Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№58, 08.08.08-ж.


АЯЛДАРГА ЖАНА ЭРЕСЕГЕ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРГЕ МУНАПЫС БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Жалпы кабыл алынган адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлоону билдирип, гумандуулуктун жана боорукерликтин принциптерине таянып, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алынгандыгынын 60 жылдыгына байланыштуу:
1-берене.
Жазык жоопкерчилигинен жана эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазадан төмөнкүлөр бошотулсун:
а) күйөөлөрү СССРдин жана Кыргыз Республикасынын таламдарын коргоодо, ошондой эле Чернобыль АЭСындагы кыйроону жоюуда курман болгон жесирлер;
б) 55 жаштан ашкан аялдар;
в) үй-бүлөсүндө жападан жалгыз багуучу болгон же кеминде эресеге жете элек эки баласы же I жана II топтогу майып балдары бар аялдар;
г) I жана II топтогу майып аялдар жана эресеге жете электер;
д) 7 жылга чейинки мөөнөткө биринчи жолу соттолгон эресеге жете электер;
е) ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата жазасынын өтөлө элек мөөнөтү 1 жылдан аз калган аялдар жана эресеге жете электер;
ж) боюнда бар аялдар.
2-берене.
Анчалык оор эмес кылмыш жана азыраак оор кылмыш жасаган аялдар жана эресеге жете электер эркинен ажыратуу түрүндөгү жазык жоопкерчилигинен жана жазадан бошотулсун.
3-берене.
Кыргыз Республикасынын Кьшмыш-жаза кодексинин 336-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрүндө (Эркинен ажыратуу жайынан же камактан качып кетүү), 337-статьясында (Эркинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн качуу) каралган кылмыштары үчүн жазык жоопкерчилигине тартылган аялдар жана эресеге жете электер, эгерде алар ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып үч айдын аралыгында жаза өтөп жаткан жерине же камакта олтурган жерине өз ыктыяры менен келсе, жазык жоопкерчилигинен бошотулсун.
4-берене.
Ушул Мыйзамдын 1- жана 2-беренелеринин колдонулушу төмөнкүлөргө жайылтылбайт:
а) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 97-статьясында, 104-статьясында, 123-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 124, 129, 130-статьяларында, 156-статьясынын 2, 3 жана 4-бөлүктөрүндө, 164-статьясынын 3-бөлүгүндө, 165-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 166-статьясынын 3-бөлүгүндө, 167-статьясынын 3-бөлүгүндө, 168-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 170-статьясынын 3-бөлүгүндө, 171-статьясынын 3-бөлүгүндө, 172-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 174-статьясынын 2-бөлүгүндө, 183-статьясынын 3-бөлүгүндө, 188-статьясынын 2-бөлүгүндө, 198-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 203-статьясынын 2-бөлүгүндө, 204-статьясынын 2, 3 жана 4-бөлүктөрүндө, 208-статьясынын 2-бөлүгүндө, 226, 227, 229 - 233-статьяларында, 234-статьясынын 2-бөлүгүнүн 3-пунктунда жана 3-бөлүгүндө, 238-статьянын 2-бөлүгүндө, 239-статьянын 2-бөлүгүндө, 240-статьянын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 241-статьясында, 245-статьясында, 246-статьясынын 4-бөлүгүндө, 247, 248-статьяларында, 249-статьясынын 3-бөлүгүндө, 250-статьясынын 2-бөлүгүндө, 254-статьясынын 3-бөлүгүндө, 258-статьясынын 3-бөлүгүндө, 266-статьясынын 3-бөлүгүндө, 273-статьясынын 3-бөлүгүндө, 267-статьясынын 2-бөлүгүндө, 280-статьясынын 3-бөлүгүндө, 282-статьясынын 3-бөлүгүндө, 283-статьясынын 3-бөлүгүндө, 292 - 299-статьяларында, 302-статьясынын 2-бөлүгүндө, 303-статьясында, 304-статьясынын 4-бөлүгүндө, 3041-статьясынын 3-бөлүгүндө, 305-статьясынын 2-бөлүгүндө, 306-статьясынын 2-бөлүгүндө, 307-статьясынын 2-бөлүгүндө, 308-статьясында, 310-статьясынын 2-бөлүгүндө, 311 - 313-статьяларында, 314-статьясынын 2-бөлүгүндө, 316-статьясынын 3-бөлүгүндө, 319-статьясында, 320-статьясынын 4-бөлүгүндө, 322-статьясынын 2-бөлүгүндө, 324-статьясынын 3-бөлүгүндө, 325-статьясынын 2 жана 3-бөлүктөрүндө, 326-статьясынын 3-бөлүгүндө, 328-статьясынын 2-бөлүгүндө, 336-статьясынын 3-бөлүгүндө, 340-статьясында, 341-статьясынын 2-бөлүгүндө, 345-статьясында, 373 - 376-статьяларында каралган кылмыштарды жасаган адамдарга;
б) сот тарабынан өзгөчө коркунучтуу рецидивисттер деп табылган, ошондой эле коркунучтуу же өзгөчө коркунучтуу өнөкөт катары кылмыш жасаган адамдарга;
в) өзгөчө оор, оор жана азыраак оор кылмыш жасаган, акыркы өкүм чыгарылгандан кийин издөөдө жүргөн адамдарга.
5-берене.
Ушул Мыйзамдын 1 жана 2-беренелеринин колдонулушуна туура келбеген төмөндөгү соттолгон аялдардын жана эресеге жете электердин жазасынын өтөлө элек мөөнөтү кыскартылсын:
а) абак-жатактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга - мөөнөтүнүн үчтөн бир бөлүгү;
б) атайылап жасаган кылмышы үчүн 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга соттолгондорго - мөөнөтүнүн төрттөн бир бөлүгү;
в) атайылап жасаган кылмышы үчүн 15 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга соттолгондорго - мөөнөтүнүн бештен бир бөлүгү.
6-берене.
Ушул Мыйзамдын колдонулушу төмөнкүлөргө таркалбайт:
а) ушул Мыйзамдын 3-беренесинде көрсөтүлгөн адамдарды кошпогондо, жазаны өтөө мезгилинде атайылап кылмыш жасаган адамдарга;
б) мурда жазаны өтөөдөн бошотуу жагында мунапыс жана кечирим берүү актылары колдонулган жана кайрадан атайылап кылмыш жасаган адамдарга;
в) Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине ылайык жаза өтөөнүн белгиленген тартибин одоно бузуучулар деп табылган адамдарга;
г) жазык жоопкерчилигинен бошотулган, кылмыштын натыйжасында келтирилген зыянды төлөп бербеген адамдарга.
7-берене.
Ушул Мыйзамдын колдонулушу төмөндөгү адамдарга таркалат: Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан соттолгондорго;
башка мамлекеттердин соттору тарабынан соттолуп, жаза мөөнөтүн Кыргыз Республикасынын аймагында өтөп жаткандарга. Аларга мунапыс актысын колдонуу жөнүндө маселе прокурордун санкциясы менен чечилет.
Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан соттолгон, бирок анын чегинен тышкары жакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамдарга карата мунапыс актысын колдонуу тууралуу маселе соттун өкүмүн аткаруу ишке ашырылып жаткан мамлекеттин компетенттүү органынын токтому боюнча эларалык келишимдердин негизинде Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун же анын орунбасарларынын санкциялары менен чечилет.
8-берене.
Айланасындагылар үчүн коркунуч келтирген оорулардан (кургак учук, карантиндик жугуштуу оорулар, жыныстык оорулар) жапа чеккен адамдарга, ошондой эле медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары дайындалган жана ушул Мыйзамга ылайык жазаны өтөөдөн бошотулууга жаткан адамдарга карата мунапыс актысы алар зарыл болгон дарылоо курсун аяктагандан кийин колдонулат.
9-берене.
Мунапыс актысын колдонуу же колдонбоо жөнүндө чечим ар бир адамга карата өзүнчө кабыл алынат. Соттолгон адам жөнүндө керектүү маалыматтар болбогон учурда ага карата мунапыс актысын колдонуу тууралуу маселени кароо кошумча материалдар алынганга чейин кийинкиге калтырылат.
Мунапыс актысын колдонууга байланышкан маселелерди чечүү үчүн тиешелүү органдар берген суроо-талаптар бардык уюмдар жана мекемелер, ошондой эле кызмат адамдары тарабынан токтоосуз аткарылууга тийиш.
10-берене.
Жаза мөөнөтү кечирим берүү же мунапыс тартибинде мурда кыскартылган адамдарга карата мунапыс актысын колдонууда кечирим берүү же мунапыс жөнүндө актыга ылайык белгиленген жаза мөөнөтүнө таянуу керек.
11-берене.
Кылмыштардын же өкүмдөрдүн жыйындысы болгон учурда, эгерде кылмыштардын бири ушул Мыйзамдын колдонулушуна туура келбесе, мунапыс актысы эркиндикке чыгаруу бөлүгүндө колдонулбайт.
12-берене.
Ушул Мыйзамдын 5-беренесин колдонууда жазанын ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата өтөлө элек мөөнөтүнө таянуу керек.
13-берене.
Төмөнкүлөр белгиленсин:
а) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин "в" пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата ата-энелик укугунан ажыратылбаган жана 18 жаш курагына жете элек балдары, анын ичинде, асырап алынган же камкорчулукка алынган балдары бар же болбосо курагына карабастан I жана II топтогу майып балдары бар аялдар кирет;
б) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин "г" пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата мыйзам тартибинде I жана II топтогу майыптар деп табылган адамдар кирет;
в) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин "д" пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга кылмыш жасалган учурда 18 жаш курагына жетпеген адамдар кирет;
г) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин "ж" пунктунда көрсөтүлгөн адамдарга ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата боюнда бар аялдар кирет.
14-берене.
Ушул Мыйзамды аткаруу төмөнкүлөргө жүктөлсүн:
а) жаза аткаруу органдарына жана мекемелерине - түзөтүү мекемелериндеги соттолгон адамдарга карата;
б) тергөө органдарына - кылмыштары тууралуу иштер жана материалдар ошол органдардын өндүрүшүндө турган адамдарга карата;
в) сотторго:
- ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин кылмыштары тууралуу иштери сот өндүрүшүндө турган жана карала элек адамдарга карата, ошондой эле кылмыштары тууралуу иштери каралган, бирок өкүм мыйзамдуу күчүнө кире элек адамдарга карата;
- өкүмдү аткаруу Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 72-статьясында каралган тартипте кийинкиге калтырылган соттолгон адамдарга карата;
г) жазык-аткаруу инспекцияларына жана ички иштер органдарына - эркинен ажыратууга сыноо мөөнөтү менен же ансыз шарттуу соттолгон адамдарга, ошондой эле жазаны аткаруудан мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган жана ички иштер органдарынын көзөмөлүндө турган адамдарга карата.
15-берене.
Ушул Мыйзамды колдонуу ыйгарым укуктуу органдын (кызмат адамынын) прокурор тарабынан санкцияланган токтомунун негизинде, ошондой эле соттун токтомунун негизинде жүзөгө ашырылат;
токтомго соттолгон адамдын өздүк иши, алган сыйлыктары жана жазалары жөнүндө маалымкаттар, мунапыс актысын колдонуу жөнүндө маселени чечүү үчүн зарыл болгон башка документтер тиркелет;
ушул Мыйзам соттор тарабынан колдонулган учурда прокурордун катышуусу милдеттүү;
жазаны өтөө ыйгарым укуктуу органдын (кызмат адамынын) токтому прокурор тарабынан санкцияланган күндөн тартып же мунапыс актысын колдонуу жөнүндө соттун токтому мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып токтотулат;
доо береселери бар адамдарга карата мунапыс актысын анын жазаны өтөөдөн бошотуу бөлүгүндө колдонуу жөнүндө чечим алар өкүмдө белгиленген материалдык зыяндарды толугу менен төлөп бергенден кийин кабыл алынат.
16-берене.
Ушул Мыйзамдын колдонулушу 1998-жылдын 1-январына чейин колдонууда болгон Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде каралган кылмыштарды жасаган адамдарга да таркалат. Көрсөтүлгөн адамдарга мунапыс актысын колдонууда Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Кылмыш-жаза кодекси боюнча кылмыш курамынын окшоштугуна таянуу керек.
17-берене.
Мунапыска туура келген адам мүлкүн конфискациялоодон башка, негизги да, ошондой эле кошумча да жазадан бошотулат.
18-берене.
Бул Мыйзам күчүнө киргенге чейин кылмыш жасаган адамдарга карата ушул Мыйзам колдонулат.
19-берене.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, бардык деңгээлдеги жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары төмөнкүлөргө көмөктөшүүнү камсыз кылат:
а) ушул Мыйзамдын негизинде жазадан бошотулган эресеге жете электерди алар жашаган жерлерине келгенден кийин өз учурунда эсепке алууга, аларды ишке орноштурууга же ата-энелеринин, опека же камкорчулук органдарынын көзөмөлүнө өткөрүп берүүгө, зарыл болгон учурларда аларды балдар үйлөрүнө, мектеп-интернаттарга алар жашаган жерлерине келгенден кийин эки жумадан кеч эмес мөөнөттө жайгаштырууга; эресеге жете электердин иштери боюнча комиссиялардын, ички иштер органдарынын, коомдук уюмдардын жана эмгек коллективдеринин жазадан бошотулган эресеге жете электерди кайра тарбиялоо боюнча иштерин координациялоону жүзөгө ашырууга;
б) ушул Мыйзамдын негизинде бошотулган адамдардын бардыгын өз учурунда эсепке алууну, алар жашаган жерлерине келген күндөн тартып эки жумадан кеч эмес мөөнөттө ишке орноштурууну жана тиричилигин жөнгө салууну; өздөрүнүн багуусуна ала турган жакын туугандары жок жазадан бошотулган майыптарды жана карыларды майыптардын же карылардын үйлөрүнө жайгаштырууну уюштурууга.
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Адилет министрлиги жана Саламаттыкты сактоо министрлиги башка органдар менен биргелешип жазадан бошотулган, зарыл болгон дарылоо курсун аяктаган кургак учуктун оор түрү менен ооруган адамдарды белгиленген тартипте эсепке алууну жана атайын дарылоо мекемелерине жиберүүнү уюштурсун.
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Адилет министрлиги жана Тышкы иштер министрлиги башка мамлекеттердин жазадан бошотулган жарандарын эсепке алсын жана өлкөнүн чегинен чыгарып жиберүүнү уюштурсун.
Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы ушул Мыйзамдын так жана бирдей аткарылышына көзөмөлдү камсыз кылсын.
20-берене.
Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет жана алты айдын ичинде аткарылууга жатат.
Эгерде ушул Мыйзамдын колдонулушу таркала турган адамдарга карата мунапыс берүү актысы ушул Мыйзамды аткаруу үчүн жоопкер органдар тарабынан ушул беренеде көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде колдонулбаса, мунапыс берүү актысы башка ар кандай убакта колдонулушу мүмкүн.
Ушул Мыйзамдын көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылбагандыгына күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Кыргыз Республикасынын
Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү,
2008-жылдын 4-августу, №190.
Закон Кыргызской Республики
ОБ АМНИСТИИ ЖЕНЩИН И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Принят Жогорку Кенешем Кыргазской Республики
26 июня 2008 года

Проявляя уважение к общепринятым правам и свободам человека, исходя из принципов гуманизма и милосердия, а также в связи с 60-й годовщиной принятия Организацией Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека:
Статья 1.
Освободить от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы:
а) вдов, мужья которых погибли при защите интересов СССР и Кыргызской Республики, а также в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
б) женщин старше 55 лет;
в) женщин, являющихся единственным кормильцем в семье или имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей-инвалидов I и II групп;
г) женщин и несовершеннолетних инвалидов I и II групп;
д) несовершеннолетних, впервые осужденных на срок до 7 лет;
е) женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего Закона в силу составляет менее одного года;
ж) беременных женщин.
Статья 2.
Освободить от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы женщин и несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тяжести и менее тяжкие преступления.
Статья 3.
Освободить от уголовной ответственности женщин и несовершеннолетних за преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 336 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи), статьей 337 (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, если они в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего Закона добровольно явились в места отбывания наказания или места содержания под'стражей.
Статья 4
Действие статей 1 и 2 настоящего Закона не распространяется:
а) на лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 97, статьей 104, частями 2 и 3 статьи 123, статьями 124, 129, 130, частями 2, 3 и 4 статьи 156, частью 3 статьи 164, частями 2 и 3 статьи 165, частью 3 статьи 166, частью 3 статьи 167, частями 2 и 3 статьи 168, частью 3 статьи 170, частью 3 статьи 171, частями 2 и 3 статьи 172, частью 2 статьи 174, частью 3 статьи 183, частью 2 статьи 188, частями 2 и 3 статьи 198, частью 2 статьи 203, частями 2, 3 и 4 статьи 204, частью 2 статьи 208, статьями 226, 227, 229-233, пунктом 3 части 2 и частью 3 статьи 234, частью 2 статьи 238, частью 2 статьи 239, частями 2 и 3 статьи 240, статьей 241, статьей 245, частью 4 статьи 246, статьями 247, 248, частью 3 статьи 249, частью 2 статьи 250, частью 3 статьи 254, частью 3 статьи 258, частью 3 статьи 266, частью 3 статьи 273, частью 2 статьи 267, частью 3 статьи 280, частью 3 статьи 282, частью 3 статьи 283, статьями 292-299, частью 2 статьи 302, статьей 303, частью 4 статьи 304, частью 3 статьи 3041, частью 2 статьи 305, частью 2 статьи 306, частью 2 статьи 307, статьей 308, частью 2 статьи 310, статьями 311-313, частью 2 статьи 314, частью 3 статьи 316, статьей 319, частью 4 статьи 320, частью 2 статьи 322, частью 3 статьи 324, частями 2 и 3 статьи 325, частью 3 статьи 326, частью 2 статьи 328, частью 3 статьи 336, статьей 340, частью 2 статьи 341, статьей 345, статьями 373-376 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;
б) на лиц, признанных судом особо опасными рецидивистами, а также совершивших преступления при опасном и особо опасном рецидиве;
в) на лиц, совершивших особо тяжкие, тяжкие и менее тяжкие преступления, находящихся в розыске после вынесения им окончательного приговора.
Статья 5.
Сократить неотбытый срок наказания осужденным женщинам и несовершеннолетним, не подпадающим под действие статей 1 и 2 настоящего Закона:
а) отбывающим срок наказания в колониях-поселениях - на одну треть;
б) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок до 10 лет - на одну четверть;
в) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок до 15 лет - на одну пятую.
Статья 6.
Действие настоящего Закона не распространяется:
а) на лиц, совершивших умышленные преступления в период отбывания наказания, за исключением лиц, указанных в статье 3 настоящего Закона;
б) на лиц, к которым ранее применялись акты амнистии или помилования в части освобождения и которые вновь совершили умышленное преступление;
в) на лиц, признанных в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской Республики злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания;
г) на лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, не возместивших ущерб, причиненный преступлением.
Статья 7.
Под действие настоящего Закона подпадают лица:
осужденные судами Кыргызской Республики;
осужденные судами других государств и отбывающие наказание на территории Кыргызской Республики. Вопрос о применении к ним акта амнистии решается с санкции прокурора.
Вопрос о применении акта амнистии к лицам, осужденным судами Кыргызской Республики, но отбывающим наказание за ее пределами, решается с санкции Генерального прокурора Кыргызской Республики или его заместителей на основании международных договоров по постановлению компетентного органа государства, на территории которого осуществляется исполнение приговора суда.
Статья 8.
К лицам, страдающим болезнями, представляющими опасность для окружающих (туберкулез, карантинные инфекции, венерические заболевания), а также к лицам, которым назначены принудительные меры медицинского характера и которые подлежат освобождению от наказания в соответствии с настоящим Законом, акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.
Статья 9.
Решение о применении либо неприменении акта амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об осужденном рассмотрение вопроса о применении к нему акта амнистии откладывается до получения дополнительных материалов.
Запросы соответствующих органов для решения вопросов, связанных с применением акта амнистии, подлежат незамедлительному исполнению всеми организациями и учреждениями, а также должностными лицами.
Статья 10.
При применении акта амнистии в отношении лиц, срок наказания которым был ранее сокращен в порядке помилования или амнистии, следует исходить из срока наказания, установленного в соответствии с актом о помиловании или амнистии.
Статья 11.
Если при наличии совокупности преступлений или приговоров одно из преступлений не подпадает под действие настоящего Закона, акт амнистии в части освобождения не применяется.
Статья 12.
При применении статьи 5 настоящего Закона следует исходить из срока наказания, не отбытого на день вступления в силу настоящего Закона.
Статья 13.
Установить, что:
а) к лицам, указанным в пункте "в" статьи 1 настоящего Закона, относятся женщины, не лишенные родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных либо взятых под опеку, не достигших 18-летнего возраста на день вступления в силу настоящего Закона, либо детей инвалидов I и II групп независимо от их возраста;
б) к лицам, указанным в пункте "г" статьи 1 настоящего Закона, относятся инвалиды I и II групп, признанные таковыми в установленном законодательством порядке до вступления в силу настоящего Закона;
в) к лицам, указанным в пункте "д" статьи 1 настоящего Закона, относятся лица, на момент совершения преступления не достигшие 18-летнего возраста;
г) к лицам, указанным в пункте "ж" статьи 1 настоящего Закона, относятся женщины, имеющие беременность на день вступления в силу настоящего Закона.
Статья 14.
Возложить исполнение настоящего Закона:
а) на органы и учреждения, ведающие исполнением наказания, - в отношении осужденных, находящихся в исправительных учреждениях;
б) на органы следствия - в отношении лиц, дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве этих органов;
в) на суды:
- в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве судов и не рассмотрены до вступления настоящего Закона в силу, а также в отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу;
- в отношении осужденных лиц, исполнение приговора которым отсрочено в порядке, установленном статьей 72 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;
г) на уголовно-исполнительные инспекции и органы внутренних дел - в отношении лиц, осужденных к лишению свободы условно с испытательным сроком или без таковой, а также в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания и находящихся под контролем органов внутренних дел.
Статья 15.
Применение настоящего Закона осуществляется на основании постановления уполномоченного органа (должностного лица), санкционированного прокурором, а также на основании постановления суда;
к постановлению прилагаются личное дело осужденного, справка о поощрениях и взысканиях и другие документы, необходимые для решения вопроса о применении акта амнистии;
при применении судами настоящего Закона участие прокурора обязательно;
отбывание наказания прекращается со дня санкционирования прокурором постановления уполномоченного органа (должностного лица) либо со дня вступления в законную силу постановления суда о применении акта амнистии;
решение о применении акта амнистии в части освобождения от наказания в отношении лиц, имеющих исковые задолженности, принимается после полного возмещения ими материального ущерба, установленного приговором.
Статья 16.
Действие настоящего Закона распространяется также на лиц, совершивших преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Кыргызской Республики, действовавшим до 1 января 1998 года. При применении акта амнистии к указанным лицам следует исходить из аналогичности состава преступления по действующему Уголовному кодексу Кыргызской Республики.
Статья 17.
Лица, подпадающие под амнистию, освобождаются как от основного, так и дополнительного наказания, кроме конфискации имущества.
Статья 18.
Под действие настоящего Закона подпадают лица, совершившие преступления до вступления в силу настоящего Закона.
Статья 19.
Правительство Кыргызской Республики, главы местных государственных администраций всех уровней обеспечивают содействие:
а) своевременной постановке несовершеннолетних, освобожденных от наказания на основании настоящего Закона, на учет по прибытии их к месту жительства, их трудовому устройству или передаче под надзор родителей, органов опеки или попечительства, помещению их в необходимых случаях в детские дома, школы-интернаты не позднее двухнедельного срока со дня прибытия к месту жительства; в осуществлении координации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, общественных организаций и трудовых коллективов по перевоспитанию несовершеннолетних, освобожденных от наказания;
б) в организации своевременного учета всех лиц, освобожденных на основании настоящего Закона, их трудовому и бытовому устройству не позднее двухнедельного срока со дня прибытия к месту жительства; помещению в дома для инвалидов или престарелых освобожденных от наказания инвалидов и престарелых, не имеющих родственников, которые могли бы их взять на свое иждивение.
Министерству внутренних дел, Министерству юстиции и Министерству здравоохранения Кыргызской Республики совместно с другими органами в установленном порядке организовать учет и направление в специальные лечебные учреждения освобожденных от наказания больных тяжелой формой туберкулеза, завершивших необходимый курс лечения.
Министерству внутренних дел, Министерству юстиции и Министерству иностранных дел Кыргызской Республики организовать учет и депортацию из страны освобожденных от наказания граждан других государств.
Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики обеспечить надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона.
Статья 20.
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.
Если в течение указанного в настоящей статье срока органами, ответственными за исполнение настоящего Закона, не был применен акт амнистии в отношении лиц, подпадающих под действие настоящего Закона, акт амнистии может быть применен в любое иное время.
Лица, виновные в неисполнении настоящего Закона в указанный срок, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской
Республики К. БАКИЕВ
гор. Бишкек, Дом Правительства,
4 агуста 2008 года, №190.

??.??