Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№66, 05.09.08-ж.

 Жомоктор

 Аяндуу түштөр


Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду билдирет
Урматтуу окурмандар!
Жеке эсеп Башкармалыгы (32-46-12; 32-47-89; 32-47-88;
32-46-73) пенсияларды борборлоштуруп дайындоо жана кайра эсептөө, өзгөчө эмгек сиңирген пенсионерлерди тейлөө департаменти (32-45-21; 32-45-37; 32-45-19) жана Бишкек ш., Жибек Жолу пр., 356 дарегинде жайгашкандыгын маалымдайбыз.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун уюмдары аркылуу пенсияңарды алууда, сиздер өзүңөрдүн укуктарыңарды жана милдеттериңерди билишиңер керек.
Сиздердин укугуңуздар:
­Пенсияңарды алуу ыкмасын тандоого (почта байланышы аркылуу, банктык же башка кредиттик уюмдар аркылуу);
­Пенсияңарды акча каражаты менен алууга;
­Пенсияга кошумчалар;
а) жашы жана майыптыгы боюнча 80 жаш курагына жеткенде­50% өлчөмүндө эсептешүү көрсөткүчтөрү боюнча;
б) I топтогу майыптыгы тууралуу, ошондой эле башка бирөөлөрдүн жардамына муктаж жалгыз бой майыптар ­50% өлчөмүндө эсептешүү көрсөткүчтөрү боюнча;
в) 1930­1950­жылдарда саясый негизде репрессияланган, негизсиз түрдө кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандарга­100% өлчөмүндө эсептешүү көрсөткүчтөрү боюнча;
­көзү боюнча I топтогу майыптарга­150% өлчөмүндө эсептешүү көрсөткүчтөрү боюнча;
­иштеген пенсионерлер иштеп тапкан эмгек акылары эсепке алынбастан, пенсияларын толук өлчөмдө алуусу;
­жеке эсепте турушкан иштеген пенсионерлер­пенсия дайындалгандан кийин камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жеке камсыздандыруу эсебинде топтолгон пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн жыл сайын кайра эсептешүүгө;
­жылына бир жолу өздөрүнүн камсыздандыруу эсеби боюнча бекер маалымат алууга;
­белгиленген үлгүдөгү пенсия күбөлүгүн алууга;
­ыктыярдуу мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандырууга;
­мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пособие алууга;
­милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү алууга.
Сиздердин милдеттериңиздер:
­Эгерде Сиз дыйкан же фермердик чарбалардын мүчөсү болсоңуз, же жекече же ишкерчилик ишмердүүлүк менен иштесеңиз, анда Социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрүн өз учурунда төлөп туруу;
­Социалдык фондго пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн эсептөө үчүн иштин камсыздандыруу стажы жана алынган кирешелер жөнүндөгү анык маалыматтарды берүү.
Специальный администратор
ОАО ГРК "Ала-Тоо" банкрот объявляет о проведении открытого аукциона по продаже активов без ограничения цен
Лот.№ 1. Имущественный комплекс, расположенное на территории с площадью 0,92 га, в составе, здания гостиницы, ресторана и складские помещение введенные в эксплуатацию в 1961 году требующие капитального ремонта.
Итого стартовая справочно-ориентировочная цена имущественного комплекса -131057108 сом.
Аукцион состоится 15 сентября 2008 года в 10.00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик, 1, административное здание ОАО ГРК "Ала-Тоо". К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, внесшие гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены на р/с 1023002000308009, ОАО "Кыргыз Промстройбанк" ГОПУ. БИК 102001 или наличными в кассу ОАО "Ала-Тоо" ИНН №01012199110067.
Последний день приема заявок - 12 сентября 2008 года до 10.00 часов.
Стоимость входного билета для юридических лиц -500, физических лиц-300, для зрителей-250 сомов.
Конт.тел.: (0772) 55-27-33, (0312) 62-67-90.

Таласский филиал
ОАО "Айыл Банк" объявляет открытый аукцион на продажу
Жилого дома с надворными пристройками находящийся на балансе ОАО "Айыл Банк", расположенный по адресу: Кара-Бууринский район, с.Кара-Сай, ул. Молодежная, дом, 2, расположенный на зем.участке мерою 2450.80 кв.м, полез. пл.-85 000 кв.м., жил.площадью-65,00 кв.м., стартовая цена - 180 000 сомов.
Аукцион состоится 22 сентября 2008 г. в 10.00 часов по адресу: г.Талас, ул. Турдалиева, 123, Таласский филиал ОАО "Айыл Банк".
Телефон для справок: (03422) 5-22-66, факс: (03422) 5-28-15.
Подразделения службы
судебных исполнителей Первомайского района г.Бишкек объявляет торги на заложенное имущество- принадлежащее Макелееву Смаилбеку домостроение по адресу: г.Бишкек, ул.Брестская, 55, общ. пл. 83,8 кв.м., жил. пл. 61,6 кв.м.
Стартовая стоимость недвижимого имущества 995 555 сомов. Торги состоятся 8 октября 2008 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Брестская,55.
Тел.: 62-19-44, 65-06-10.
Для участия на торгах необходимо внести судебному исполнителю 10% от стоимости имущества.
"Кемекуруу-кемеремонттоо
"Ак-Кеме" АК" ААК 2008-жылдын 27-сентябрында саат 11.00дө акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу өткөрүлө тургандыгы жөнүндө маалымдайт. Дареги: Балыкчы шаары, Озерная көчөсү, 471
Күн тартиби:
1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү.
2. Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын 2008­жылдын 19­июлунда жүргүзгөн плансыз текшерүүсүнүн жыйынтыктарын эске алууну кабыл алуу.
3. "Ак­Кеме" АКнын 1998­жылдын 25­апрелиндеги акционерлердин жалпы чогулушунда "Ак­Кеме" АКнын 8350 сом суммасындагы ар биринин номиналдык наркы 25 сомдон турган саны 334 даана акциялар (же ар биринин номиналдык наркы 0,62 сомдон турган 13468 акциялар) боюнча акционерлердин кабыл алган мурдагы чечимин ырастоо жөнүндө.
4. 2000­жылдын 20­мартында "Ак­Кеме" АКнын акционерлеринин жалпы чогулушунда кабыл алынган "Ак­Кеме" АКнын уставдык капиталын көбөйтүү (кошумча капиталдын эсебинен) жөнүндөгү "Ак­Кеме" АКнын акционерлеринин чечимин ырастоо жөнүндө.
"Ак­Кеме" АКнын акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушуна катышуу үчүн акционерлерди каттоо 2008­жылдын 27­сентябрында саат 10.00дөн 11.00гө чейин жүргүзүлөт.
Чогулуш боюнча материалдар менен акционерлер төмөндөгүдөй даректе тааныша алышат: Балыкчы ш., Озерная көч., 471.
Эскертүү: Акционерлерде паспорту, акционерлердин өкүлдөрүндө паспорт жана КР мыйзамына ылайык толтурулган ишеним кат болууга тийиш.
Чогулушка катышууга укугу бар акционерлердин тизмесин түзүү күнү - 2008­жылдын 26­сентябры.
ОАО "Судостроительно-судоремонтное
АО "Ак-Кеме" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 27 сентября 2008 года в 11.00 часов по адресу: г. Балыкчы, ул. Озерная, 471
Повестка дня:
1. Об утверждении состава счетной комиссии.
2. Принятие к сведению результатов внеплановой проверки, проведенной Службой надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики от 19.07.2008 года.
3. О подтверждении ранее принятого акционерами АО "Ак­Кеме" решения на общем собрании акционеров АО "Ак­Кеме" 25 апреля 1998 года, относительно акций АО "Ак­Кеме" в количестве 334 штук номинальной стоимостью 25 сом каждая (или 13468 акций номинальной стоимостью 0,62 сома каждая) на сумму 8350 сом.
4. О подтверждении решения акционеров АО "Ак­Кеме" об увеличении уставного капитала АО "Ак­Кеме" (за счет добавочного капитала), принятого на общем собрании акционеров АО "Ак­Кеме" 20 марта 2000 года.
Регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО "Ак­Кеме" с 10.00 до 11.00 часов 27.09.2008 года.
С материалами по собранию акционеры могут ознакомиться и получить их по адресу: г. Балыкчы, ул. Озерная, 471.
Примечание: Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров паспорт и доверенность ­ оформленную в соответствии с законодательством КР.
День списка акционеров, имеющих право на участие в собрании ­ 26 сентября 2008 года.
"БЛВЗ" АК кредиторлордун жалпы
чогулушу өтөөрү жөнүндө маалымдайт. Ал 2008-жылдын 16-сентябрында саат 11.00дө Бишкек шаары, Совет көчөсү, 220 дарегинде өтөт
Күн тартиби:
1. "БЛВЗ" АК атайын администрациялоо жол-жоболорунун жүрүшү жөнүндө маалымат.
2. "СЛВЗБ" ЖЧКнын мурда реструктурлаштырууга берилген мүлкүнө жүргүзүлгөн кайра баалоону бекитүү.
3. Ар түрдүү.
Маалымат үчүн тел: (0312) 66-51-94, 62-39-46.
АО "БЛВЗ" сообщает о проведении общего собрания кредиторов, которое состоится 16.09.2008 г. в 11.00 ч. по адресу: г.Бишкек, ул. Советская, 220
Повестка дня:
1. Информация о ходе процедуры спец администрирования АО "БЛВЗ".
2. Утверждение произведенной переоценки имущества ОсОО "СЛВЗБ" ранее переданной реструктуризации.
3. Разное.
Справки по телефонам: (312) 66-51-94, 62-39-46.
Техникалык кароодон бардыгы өтүшү керек
Жакында Бишкек шаарынын МАИси КРнын өкмөтүнүн 2002-жылдын 12-мартындагы №135 "Механикалык транспорт каражаттарын жана чиркегичтерин Мамлекеттик техникалык кароодон өткөрүү эрежелери тууралуу" токтомунун аткарылышы боюнча 2008-жылдын 1-январынан 31-июлга чейин жеке менчиктердин түрүнө карабастан механикалык транспорт каражаттарын жана чиркегичтерди мамлекеттик техникалык кароодон өткөрүүнүн 7 айлыгынын жыйынтыгы боюнча семинар-кеңешме өткөрдү. Ага мэриянын өкүлдөрү Салык башкармалыгынан, экология Бишкек шаардык мэриясынын шаардык транспортунун өкүлдөрү катышты.
Бу өтө маанилүү өнөктүктү талапка ылайык өткөрүү максатында бир катар уюштуруу иш-чаралары өткөрүлүп, борбордогу авточарбалардын жана ишканалардын, район, шаарлардын жетекчилеринин макулдугу боюнча техникалык кароонун графиктери жана өткөрүү боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн курамы бекитилген.
Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын МАИ бөлүмүнүн техникалык көзөмөл тобунун кызматкерлери 67 комплекстүү текшерүү, анын ичинде автоишкана, автотранспорттордун техникалык абалы боюнча 150 контролдук текшерүү жүргүзүшкөн. Натыйжада 666 транспорттун техникалык абалы начар экендиги аныкталып, бу ишканалардын жетекчилерине ал кемчиликтерди четтетүү боюнча көрсөтмө берилип, 70ке жакын ишкана жетекчилерине -34400 сом айып салынган.
Бишкек шаарында 2008-жылдын 1-августуна карата каттоодо турган 102656 автотранспорттун 87391и жеке жактарга 15265и юридикалык жактарга тиешелүү. Техникаларды кароо учурунда жүргүнчүлөрдү ташуучу кээ бир фирмалардын жетекчилери, мисалы "Жир-Транс" ЖЧК, " Академ-Транс-Сервис", "Ак-Жолтой" ААК жана башка фирмалар 2008-жылдын 10-апрелиндеги №155 токтомду аткарбай келишет.
2007-жылга салыштырганда 2008-жылдын 7 айында авточарбалардын саны 2 авточарбага, а транспорт каражаттары 51 бирдикке азайган.
Юридикалык жактардын автомашиналарынын техникалык тейлөөдөн (ТО) өткөндөрүн талдоолор көрсөткөндөй, техникалык кароодон өз баланстарында бир же эки автомашиналары барлар, ошондой эле кээ бир банкрот болгон уюмдар, ишканалар өткөн эмес.
Ушул көрсөтүлгөн жылдын аралыгында транспорт ээлеринен мамлекеттик бюджетке салык катары 55775300 (26806600) сом түшкөн.

А.ДҮЙШӨНБАЕВА,
"Эркин Тоо".
??.??