Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№58, 08.08.08-ж.


  Куттуктоо!

Тууңду жүрсүн көтөрүп,
Туш келген Сизге үч сегиз!
(08.08.2008.)
Жакен Жетигенович Жетигеновго
Кубанган укса кулагым,
Кудамсыз кошкон Кудайым!
"Кут болсун ушул тоюң" деп,
Кучакты жайып турамын.

Гүлүмбүбү алтын кудагый,
Гүл ачып күндө таң заарда,
Райгүл, Майрам, Беки үчүн,
Айлансын куттуу гүлзарга.

Сымбаттан жазбай азыркы,
Дагы да сыпаа, сылык бол!
Жаш, кары таанып ишиңден,
"Жакин" деп турсун сунуп кол.

"Элүүгө келдим" дебестен,
Эл үчүн дагы иштеңиз.
Тууңузду жүрсүн көтөрүп,
Туш келген Сизге үч сегиз!

Жетинин бири болушсун
Жээндер өсүп зээндүү!
Каалоосун айткан жүрөктөн,
Калыбек жана Жээнбүбү.
Куда­кудагыйыңыз
Калыбек, Жээнбүбү,
кыз­күйөөңүз
Райгүл, Эрнест,
жээниңиз Бегимай.
ПССИ Ленинского района г.Бишкек проводит публичные торги на домостроение расположенное по адресу: г.Бишкек, ул. Северная, дом № 148, принадлежащее на праве собственности Кыдыршаевой Замире Карыбековне. Торги состоятся в 10.00 часов 10.09.2008 г., по адресу: г.Бишкек, ул. Северная, дом № 148.
Стартовая стоимость домостроения составляет 1935000 сомов.
Для участия в торгах нужно внести 5% от стартовой стоимость на депозитный счет Ленинского райсуда г.Бишкек. Организатор торгов Минбай уулу Б. тел.: для справок: 65-13-15, 65-12-93.

"Кыргызстан аба жолдору"
улуттук авиаташуучу ААКнын атайын администратору:
- банкрот-ишкананын №42 Лоттогу мүлкүн, активдерин баштапкы баасын 75%га төмөндөтүү менен сатуу боюнча кайталап төртүнчү ачык аукцион;
- банкрот ишкананын №43 Лоттогу мүлкүн, активдерин баштапкы баасын 25%га төмөндөтүү менен сатуу боюнча кайталап экинчи ачык аукцион өткөрүү жөнүндө маалымдайт: ал 2008-жылдын 25-августунда саат 10.00дө бул даректе: Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 184 өтөт.
Көрсөтүлгөн Лоттогу мүлктөрдүн аталыштары жана спецификациялары менен ишемби жана жекшембиден башка күндөрү күн сайын саат 9.00дөн 17.00гө чейин Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 184 (УТЦнын имаратында) дарегинде таанышсаңыздар болот.
Катышуучулар сөзсүз каттоодон өтүп, катышууга керектүү бардык документтерди тапшыруулары керек жана аукцион белгиленген күнгө бир сутка калганга чейин активдердин баштапкы баасынын 10% өлчөмүндөгү комиссиялык жыйымды төлөшү керек.
Активдер мурдагы аукциондун баасында сатылып кетсе, аукцион болбой калышы мүмкүн. Баштапкы баа болжолдуу, минималдуу эмес жана КНС жок.
Кирүү баасы юридикалык жактар үчүн-300 сом, жеке адамдар үчүн-200 сом, көрүүчүлөр үчүн-100 сом.
Кошумча маалыматтар үчүн: 54­80­73, 54­80­68, 54­77­50; факс: 54­80­66, (0­555) 38­09­41, (0­555) 77­98­33, (0­772) 54­88­44 телефондоруна кайрылсаңыздар болот.

Специальный администратор
ОАО Национальный авиаперевозчик "Кыргызстан аба жолдору"
объявляет о проведении:
­ повторного четвертого открытого аукциона по реализации имущества Лота № 42, активов предприятия ­ банкрота со снижением стартовой цены на 75 %;
­ повторного второго открытого аукциона по реализации имущества Лота №43, активов предприятия ­ банкрота со снижением стартовой цены на 25 %, которые состоятся 25.08.08 г., 10.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Ахунбаева, 184.
С наименованием спецификацией имущества указанных Лотов можно ознакомиться ежедневно с 9.00 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 184 (здание УТЦ).
Участникам необходимо зарегистрироваться, представить все необходимые документы для участия и внести комиссионный сбор в размере 10 % от стартовой цены активов за сутки до назначенной даты аукциона.
Аукцион может, не состояться в случае реализации активов по цене предыдущих аукционов. Стоимость активов является ориентировочной, не минимальной и без учета НДС.
Цена входного билета для юридических лиц -300 сом, для физических лиц -200 сом, для зрителей - 100 сом.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: 54­80­73, 54­80­68, 54­77­50, факс: 54­80­66, (0555) 38­09-41, (0555) 77­98­33, (0772) 54­88­44.
Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании
"Мир" в Кыргызской Республике уведомляет
всех кандидатов и политические партии о возможности размещения рекламно-информационного материала в период предвыборной агитации на выборах депутатов в органы местного самоуправления, назначенные на 5 октября 2008 года согласно требованиям п .18 ст. 30, ст. 80 Кодекса о выборах КР и предлагает свои услуги по следующим расценкам:
1. Размещение рекламного ролика на ТВ
06.00 час-18.00 час 1800 сом/мин.
18.00 час-00.00 час 2000 сом/мин.
00.00 час-06-00 час 1500 сом/мин.
2. Бегущая строка: стоимость одного символа 2,20 сом.
3. Радио "Мир-Бишкек" : 1 минута-400 сомов.
(цены даны с учетом 20% НДС и 3% налога на рекламу).
Тел: (0312) 66-05-14, (0772) 08-13-87.
Талас областтык "Талас турмушу" газетасы
Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарын шайлоо алдындагы кампания үчүн акы төлөнүүчү баалары төмөндөгүдөй:
1 кв. сантиметр гезит аянтынын стандарттык (базалык) тарифи ­ 8 сом.
Ал эми саясый жарнамалар үчүн гезиттин бир бетинин баасы 7200 сом, 1/2 бетинин баасы 3600 сом, 1/3 бетинин баасы 2400 сом, 1/4 бетинин баасы 1800 сомду түзөт.
Министерство юстиции Кыргызской Республики
Регистр. №76-08, 15 июля 2008 года.
ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

О реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 9 ноября 2007 года №543 "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике"

Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 9 ноября 2007 года №543 "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике", а также в целях упорядочения учета, хранения, выписывания и использования лекарственных средств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества, в фармацевтических и организациях здравоохранения республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Список сильнодействующих веществ, подлежащих национальному контролю на территории Кыргызской Республики (КР) (Приложение 1).
2. Генеральному директору Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (ДЛО и МТ) Курманову Р.А.:
2.1. при лицензировании юридических и физических лиц, осуществляющих фармацевтическую деятельность, на бланках лицензии дополнительно указывать "Производство и реализация сильнодействующих веществ", при намерении лицензиата осуществлять их отпуск населению.
2.2. постоянно дополнять список сильнодействующих веществ, подлежащих национальному контролю, по мере их регистрации и заключения экспертов ДЛО и МТ в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
2.3. обеспечить постоянный контроль за лекарственными средствами, содержащими сильнодействующие вещества, при их ввозе на таможенную территорию КР и вывозе с таможенной территории КР, транзите.
3. Внести в приказ МЗ КР от 30 января 2006 года №48 "О правилах выписывания рецептов на лекарственные средства и их отпуске", зарегистрированный в Министерства юстиции Кыргызской Республики 16 февраля 2006 года, регистрационный номер 18-06, следующие изменения:
- пункт 4 Приложения №5 "Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в лечебно-профилактических и фармацевтических организациях" изложить в следующей редакции:
"4. Психотропные вещества списка №3 и №4, утвержденные постановлением Правительства КР от 9 ноября 2007 г. №543 "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике".
4. Руководителям фармацевтических организаций республики:
4.1. осуществлять реализацию населению сильнодействующих веществ, на основании лицензии МЗ КР на фармацевтическую деятельность.
4.2. осуществлять хранение, учет, отпуск и применение сильнодействующих веществ, в соответствии с приказом МЗ КР от 24.08.2005 г. № 348 "О порядке хранения, учета, отпуска и применения в медицинской практике наркотических средств, ядовитых, психотропных, сильнодействующих веществ и прекурсоров в Кыргызской Республике" (регистрационный номер Министерства юстиции Кыргызской Республики 130-05 от 14 сентября 2005 года).
5. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
6. Настоящий приказ вступает в силу после государственной регистрации в Министерство юстиции Кыргызской Республики, с последующим опубликованием в средствах массовой информации.
7. Уведомить Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, номер, дата).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.М. Каратаева.

Министр М. Мамбетов
№299 от 16 июня 2008 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
"Утверждено" приказом Министерства здравоохранения КР
от 16 июня 2008 г. №299
СПИСОК СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Пипофезин (азафен)
2. Алимемазин
3. Бромизовал
4. Галоперидол
5. Гексамидин
6. Тофизопам (грандаксин)
7. Дроперидол
8. Карбидин
9. Кетамин (калипсол)
10. Клозапин (азалептин)
11. Клонидин (клофелин)
12. Левомепромазин (тизерцин)
13. Лития оксибутират, натрия оксибутират
14. Мебикар
15. Пиперидин
16. Промазин (пропазин)
17. Пропилгекседрил
18. Псевдоэфедрин
19. Рожки спорыньи эрготаминового штамма
20. Рожки спорыньи эрготоксинового штамма
21. Спорынья
22. Тиоридазин (сонапакс)
23. Трифлуоперазин (трифтазин)
24. Феназепам
25. Флуспирилен
26. Френолон
27. о-Хлорбензилиденмалонодинитрил
28. Хлороформ
29. Хлороформ для наркоза
30. Хлорпротиксен
31. Хлорэтил
32. Тригексифенидил (циклодол)
33. Цефедрин
34. Эргометрина малеат
35. Эрготал
36. Перфеназин (этаперазин)
37. Эфедрина гидрохлорид
38. Эфир медицинский, эфир для наркоза, эфир для наркоза стабилизир., этиловый эфир.
39. Трамадол (трамал)
40. Сибутрамин
41. Тиопентал натрия
и: Препараты веществ, перечисленных в этом списке, исключая предусмотренные законом.
??.??