Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Эс-акылдуу, элин колдоп келишкен,
Эрендерди шайлап алар кез келди!

Токтосун САМУДИНОВ,
Кыргыз Эл акыны

ПАРТИЯЛАР ПАРАДЫ
Жер жарчудай кейиптенет парадыңар,
Жалаң бийлик - көбүңдүн талашыңар.
Арбап алат бал ширин сөздөр менен
Атаандашың тилинде жарасы бар.
Анан дагы кетирер айлаңарды
Арыз десе, аш ичпес адаты бар.
Зың-зың этме соткага чалып коет
Зюгановдой сүйөнөр агасы бар.
Жылтыратып көздөрүн күлүп турат
Жең ичинен жылдырчу парасы бар.
Желдей желип, желегин желбиретет
Жеңүү үчүн кайрат-күч чамасы бар.
Эң башкысы - билсеңер жакшы
болмок
Эл экенин учурчу канатыңар.
Араңарда айбаттуу чороңор көп,
Атаганат! Көрүнбөйт Манасыңар!


Меңди Мамазаирова

ПАРТИЯЛАРГА КААЛОО

"ЗАМАНДАШ" партиясынын
лидерлери:
Мухтар Өмүракуновго,
Топчугүл Шайдуллаевага
Зарыккан элдин жандырып
үмүт-чырагын,
"Замандаштын" кыз-уулу
кыйын чыктыңар.
Чачырап кеткен бозгундун таап
сурагын,
Марага жетип келсеңер
экен мыктыңар.

Жер кезип жүргөн мекендештердин
көйгөйү,
Жеңил иш эмес, шаттыкка
күндө бөлөгөн.
Бөтөн бир тагдыр өзүңөрдүкүнөн
өйдөбү,
Көз жашын аарчып, шордогон
башты жөлөгөн?

Сооптун сообу. Мекенден алыс
кандаштын
Укугун коргоп. Тараза ташын оңдогон.
Кыргызым мынча чачылган эмес,
тарыхтын
Бүктөмүн кара, кылымда мындай
болбогон.

Опуртал тагдыр, оңолоор күнү
бар чыгар,
Андыктан кандаш, күдөрүң такыр
үзбөй тур.
Үзөңгү тээп, ыктыяр жолго чыккандар,
Келишет жеңип,ыргалып колдо
кызыл туу!

Жер-планета, эч кандай кырсык
чалбасын,
Улутташтарым, Мекенден алыс
калбасын.
Чачырап кеткен кыргызды багып
турган жер,
Аман-соо айлан, канатың такыр
талбасын!

Зарыккан элдин жандырып
үмүт-чырагын,
"Замандаштын" кыз-уулу
кыйын чыктыңар.
Чачырап кеткен бозгундун таап
сурагын,
Марага жетип келсеңер
экен мыктыңар!


"АТА-ЖУРТ"
партиясынын лидерлерине

Ата-Журтум ок жеген кайберендей,
Алаканда дирилдеп араң турат.
Кысып кирген кылымдын коогасынан,
Кутулууга арга издеп тыбырчылап,
Жан талашып, үмүттүү көзү жайнап,
Жөлөп алаар эрендерден жардам
сурап.

Мезгил өтсө, кеч калып баарысынан,
Кабылбайлы учурга кан сураган.
Кулундарым, Кыргыз Ата - урпактары,
Жөлөй көргүн Мекенди алсыраган,
Жеткирбегин абалга кансыраган,
Мезгил өттү жаңы эле жан сураган.

Зуулдаган мезгилдин азуусунан,
Арачалап элиңди сактап калаар.
Сактап калаар келаткан кесепеттен,
Жоголуунун араанынан арачалаар,
Рухсуздук сүрүлүүдөн алып калаар,
"Ата-Журттун" уулдары барсыңарбы?


СДПК партиясынын лидери
А. АТАМБАЕВГЕ

Ага-инидей бир иштеп Жолон менен,
Атпай Журттун сынына толом деген,
Бир кездеги от жигит эрен болду,
"Өз элимдин бактысы болом" деген.

Тереңирээк билим алсам экен дедиң,
Таалимиңди Москвадан бекемдедиң
Түп нускасын дүйнөлүк
цивилизациянын,
Өз элиме көчүрүп келем дедиң.

Кимдер аны түшүндү? Түшүнбөдү...
Түшүнсө да баа берип күтүнбөдү.
Убагында барктабай иш билгисин,
Канчаларын салаадан түшүрбөдү.

А эр жигит андайга көңүл бурбай,
Элдин көйүн өйдө көрөт тагдырынан.
Бөгөттөрдү бөлө чаап, эчен курдай,
Түтө берет жүрөктө от бардыгынан.

Кыргызды жакшылыкка
баштайм дедиң,
Демократияга шар кадам
таштайм дедиң.
Тоспогула, "Элим!" деген шердин
жолун,
Тоспогула, "Элим!" деген эрдин колун.

Демократия арыстаны атка минди,
Ала-Арчанын дайрасындай
шаркырасын.
Оппозиция!
Тарт нары, каректерди...
Ала-Тоонун Алмазы жаркырасын!


Жамалбек Келдибеков

БШК төрагасы
А.Сариевге

Хан Манастай айкөл экен Акылбек
Бурут, калмак, кытайың да жазыл деп.
Көкөтөйдүн ашы болот окшоду,
Жыйырма тогуз партияга макул деп.

Үч жарым миң буудан чыкты жарышка
Алтайга да кыркы кетти намыска.
Кайран кыргыз Ала-Тоосун акмалап,
Карап турат коюн жайып камышка.

Белде калды бетегенин тамырлары
Кыргыз байкуш деги шордон арылабы?
Акаевдин жуткурлары, Бакиев
туткундары
Обон кыздар, дүжүр чалдар карылары.


Назар Алымбайтегин

Шайлап алар кез келди

Шаан-шөкөттөр. Шайлоо алдында
турабыз,
Шаабыз кандай? Кимге ниет бурабыз?
Шаштырышкан талапкерлер өрөпкүйт,
Шааниси ошол - убадага тунабыз.

Көптөрүнүн сөздөрү бар муюткан,
Көңүлдөгү оюңду таап турушкан.
Каякта эле мыктылардын акылы,
Коогалаңдуу мезгилдерде мурунтан.

Кыргыз эли туңгуюкка кептелип,
Кулчулукка бир аз гана жетпедик!
Кара ниеттер наадандыгын кылганда,
Канча киши каршы туруп жок дедик.

Эй, кыргызым! Эсиң барда ойлонгун!
Эчен ирет шайлоолордо тойлодуң.
Эмне үчүн бейиш сындуу жериңде,
Эмдигиче жашооңду оңдоп койбодуң?!

Ээликпестен эстейличи өткөндү,
Элибизге кыйынчылык көп келди.
Эс-акылдуу, элин колдоп келишкен,
Эрендерди шайлап алар кез келди!кыргыз тилиндеги гезит "Алиби"

??.??