Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№58, 08.08.08-ж.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮҢДӨ КОДЕКСИНЕ ТОЛУКТООЛОРДУ ЖАНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
2008-жылдын 6-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
тарабынан кабыл алынган
1-берене. Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 2, 77-ст.) Төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
1. 43-статья төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:
"7) мыйзамдуу ишкердик жүргүзүүгө мамлекеттик органдын кызмат адамынын кийлигишүүсү аркылуу экономикалык зыян келтирүү.".
2.3281-статьяда:

статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясынын өз милдеттерин аткарбаган дыгы";
1 -бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясынын кызмат адамы Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдары, пайлык инвестициялык фонддун эрежелери менен аныкталган өз милдеттерин аткарбагандыгы же сактабагандыгы, -".
3. 3282-статьяда:
статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонддун каражаттарын максатсыз пайдалануу";
1-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонддун тартылган акчалай каражаттарын максатсыз пайдалануу-".
4. 3283 -статьяда:
статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонддордун ишиндеги чектөөлөрдүн сакталбагандыгы";
1-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонд өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн чектөөлөргө карабастан жүргүзүшү, -".
5. 3284-статьяда:
статьянын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонд анын мүлкүн эсепке алуунун жана сактоонун талаптарын бузушу";
1-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Инвестициялык фонддун мүлкүнүн эсебин алуу жана сактоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталбагандыгы, ага тете эле мүлктү сактоонун жана баалуу кагаздарга укуктарды каттоонун баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталган тартибин бузуу, -".
6. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 241-глава менен толукталсын:
"241-ГЛАВА
ОЮН-ЗООК, ЛОТЕРЕЯ, КАМСЫЗДАНДЫРУУ ИШИНИН, МАМЛЕКЕТТИК
ЭМЕС ПЕНСИЯЛЫК ФОНДДОРДУН, ПЕНСИЯЛЫК АКТИВДЕРДИ
БАШКАРГАН КОМПАНИЯЛАРДЫН ИШИНИН ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ
АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК УКУК БУЗУУЛАР
З381-статья. Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин уруксат берүүчү документтерсиз жүргүзүү
Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте бериле турган уруксат берүүчү документтерсиз жүргүзүү, -
кызмат адамына эсептешүү көрсөткүчтүн элүүдөн жүзгө чейинки администрациялык айып салууга алып келет.
3382-статья. Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин жүргүзүү укугуна лицензияланчу жана башка формаларынын эрежелерин жана талаптарын бузуу менен жүргүзүү
Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин ишмердик жүргүзүү укугуна лицензияланчу жана башка формаларынын эрежелерин жана талаптарын бузуу менен жүргүзүү -
кызмат адамына эсептешүү көрсөткүчтүн жыйырмадан жүзгө чейинки, ал эми юридикалык жактарга эсептешүү көрсөткүчтүн - эки жүздөн миңге чейинки администрациялык айып салууга алып келет.
3383-статья. Туура эмес маалымат берүү
Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин контролдоочу мамлекеттик органдардын кызмат адамына туура эмес (жалган) маалымат же документтерди берүү же маалымат же документтерди берүүдөн баш тартуу,-
кызмат адамына эсептешүү көрсөткүчтүн элүүдөн жүзгө чейинки администрациялык айып салууга алып келет.
3384-статья. Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин контролдоочу мамлекеттик органдардын ишине тоскоолдук кылуу
Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин контролдоочу мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын ишине тоскоолдук кылуу, ага тете эле оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын субъектинин кызмат адамы тарабынан оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштеринин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин контролдоочу мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын өзүнүн кызматтык милдетин аткарган учурда талаптарын аткарбагандык же кароосуз калтыргандык, -
кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн жыйырмадан жүзгө чейинки администрациялык айып салууга алып келет.".
7. 4001-статьяда:
статьянын аталышы "мыйзамсыз кийлигишүүсү" деген сөздөрдөн кийин ", мыйзамдуу ишкердик жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу" деген сөздөр менен толукталсын;
биринчи абзац "төлөмдөрдү белгилөө" деген сөздөрдөн кийин ", мыйзамдуу ишкердик жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу" деген сөздөр менен толукталсын.
8. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 352-глава менен толукталсын:
"352-ГЛАВА
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК ИШ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДАР ТАРМАГЫНДАГЫ
АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК УКУК БУЗУУЛАР
50511 -статья. Табигый чөйрөнүн абалына байкоо жүргүзгөн гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун сакталышын бузуу
Табигый чөйрөнүн абалына байкоо жүргүзгөн гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун сакталышын бузуу, -
кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн он бешке чейинки администрациялык айып салууга алып келет.
50512-статья. Табигый чөйрөнүн абалына байкоо жүргүзгөн репердик гидрометеороло- гиялык станциялардын жана посттордун сакталышын бузуу
Табигый чөйрөнүн абалына байкоо жүргүзгөн репердик гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун сакталышын бузуу, -
кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн жыйырмага чейинки администрациялык айып-салууга алып келет.
50513 -статья. Гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун бардык түрлөрүнүн коргоо зоналарындагы ишти аткаруу тартибинин бузулушу
Гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун бардык түрлөрүнүн коргоо зоналарындагы ишти аткаруу тартибинин бузулушу -
жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.
50514-статья. Гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун бардык түрлөрүнүн бузулушу, жараксыз кылынышы, приборлорду жана жабдууларды талкалоо, уурдоо
Гидрометеорологиялык станциялардын жана посттордун бардык түрлөрүн бузгандык, жараксыз кылгандык, ошол объектилердеги приборлорду жана жабдууларды бузгандык, уурдоо -
жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.
50515-статья. Шашылыш гидрометеорологиялык маалымат берүү тартибин бузуу
Шашылыш (штормдук) гидрометеорологиялык маалымат берүү тартибин бузуу -
жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - ондон жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.
50516-статья. Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу аба ырайы жөнүндө божомолду жана башка гидрометеорологиялык маалыматтык продукцияны берүүнү бузуу
Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу аба ырайы жөнүндө божомолду жана башка гидрометеорологиялык маалыматтык продукцияны берүүнү бузуу -
жарандарга эсептешүү көрсөткүчтүн үчкө чейинки, кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчтүн - ондон жыйырмага чейинки администрациялык айып салууга алып келет.".
9. 532-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"532-статья. Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин,
мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин, ошондой эле баалуу кагаздар рыногундагы ишти контролдоочу орган
Оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин, ошондой эле баалуу кагаздар рыногундагы ишти контролдоочу орган ушул Кодекстин 327-3384-статьяларында каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт.
Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого жана администрациялык жазаларды берүүгө Кыргыз Республикасынын оюн-зоок, лотерея, камсыздандыруу иштерин, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун, пенсиялык активдерди башкарган компаниялардын иштерин, ошондой эле баалуу кагаздар базарындагы ишти контролдоочу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси жана анын орун басары укуктуу.".
10. 36-глава төмөнкүдөй мазмундагы 5462-статья менен толукталсын:
"5462-статья. Гидрометеорология боюнча башкы башкармалыктын органдары
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорология боюнча башкы башкармалыктын органдары ушул Кодекстин 352-главасында каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карашат.
Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого жана администрациялык жазаларды берүүгө Гидрометеорология боюнча башкы башкармалыктын начальниги укуктуу.".
2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2008-жылдын 28-июлу, №179.
Закон Кыргызской Республики
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
6 июня 2008 года
Статья 1. Внести в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 2, ст. 77) следующие дополнения и изменения:
1. Статью 43 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) нанесение экономического ущерба путем вмещательства должностного лица государственного органа в законную предпринимательскую деятельность.".
2. В статье 3281:
название статьи изложить в следующей редакции: "Невыполнение управляющей компанией инвестиционного фонда своих обязанностей";
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
"Невыполнение или несоблюдение должностным лицом управляющей компании инвестиционного фонда своих обязанностей, установленных соответствующим законодательством Кыргызской Республики, правилами паевого инвестиционного фонда, -".
3. В статье 3282:
название статьи изложить в следующей редакции: "Нецелевое использование средств инвестиционного фонда";
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
"Нецелевое использование привлеченных денежных средств инвестиционного фонда-".
4. В статье 328 :
название статьи изложить в следующей редакции: "Несоблюдение ограничений деятельности инвестиционных фондов";
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
"Осуществление инвестиционным фондом деятельности вопреки ограничениям, установленным законодательством Кыргызской Республики, -".
5. В статье 3284:
название статьи изложить в следующей редакции: "Нарушение инвестиционным фондом требований по учету и хранению его имущества";
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
"Несоблюдение требований законодательства Кыргызской Республики по учету и хранению имущества инвестиционного фонда, а равно нарушение порядка хранения имущества и учета прав на ценные бумаги, установленного уполномоченным государственным органом по рынку ценных бумаг, -".
6. Кодекс дополнить главой 241 следующего содержания:
"ГЛАВА241
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ИГОРНОЙ, ЛОТЕРЕЙНОЙ, СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ,
КОМПАНИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ
Статья 3381. Занятие игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, без разрешительных документов
Занятие игорной, страховой, лотерейной деятельностью, деятельностью негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, без разрешительных документов, выдаваемых уполномоченньм государственным органом в установленном законодательством порядке, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.
Статья 3382. Занятие игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, с нарушением правил и требований лицензируе- мой и иной формы на право совершения действий деятельности
Занятие игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, с нарушением правил и требований лицензируемой и иной формы на право совершения действий деятельности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до ста расчетных показателей, на юридических лиц - от двухсот до тысячи расчетных показателей.
Статья 3383. Представление недостоверной информации
Представление недостоверной (ложной) информации или документов либо отказ представить информацию или документы должностному лицу государственных органов, осуществляющих контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста расчетных показателей.
Статья 3384. Воспрепятствование деятельности государственных органов, осуществляющих контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами
Воспрепятствование деятельности должностных лиц государственных органов, осуществляющих контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а равно неисполнение или оставление без рассмотрения должностным лицом субъекта игорной, лотерейной, страховой деятельности, негосударственного пенсионного фонда, компании, управляющей пенсионными активами, требований должностных лиц органов, осуществляющих контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, при исполнении ими своих должностных обязанностей, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати до ста расчетных показателей.".
7. В статье 4001:
название статьи после слов "частной собственности" дополнить словами ", воспрепятствование законной предпринимательской деятелыюсти";
абзац первый после слов "предусмотренных законодательством," дополнить словами "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".
8. Кодекс дополнить главой 352 следующего содержания:
"ГЛАВА 352
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 50511. Нарушение сохранности гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды
Нарушение сохранности гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до пятнадцати расчетных показателей.
Статья 50512. Нарушение сохранности реперных гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды
Нарушение сохранности реперных гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до двадцати расчетных показателей.
Статья 50513. Нарушение порядка выполнения работ в охранных зонах всех видов гидрометеорологических станций и постов
Нарушение порядка выполнения работ в охранных зонах всех видов гидрометеорологических станций и постов -
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - до двадцати расчетных показателей.
Статья 50514. Разрушение, повреждение гидрометеорологических станций и постов всех видов, порча, хищение приборов и оборудования
Разрушение, повреждение гидрометеорологических станций и постов всех видов, порча, хищение приборов и оборудования на этих объектах -
влекут наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - до двадцати расчетных показателей.
Статья 50515. Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой) гидрометеорологичеекой информации
Нарушение порядка выпуска экстренной (штормовой) гидрометеорологической информации -
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.
Статья 50516. Нарушение передачи прогнозов и другой информационной гидрометеорологической продукции через средства массовой информации
Нарушение передачи прогнозов и другой информационной гидрометеорологической продукции через средства массовой информации -
влечет наложение административного штрафа на граждан до трех расчетных показателей, на должностных лиц - от десяти до двадцати расчетных показателей.".
9. Статью 532 изложить в следующей редакции:
"Статья 532. Орган, осуществляющий контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а также за деятельностью на рынке ценных бумаг
Орган, осуществляющий контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а также за деятельностью на рынке ценных бумаг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 327 - 3384 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, осуществляющего контроль за игорной, лотерейной, страховой деятельностью, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а также за деятельностью на рынке ценных бумаг, и его заместитель.".
10. Главу 36 дополнить статьей 5462 следующего содержания:
"Статья 5462. Органы Главного управления по гидрометеорологии
Органы Главного управления по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 352 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе начальник Главного управления по гидрометеорологии и его заместитель.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент Кыргызской Республики К. БАКИЕВ
гор. Бишкек, Дом Правительства, 28 июля 2008 года, №179.