Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№61, 15.08.08-ж.


"Кыргыз Республикасында жаныбарлар
жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн
жаратылыш объекттерин пайдалануу
үчүн акы төлөөнүн ставкалары жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
№ 2 Тиркеме

Өсүмдүктөрдүн багыты жана Сырьелордун Акы төлөө
түрлөрүнүн аталышы
(продукциялардын) ставкалары
аталышы (сом менен)

Дарылык өсүмдүктөрү 1 кг кургак
сырье үчүн

1.1. Уу коргошун - Aconitum leocostomum тамыры, өзөгү,
Worosch жалбырагы 3,5

1.2. Жунгар уу коргошуну-Aconitum тамыры, гүлдөөчү
songoricum Staft есүмдүктүн бүрү 3,5

1.3. Дарылык алтей - Altaea officinalis тамыры
1,13

1.4. Кайың - Betula pendula Roth бүчүрү 3,50

1.5. Долоно (ар кандай түрлөрү) - Сrataegus мөмөсү 1,25

1.6. Түркстан валерианасы -Valeriana тамыры жана кабыгы 4,00
turkestanika

1.7. Уйгак- Thalicrum foetidum L жер үстүндегү бөлүгү 0,38

1.8. Кадимки адрашман - Peganum harmala жер үстүндөгү бөлүгү 0,50

1.9. Бийик карындыз - Inula helenium тамыры жана кабыгы 1,00

1.10. Кадимки жыттуу чай- Origanum жер үстүндөгү бөлүгү 0,38
vulgare L.1.11. Жостер - Rhamnus cathartica мөмөсү 0,75

1.12. Чай чөп - Hypericum perforatum жер үстүндөгү бөлүгү 0,38

1.13. Эки үйлүү чалкан- Urtica dioica жалбырактары 0,631.14. Аптекалык нан кабыкча - Sanguisorba тамыры жана кабыгы 1,00
officinalis

1.15. Марена - Rubia tinctorum тамыры 2,25

1.16. Өгөй эне - Tussilago farfara гүлдөрү
жалбыракчалары 1,25

1.17. Дарылык мелисса - Melissa officinalis жер үстүндөгү бөлүгү 0,75

1.18. Түркстан, казак арчасы -Juniperus sabina мөмөсү 2,63
1.19.Түркстан, казак арчасы- Juniperus бутактары 7,00
turkestanica

1.20. Кадимки жана талаа жалбызы - жер үстүндөгү бөлүгү 0,38
Mentha silvestns, Mentha arvensis

1.21. Чычырканак - Hippophae rhamnoides мөмөсү 3,00

1.22. Койчу баштык- Capsella bursa pastoris жер үстүндөгү бөлүгү 0,60

1.23. Орточо патриния - Patrinia intermedia тамыры 3,00
(Horn.) Roem. Et Schult.

1.24. Кадимки пижма - Tanacetum vulgare гүлү 1,00

1.25. Орточо чымылдык - Paeonia intermedia жер үстүндөгү бөлүгү 4,50

1.26. Чоң бака жалбырак - Plantago major L. жалбырактары 0,38

1.27. Ачуу эрмен-Artemisiabsinthium жер үстүндөгү бөлүгү 0,60
жалбырактары

1.28. Түркстан арстан куйругу - Leonurus жер үстүндөгү бөлүгү 1,00
ti.rkestani-caV.Krecz.etKuprian
1.29. Максимович ышкыны - Rheum -Ышкын тамыры 2,00

1.30. Аптекалык чатыр гүл - Chamomilla гүл себеттери 2,50
recutita
1.31. Тяньшань четини - Sorbus tianschani- мөмөсү 0,90
ca hancliet.

1.32. Жылаңач солодка - Glycyrrhiz a glabra тамыры 3,50

1.33. Ланцет термопсис - Thermopsis жер үстүндөгү бөлүгү 0,38
lanceolatal

1.34. Тимьян Маршаллов - Thymus жер үстүндөгү бөлүгү 1,00
marschamanus

1.35. Кадимки миңжалбырактуу - Achillca жер үстүндөгү бөлүгү 0,60
millefolium

1.36. Кыркмуун мине жалбырак (эфедра бутактары 1,50
хвощевая) - bpjiedra_eqmsetma Bge.

1.37. Талаа кыркмууну - Equisetum arvense L. көбөйүү сабактары 0,38

1.38. Үч бөлүктүү ит уйгак- liidens tripartita жер үстүндөгү бөлүгү 0,75

1.39. Талаа аткулагы - Salvia deseria жер үстүндөгү бөлүгү 0,50

1.40. Итмурун (бардык түрлөрү) - Rosa sp мөмөсү 1,25

1.41. Аптекалыктоп баш гүл (папоротник) тамыры
3,75
Uryoptcns luixmas

1.42.Башка түрлөрү (КР' Кызыл китебине 0,38
киргизилгендерден жана киргизилүүгө
тийиш болгондордон тышкары)

II. ТаII. Тамак аш өсүмдүктөрү 1 кг үчүн к

2.1. Бөрү карагат (ар кандай түрлөрү) - мөмөсү 1,22
Berberis heterppoda Schrenk

2.2. Грек жаңгагы - Juglans rcgia мөмөсү 1,57

2.3. Бүлдүркөн- Rubus caesius L. мөмөсү 2,4

2.4. Тикенектүү каперс - Capparis spinosa бутондору 2,5

2.5. Кадимки малина - Rubus |daeus L. мөмөсү 2,40

2.6. Мейер карагаты - Ribes Meyeri Maxim. мөмөсү 1,80
_
2.7. Кадимки мисте - Pistacia vera мөмөсү 2,90

2.8. Башка түрлөрү (КР' Кызыл китебине 1,22
киргизилгендерден жана киргизилүүгө
тийиш болгондордон тышкары)

III. Техникалык өсүмдүктөр1куб.м. масса

3.1. Түштүк камыш, камыш - Pliraemites өзөгү 28,2
austraks

3.2. Жалтырак чий - Aciinatterum splendens өзөгү 28,2

IV . Козу карындар 1 кг үчүн к

4.1. Желе турган козу карындар мөмөлүү жагы 5,25

Приложение № 2
к Закону Кыргызской Республики
"О ставках платы за пользование
природными объектами животного
и растительного мира
в Кыргызской Республике"

Назначение и видовые наименования Наименование сырья Ставки платы
растений (продукции) (в сомах)


I. Лекарственные растения за 1 кг сухого
сырья

1.1. Аконит белоустый - Aconitum leucostomum
Worosch корни, стебли и листья 3,50

1.2. Аконит джунгарский - Aconitum корни, верхушки
songoricum Stapf. цветущих растений 3,50

1.3. Алтей лекарственный - Althaea officinalis корни 1,13

1.4. Береза повислая, - Betula pendula Roth. почки 3,50

1.5. Боярышник (разные виды) - Crataegus плоды 1,25

1.6. Валериана туркестанская -Valeriana
turkestanika корни и корневища 4,00

1.7. Василистник вонючий - Thalictrum
foetidum L. надземная часть 0,38

1.8. Гармала обыкновенная - Peganum harmala надземная часть 0,50

1.9. Девясил высокий - Inula helenium корни и корневища 1,00

1.10. Душица обыкновенная - Origanum
vulgare L. надземная часть 0,38

1.11. Жостер слабительный - Rhamnus
cathartica плоды 0,75

1.12. Зверобой продырявленный - Hypericum
perforatum надземная часть 0,38

1.13. Крапива двудомная - Urtica dioica листья 0,63

1.14. Кровохлебка аптечная - Sanguisorba
officinalis корни и корневища 1,00

1.15. Марена красильная - Rubia tinctorum корни 2,25

1.16. Мать-и-мачеха - Tussilago farfara цветки, листья 1,25

1.17. Мелисса лекарственная - Melissa officinalis надземная часть 0,75
1.18. Можжевельник казацкий, туркестанский -
Juniperus sabina плоды 2,63

1.19. Можжевельник казацкий, туркестанский -
Juniperus turkestanica ветки 7,00

1.20. Мята обыкновенная и полевая - Mentha
silvestns, Mentha arvensis надземная часть 0,38

1.21. Облепиха крушиновая - Hippophae
rhamnoides плоды 3,00

1.22. Пастушья сумка обыкновенная - Capsella
bursa pastoris надземная часть 0,60

1.23. Патриния средняя - Patrinia intermedia
(Horn.) Roem. Et Schult. корни 3,00

1.24. Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare соцветия 1,00

1.25. Пион средний - Paeonia intermedia - надземная часть, корни 4,50

1.26. Подорожник большой - Plantago major L. листья 0,38

1.27. Полынь горькая - Artemisi absinthium надземная часть, листья 0,60

1 .28. Пустырник туркестанский - Leonurus
turkestanica V.Krecz.et Kuprian надземная часть 1,00

1.29. Ревень Максимовича - Rheum - Ышкын корни 2,00

1.30. Ромашка аптечная - Chamomilla recutita цветочные корзинки 2,50

1.31 . Рябина тяньшанская - Sorbus tianschanica
Franchet. плоды 0,90

1.32. Солодка голая - Glycyrrhiza glabra корни 3,50

1.33. Термопсис ланцетный - Thermopsis
lanceolata R.Br. надземная часть 0,38

1.34. Тимьян Маршаллов - Thymus
marschatliaiuis надземная часть 1,00

1.35. Тысячелистник обыкновенный -
Achillea millefolium надземная часть 0,60

1 .36. Хвойник хвощеной (эфедра хвощевая) -
Ephedra equisetina Bge. ветки 1,50

1.37. Хвощ полевой - Equisetum arvense L. вегетативные побеги 0,38

1.38. Череда трехраздельная - Bidens tripartila надземная часть 0,75

1.39. Шалфей пустынный - Salvia deserta надземная часть 0,50

1.40. Шиповник (все виды) - Rosa sp плоды 1,25

1.41. Щитовник аптечный (папоротник
мужской) -Dryopteris filixmas корни 3,75

1.42. Другие виды (кроме занесенных в
Красную книгу КР) 0,38

II. Пищевые растения за 1 кг

2.1. Барбарис (разные виды) - Berberis
heteropoda Schrenk плоды 1,22

2.2. Грецкий орех - Juglans regia плоды 1,57

2.3. Ежевика сизая - Rubus caesius L. плоды 2,4

2.4. Каперсы колючие - Capparis spinosa бутоны 2,5

2.5. Малина обыкновенная - Rubus idaeus L. плоды 2,40

2.6. Смородина Мейера - Ribcs Meyeri Maxim. плоды 1,80

2.7. Фисташка настоящая - Pislacia vera плоды 2,90

2.8. Другие виды (кроме занесенных в Красную
книгу КР) 1,22

III. Технические растения

за 1 куб.м. скла- дочной массы
3.1. Тростник южный, камыш - Phragmitcs
australis стебли 28,2

3.2. Чий блестящий - Achnatlerum splendens стебли 28,2

IV. Грибы за 1 кг

4.1. Съедобные грибы плодовое тело 5,25
??.??