Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№58, 08.08.08-ж.


"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
2008-жылдын 5-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
тарабынан кабыл алынган
1-берене. "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 3, 131-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча мыйзамдын аталыштарынан, 1-статьядан, 3-статьянын 1-пунктунан, 8-пунктунун 3, 4-абзацтарынан, 4-статьянын 3-пунктунан, 5-статьянын 1-пунктунун 1, 19, 30-пунктчаларынан, 6-статьянын 6-пунктунан тышкары "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөр алынсын.
2. 1-статьяда:
1 -пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдар өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары - Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү үчүн түзүлгөн комиссиялар тутумун жетектеген туруктуу иштеген көзкарандысыз борбордук мамлекеттик бийлик органы болуп саналат.";
2-пункттагы "мыйзамдарын" деген сөз "ченемдик укуктук актыларын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
3. 2-статьяда:
3-пункттагы "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын" деген сөздөр "Борбордук шайлоо комиссиясынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
8-пункт "шайлоо кампаниянын учурунда" деген сөздөрдөн кийин "Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча" деген сөздөр менен толукталсын;
4. 3-статьянын 8-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"-Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же жарандыгын жоготкондо, ошондой эле башка мамлекеттин жарандыгын алганда".
5. 4-статьяда:
1-пункт "референдум өткөрүү боюнча" деген сөздөн кийин ", Жогорку Кеңештин депутаттарына талапкерлердин тизмесин каттаган саясий партия" деген сөздөр менен толукталсын;
4-пункт "укук коргоо" деген сөздөн кийин "жана фискалдык" деген сөздөр менен толукталсын;
7-пункттагы "чечимдери менен протоколдоруна кол коюу" деген сөздөр "чечимдерге жана протоколдорго коюлган колдор" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"8. Борбордук шайлоо комиссиясынын кеңешчи добуш берүү укугу бар мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары аларды дайындаган субъекттердин чечими боюнча токтотулушу жана башка аларга өткөрүлүп берилиши мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын кеңешчи добуш берүү укугу бар мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары аларды дайындаган субъекттерди каттоо жокко чыгарылган учурда да токтотулушу мүмкүн.";
10-пункт "референдумун өткөрүү боюнча" деген сөздөрдөн кийин ", Жогорку Кеңештин депутаттарына талапкерлердин тизмесин каттаган саясий партия" деген сөздөр менен толукталсын".
6. 5-статьянын 1-пунктунда:
1-пунктчадагы "шайлоо, референдумдар жөнүндө мыйзамдарынын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын референдум жөнүндө" конституциялык мыйзамдарынын", "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жөнүндө кодексинин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
2-пунктча "Жогорку Кеңешинин" деген сөздөрдөн кийин "жана жергиликтүү кеңештеринин" деген сөздөр менен толукталсын;
5-пунктча алынсын;
6-пунктча "жана алардын курамын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялайт" деген сөздөр менен толукталсын;
7-пунктча алынып салынсын;
10-пунктча "талапкерлердин," деген сөздөн кийин "саясий партиялардын" деген сөздөр менен толукталсын;
11 -пунктчада:
пунктча "Президенттин" деген сөздөн кийин "Жогорку Кеңештин депутаттарынын" деген сөздөр менен толукталсын;
"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруунун башчыларын шайлоо боюнча" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
12-пунктчада "тизмесинин" деген сөз "тизмелери" деген сөз менен алмаштырылсын;
16-пунктчадагы "чет өлкөлүк (эл аралык)" деген сөздөр "эларалык" деген сөз менен алмаштырылсын;
19-жана 20-пунктчалар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"19) тийиштүү министрликтер жана ведомстволор берген маалыматтардын негизинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн шайлоочуларды бирдиктүү шайлоо округуна киргизип каттоо тартибин аныктайт;
20) Президенттин кызмат ордуна талапкерлерди, Жогорку Кеңештин депутаттыгына саясий партиялар көрсөткөн талапкерлердин тизмелерин, талапкерлердин, саясий партиялардын ишенимдүү адамдарын, ыйгарым укук берилген өкүлдөрүн каттайт, аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү берет;";
21-пунктчадагы "шайлоо блокторун" деген сөздөр алынсын;
23-пунктча "Кыргыз Республикасынын Президентин" деген сөздөрдөн кийин "Жогорку Кеңештин депутаттарын" деген сөздөр менен толукталсын;
24-пунктчадагы "Жогорку Кеңешинин" деген сөздөр "жергиликтүү кеңештеринин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
27-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"27) тиешелүү шайлоо комиссиясына кайталап добуш берүү же кайталап шайлоолорду өткөрүүнү тапшырат, ушуну менен бирге мыйзамда белгиленген учурларда жана тартипте шайлоону тийиштүү жана жаңы курамдагы участкалык шайлоо комиссиялары менен өткөрүүнүн зарылдыгын чечиминде көрсөтө алат.";
- 28-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"28) Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу чечим кабыл алат.".
7. 6-статьяда:
4-пункттагы "курамынын" деген сөз "мүчөлөрүнүн" деген сөз менен
алмаштырылсын;
5-пункттагы "мүчөлөрүнүн белгиленген санынан" деген сөздөр "курамынын" деген сөз менен алмаштырылсын;
7-пункттагы "коомдук бирикмелердин" деген сөздөр "коммерциялык эмес уюмдардын" деген сөздөр менен алмаштырылсын; "чет өлкөлүк (эл аралык)" деген сөздөр "эларалык" деген сөз менен алмаштырылсын.
8. 7-статьяда:
2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"2. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону, Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоону жана өткөрүүнү каржылык жактан камсыз кылуу маселелери боюнча, Президенттин кызматына талапкерлерди, депутаттыкка талапкерлердин тизмесин каттоо жөнүндө, Президенттин кызматына талапкерлерди, депутаттыкка талапкерлердин каттоодон баш тартуу жөнүндө, шайлоонун, референдумдун натыйжалары жөнүндө, шайлоону же референдумду өтпөгөн же жараксыз деп табуу, кайталап добуш берүүнү же кайра шайлоону өткөрүү жөнүндө, төлөп турган шайлоо комиссиясынын, референдум комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жөнүндө, төлөп турган шайлоо комиссиясынын, референдум комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жөнүндө, төмөн турган шайлоо комиссияларын референдум комиссияларын таратуу жөнүндө чечимдери Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген салымын үчтөн эки добушу менен кабыл алынат.";
4-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышка катышкан мүчөлөрүнүн эч кими добуш берүүдө калыс болушу мүмкүн эмес.";
6-пункттагы "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын" деген сөздөр "Жогорку Кеңешке" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
9-пункттагы "шайлоо блоктору, коомдук бирикмелер, уюмдар" деген сөздөр "коммерциялык эмес уюмдары, ишканалары" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
9. 8-статьянын 1-пунктунун 2-пунктчасындагы "коомдук бирикмелердин" деген сөздөр "коммерциялык эмес уюмдардын" деген сөздөр менен алмаштырылсын; "жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өзалдынча башкаруунун башчыларын" деген сөздөр "жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
10. 9-статьянын 1-пунктунда:
1-пунктчадагы "коомдук бирикмелерге" деген сөздөр "коммерциялык эмес уюмдарга" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
10-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"10) Борбордук шайлоо комиссиясынын, областтык, Бишкек, Ош шаардык шайлоо комиссияларынын штаттык санын, түзүмүн жана чыгымдар сметасын бөлүнүп берилген бюджеттик каражаттардын чегинде бекитет жана ал жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө маалымдайт;".
11. 10-статьянын 1-пунктундагы "коомдук бирикмелер" деген сөздөр "коммерциялык эмес уюмдар" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
12. 11-статьянын 1-пунктундагы "Кыргыз Республикасындагы шайлоолорду жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү боюнча" деген сөздөр алып салынсын.
2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2008-жылдын 28-июлу, №178.
Закон Кыргызской Республики
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
5 июня 2008 года
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 3, ст. 131) следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту Закона исключить слова "Кыргызской Республики", за исключением названий законов, статьи 1, пункта 1, абзацев третьего и четвертого пункта 8 статьи 3, пункта 3 статьи 4, подпунктов 1, 19, 30 пункта 1 статьи 5, пункта 6 статьи 6.
2. В статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - Центральная избирательная комиссия) является постоянно действующим независимым центральным органом государственной власти, возглавляющим систему комиссий, образуемых для подготовки и проведения выборов и референдумов в Кыргызской Республике.";
в пункте 2 слово "законами" заменить словами "нормативными правовыми актами".
3. В статье 2:
в пункте 3 слова "Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики" заменить словами "Центральной избирательной комиссии";
пункт 8 после слов "в период избирательной кампании" дополнить словами "по выборам Президента и депутатов Жогорку Кенеша".
4. Абзац третий пункта 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"-выхода из гражданства или утраты гражданства Кыргызской Республики, а также приобретения гражданства другого государства;".
5. В статье 4:
пункт 1 после слова "референдума" дополнить словами ", политическая партия, зарегистрировавшая список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша,";
пункт 4 после слова "правоохранительных" дополнить словами "и фискальных";
в пункте 7 слова "подписывать решения и протоколы" заменить словами "подписи решений и протоколов";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Полномочия членов Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по решению субъектов, назначивших их, и переданы другому лицу.
Полномочия членов Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса также могут быть прекращены в случае отмены регистрации назначивших их субъектов.";
пункт 10 после слов "по проведению референдума" дополнить словами ", политической партией, зарегистрировавшей список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша,".
6. В пункте 1 статьи 5:
в подпункте 1 слова "законов о выборах, референдумах" заменить словами "конституционного Закона "О референдуме Кыргызской Республики", Кодекса о выборах в Кыргызской Республике";
подпункт 2 после слов "Жогорку Кенеша" дополнить словами "и местных кенешей"; подпункт 5 исключить;
подпункт 6 дополнить словами "и публикует их составы в средствах массовой информации";
подпункт 7 исключить;
подпункт 10 после слов "фондов кандидатов," дополнить словами "политических партий,";
в подпункте 11:
- подпункт после слова "Президента" дополнить словами ", депутатов Жогорку Кенеша";
- слова "по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, депутатов местных кенешей и глав местного самоуправления" заменить словами "по выборам депутатов местных кенешей";
в подпункте 12 слово "списка" заменить словом "списков";
в подпункте 16 слова "иностранных (международных)" заменить словом "международных";
подпункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
"19) на основании данных, представленных соответствующими министерствами и ведомствами, определяет порядок приписки избирателей, находящихся за пределами Кыргызской Республики, к единому избирательному округу;
20) регистрирует кандидатов на должность Президента, списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутых политическими партиями, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов, политических партий, выдает им удостоверения установленного образца;";
в подпункте 21 слова "избирательные блоки," исключить;
подпункт 23 после слов "определяет результаты выборов Президента" дополнить словами ", депутатов Жогорку Кенеша";
в подпункте 24 слова "Жогорку Кенеша" заменить словами "местных кенешей";
подпункт 27 изложить в следующей редакции:
"27) поручает соответствующей избирательной комиссии проведение в избирательном округе повторного голосования или повторных выборов, при этом может указать в решении на необходимость проведения выборов соответствующей и участковыми избирательными комиссиями в новом составе в случаях и порядке, установленных законодательством;";
подпункт 28 изложить в следующей редакции:
"28) принимает решение о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша.".
7. В статье 6:
в пункте 4 слово "состава" заменить словом "членов";
в пункте 5 слова "числа членов" заменить словом "состава";
в пункте 7 слова "общественных объединений" заменить словами "некоммерческих организаций"; слова "иностранные (международные)" заменить словом "международные".
8. В статье 7:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Решения Центральной избирательной комиссии по вопросам финансового обеспечения подготовки и проведения выборов, референдума Кыргызской Республики, о регистрации кандидатов на должность Президента, списка кандидатов в депутаты, об отмене регистрации кандидатов на должность Президента, списков кандидатов в депутаты, об отказе в регистрации кандидатов на должность Президента, списка кандидатов в депутаты, о результатах выборов, референдумов, о признании выборов или референдумов несостоявшимися или недействительньми, проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения нижестоящей избирательной комиссии, комиссии референдума, о расформировании нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума принимаются на заседании Центральной избирательной комиссии двумя третями голосов от установленного числа членов Центральной избирательной комиссии.";
пункт 4 дополнить предложением вторым следующего содержания: "Никто из присутствующих на заседании членов Центральной избирательной комиссии не вправе воздержаться от голосования.";
в пункте 6 слова "депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" заменить словами "в Жогорку Кенеш";
в пункте 9 слова "избирательных блоков, общественных объединений, организаций" заменить словами "некоммерческих организаций, предприятий".
9. В подпункте 2 пункта 1 статьи 8 слова "общественных объединений" заменить словами "некоммерческих организаций"; слова "депутатов местных кенешей, глав местного самоуправления" заменить словами "органов местного самоуправления".
10. В пункте 1 статьи 9:
в подпункте 1 слова "общественными объединениями" заменить словами "некоммерческими организациями";
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) утверждает штатную численность, структуру и смету расходов аппаратов Центральной избирательной комиссии, областных, Бишкекской, Ошской городских избирательных комиссий в пределах выделяемых бюджетных средств и информирует членов Центральной избирательной комиссии об этом;".
11. В пункте 1 статьи 10 слова "общественным объединениям" заменить словами "некоммерческим организациям".
12. В пункте 1 статьи 11 слова "по подготовке и проведению выборов и референдумов в Кыргызской Республике" исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики К. БАКИЕВ
гор. Бишкек, Дом Правительства, 28 июля 2008 года, №178.??.??