Редакция

Редакция

Коомдук-саясый басылма
Тел: 0312-62-03-07


Башкы редактор
Асланбек Сартбаев

Башкы редактордун орун басары:
Бегимай Бакашева


Редколлегия


Сурат ЖЫЛКЫЧИЕВ
Мамат САБЫРОВ
Калыгул Бейшекеев
Назима Жумаева

Реклама жана
маркетинг бөлүмү

0543 87-00-72


Дизайнер

Тимур Шарапиев
Тел: 0312-62-03-07


Гезит КР Адилет министрлигинде катталган. Күбөлүктүн номери 1797 ГР 000022. Гезит ММКны колдоо борборунун басмаканасынан чыкты.
Заказ №1362 Нускасы 5 300


Email: azianews@mail.ru


- Рекламалык материалдар үчүн

 

Жарнама