даана)
Паспорттун же жеке инсандыгын ырастаган документтин көчүрмөсү
Эмгек китепчесинин, билими тууралуу, квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндөгү документтеринин көчүрмөлөрү, колунда бар сертификаттарынын (иштеген жеринен же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөлөрү.
Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды беришкен жарандар конкурска катыштырылбайт.
Конкурска катышуу үчүн документтерди 2008­жылдын 26­сентябрынын саат 17.00үнө чейин бул дарекке тапшыруу керек: Бишкек шаары, Чүй пр., 114, 427­бөлмө, маалымат тел.: 62­83­55, 66­62­97, 66­63­22.
"Дастан" УАК (Улуттар аралык корпорация)
ААК 2008-жылдын 16-июлунда "Дастан" УАК ААКнын жөнөкөй изимдүү акцияларынын экинчи чыгарылышын жайгаштырууну аяктагандыгы тууралуу маалымдайт
КР ФР ЖжККнын 2008-жылдын 28-августундагы №99 токтому менен мурда чыгарылган ар биринин номиналдык баасы 91,129555 сом болгон жөнөкөй изимдүү 1275736 акциянын номиналдык баасын жогорулатуу жолу менен негизги фонддорду кайра баалоодон улам келип чыккан "Дастан" УАК ААКнын № KG 0102020417 менен жөнөкөй изимдүү акциялардын экинчи чыгарылышынын жана жайгаштырылышынын жыйынтыктары катталды, мында "Дастан" УАК ААКнын төлөнгөн уставдык капиталы 116257254 сомду түзөт.
ОАО ТНК "Дастан"
информирует об окончании 16 июля 2008 года размещения второго выпуска простых именных акций ОАО ТНК "Дастан"
Постановлением СНиРФР КР № 99 от 28 августа 2008 года зарегистрированы итоги второго выпуска и размещения простых именных акций ОАО ТНК "Дастан", за № KG 0102020417, вызванного переоценкой основных фондов, путем увеличения номинальной стоимости ранее выпущенных 1 275 736 простых именных акций, номинальной стоимостью 91,129555 сомов каждая, при этом оплаченный уставный капитал ОАО ТНК "Дастан" составляет 116 257 254 сомов.
Объявление
1. Министерство чрезвычайных ситуаций КР настоящим приглашает претендентов предоставить свои тендерные заявки по следующему объекту:
- "Строительство моста на уч.Кызыл-Кия с/у Бургонду Ноокенского района Жалал-Абадской области" (пролетом 18 метров).
2. Заинтересованные претенденты могут получить дополнительную информацию и польный комплект документации по следующему адресу: г.Ош, ул. Низами,45/1, тел.: 2-30-89.
3. Все претенденты на участие в торгах должны предоставить свою тендерную документацию не позднее 11.00 ч. 30 сентября 2008 года по адресу: г.Ош, ул.Низами, 45/1.
4. Тендерные заявки будут вскрываться 11.00 ч. 30 сентября 2008 года.
Служба надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей:

1. Начальник отдела:
- регистрации и отчетности рынка ценных бумаг;
- методологии, мониторинга и регулирования страховых компаний;
- развития бухгалтерского учета, мониторинга и анализа внедрения МСФО.
2. Главный специалист отдела:
- регистрации и отчетности рынка ценных бумаг (2 ед.);
- методологии, мониторинга и регулирования негосударственных пенсионных фондов;
- надзора за страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, игорной и лотерейной деятельностью;
- сертификации и лицензирования.
3. Ведущий специалист отдела контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг и защиты прав инвесторов.
4. Специалист отдела:
- развития рынка ценных бумаг;
- регистрации и отчетности рынка ценных бумаг;
- методологии, мониторинга и регулирования негосударственных пенсионных фондов;
- методологии, мониторинга и регулирования страховых компаний;
- развития бухгалтерского учета, мониторинга и анализа внедрения МСФО.

Квалификационные требования:
Высшее экономическое или юридическое образование
Умение работать на компьютере (WORD, EXCEL)
Хорошие аналитические способности и умение работать в команде
Возможность работать в ненормируемом графике
Квалификационные требования к стажу и опыту работы: не менее 5 лет работы на старших государственных должностях или не менее 7 лет по специальности (для начальника отдела) и не менее 1 года работы на младших государственных должностях или не менее 3 лет работы по специальности (для главных, ведущих специалистов и специалистов).

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
Личное заявление
Листок по учету кадров
Резюме
Фотографии 3 х 4 (2 шт.)
Копию паспорта или документа удостоверяющего личность
Копии трудовой книжки, документов об образовании, о повышении квалификации, копии имеющихся сертификатов (заверенные нотариально или по месту работы).
Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Документы для участия в конкурсе необходимо представить до 17.00 часов 26 сентября 2008 года по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 114, каб. 427, справки по тел.: 62-83-55, 66-62-97, 66-63-22.
В связи с предстоящим изменением структуры Министерства финансов Кыргызской Республики,
????????
на замещение вакантных административных государственных должностей центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных организаций, опубликованный 12 августа 2008 года, №59-60 (1773-1774) приостанавливается.


Өзгөн районундагы Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн Жийде айылынын тургуну Коргонбаев Таалайбекке тиешелүү болгон Жийде айылында жайгашкан
күрөөгө коюлган турак үйү сатыкка коюлат
Турак үй эски, барак типте салынган, шифер менен жабылган, дубалы бышкан кирпич, полдонгон. Огороду 0,05 га.
Турак үйдүн баштапкы баасынан 10%га төмөндөтүү менен 129150 (жүз жыйырма тогуз миң бир жүз элүү) сомдон башталат. Сатык 2008-жылы 8- октябрь күнү саат 9.00дө Өзгөн райондук сотунун имаратында өткөрүлөт. Сатыкка катышуучулар алдын ала баштапкы баанын 5%ын төлөп катышышат. Сатып алуучу 5 күндүн ичинде сатып алган сумманы толугу менен төлөп берүүсү зарыл. Соттук аткаруучу С.А. Долдоевге кайрылыңыздар.

Стат.карточку РИА "Үгүт" мэрии г.Бишкек от 29.07.1998 г.,
приказ МЮ КР №2936 от 27.07.1998 г, в связи с утерей считать недействительным.

Жарыя!
Шашылыш үй сатылат
Новопавловка айылында Деповская көчөсүндө №69 үй. 4 бөлмөлүү, кирпичтен салынган, коридору, верандасы менен абалы эң жакшы. Жанында времянкасы бар. Огороду 13 сотых, чоң үйдүн фундаменти куюлган. Толук бүтпөгөн мончосу, газ, суу түтүктөрү, канализациясы бар. Баасы келишим түрүндө. Ош базарынан №211 маршрутканын акыркы аялдамасы.
Байланыш телефону:
(0772)12­82­67, 57­75­56.


Сатыкулов Нургазынын наамына берилген айдоочулук күбөлүк жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп эсептелсин.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын экономика жана социалдык саясат бөлүмүнүн эксперти Осмоналиев Акылбек Шариповичке
апасынын
дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу көңүл айтат.
Орду толгус жоготуунун азасын тең бөлүшөбүз.

Коллектив ОАО "Учкун" выражает искренние соболезнование работнику ОАО "Учкун" Исакову Арстанбеку Бейшенкуловичу в связи с кончиной отца
Бейшенкула.
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.