Коомдук маданий-саясий гезит◄◄◄
"Арт.kg" ЖЧКсынын президенти
Иманалиева Айчүрөк Асылбековна
Башкы директор
Таалай Ороскулов
Башкы редактор:
Фаризат
Асанкалый кызы
Жооптуу редактор:
Чынара Абдыкеримова
Кабарчылар:
Айсалкын Байгазиева
Баяндамачы
Асан Жакшылыков
Редколлегия
Турусбек Жумалиев
Бакыт Букаев
Дизайн: DZ Tila
Гезит ээси ЖКЧ "Арт kg"
"Арт kg" апталык гезит
КРнын Адилет министрлигинде катталган
№ 1552
Телефон факс: (0312) 681275
Редакцияга келген кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. Жарыяланган макалалар гезиттин көз карашын билдирбейт.
Гезит редакциянын компьтердик бөлүмүндө даярдалды.
"ММКны колдоо боюнча борбор" коомдук фондунун басмаканасында басылды

буйрутма 2262
Нускасы 3000
Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!