Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
  Ааламдан келген каттар

Өмүрбүбү Бегалиева
Күттүргөн жазым,
эргитип көңүл кылдарын...
Азапка салган махабат сырдын илеби,
Коргоочу күчкө ээ болот! Айрым билеби?
Мелжиген мейкин тагдырдын күчү ушунда,
Оожалса сүйүү, оңдолот адам иреңи!
Басыгы, иши оодарыш салат арага,
Махабат Күчү - негизи адам тиреги!

Ыйык Сепил
(дастандан үзүндү)
Күттүргөн жазым, эргитип көңүл кылдарын,
Каякта жүрдүң? Ойлодум сөзүн тыңдайын.
Көздөрүң турду жалынып жана сагынып:
- Болдуң го менин жыргалым жана муң-зарым!
Бириге албай күттүм го далай жылдары,
Жазылбай сага калды го далай ырларым!

Көздөрүң сүйлөп көлкүтүп барды денемди,
Алооң каптап барды го асыл жергемди.
Жан сырым менин жайнаттың дале дасторкон,
Көрбөгөм бир да жайнаган асыл беренди!
Берекем менин, арнаган сүйүүң тоспоптур,
Ошентсе дагы айттым го айрым жемемди.

Нурларың толуп алдыртан мени карадың,
Сүйүнчүм артып жайнады менин жамалым.
Жалкыган жаным ойлонуп азга калганда,
Кайрадан ачтың арналган сүйүү барагын.
Байланыш кылган кең аалам айтты кабарын:
- Ушул го ушул, күттүргөн сенин адамың!

Үлбүрөк, назик сезимге толуп жан дүйнөм,
Мен сени секин астыртан карап күлмүңдөйм.
Кечиккен жазым, кечиктиң неге мынчалык,
Күткөндөн чарчап көздөрүм ыйлайт тирмийген.
Теңирим бизди термелтип көпкө салды го,
Тескери басып кечиктиң неге жан биргем?

* * *
Өзгөгө эмес өзүңө арнап жылдарым,
Жүргөнүм үчүн жүрөктүн сырын тыңдагын.
Таманым тилип далайлар тузду куйса да,
Сактаган элем өзүңө гана ыр багын.
Бапестеп баккан гүлбагым барат ачылып,
Аязды тоотпой бузбастан ырдын ыргагын.

Ырларым сага арналды менин жарыгым,
Көрбөсөм азга өзөрүп көңүл талыдым.
Тамыры терең махабат күчү ан сайын,
Күчтөнтүп барат жүрөктүн жүрүш, арымын.
Жүрөгүм ооруп турганда болсоң жанымда,
Азайтып ооруу барасың сууруп жарымын.

Жабыркап калган жүрөгүм сени кааласа,
Жанымда сенин болгонуң дары, арача.
Бурганак каптап турса да ушул дүйнөнү,
Жыпар жыт урат өзүңө гана жараша.
Жаркыдым самап жолуңду карап ан сайын,
Ондогон жылдар жүргөнүң үчүн самата.

* * *
Сагынчым менин саргая күткөн чырагым,
Тандадык неге жолдордун алыс, ыраагын.
Ыр дүйнө толбой кыйнала күткөн көп жылдар,
Тоздуруп салды жүзүңдүн, жүрөк ыраңын.
Ыргала берип арышым кенен баспаган,
Билсеңчи бүгүн жан дүйнөм азган убагын.

Жалындап күйгөн жүрөгүң арнап барганда,
Эриди музум, жүрөккө толгон арман да.
Эриним сүйсөң жалынга ширеп жан сырым,
Ынанып барам жан таслим болуп калганга.
Жайнаган көзүң көрк берип ички сезимге,
Окшошуп турду агарып аткан таңдарга.

Табышкер жаным тааныдым сүйгөн көзүңдү,
Көздөрүң аябай жалыныч салып өтүндү.
Издедим сени арадан жылдар өтсө да,
Издеген сайын жартысы жаным кетилди.
Кенендик кылып кетпегин эми жанымдан,
Көрелек кезиң окшогон мага кечилди.

Жагымдуу жаным, жактырган гүлүм байланган,
Сүйүүмдөн кечээ, бүгүн да такыр танбагам.
Жүзүңдү издеп үңүлүп келдим эчен жыл,
Элесиң эңсеп түгөнгүс жыпар шам жагам.
Эсимден танып барганым көрчү жолуңда,
Асылдык жолун көралган менин айданам.

* * *
Жагымдуум менин, жаныңда болгон чагымда,
Жан дүйнөм балкып батамын сүйүү балына.
Бабалар баскан жолдордон сырды издесем,
Бир болсом деле сагына берем сагына.
Эмнеге эле мынчалык турам өрөпкүп,
Алоолоп денем күйгөндөн батам жалынга.

Жүрөгүм ачып, таптыңбы анын ачкычын,
Делөөрүп, эңсеп жүрдүм го далай Ак Кушум.
Күттүргөн элең, адашып жолдон турсак да,
Айрымдар табат кечеңдеп барып бактысын.
Жан дүйнөм гүлдөп өзүңө арнайм сырларым,
Толуктап бардың жанымдын алсыз жартысын.

Кыздары кыргыз кыргыздан гана төрөсүн!

Төгүлбөс сыны, нурданып чачкан шооласы,
Өзүнө эмес, арналган элге шоораты -
Түбөлүк жолун таап берет бүгүн кыргызга,
Өзүнөн өзү келгенде иштин ырааты.
Ыркы жок кыргыз ырк алып барат ыкташып,
Бирине бири сунушуп кымыз, жууратты.

Жылдызы жанган кыргызды анда көрөрсүң,
Кыздарын кыргыз четинен келип өбөрсүң.
Өзөндү бойлоп кылактап жүргөн кыздардын,
Баарысы калбай кыргыздан гана төрөсүн!
Каныкей энең кам көрөт баарын акмалап,
Кыздарын кыргыз барктабай турсаң чөгөрсүң!

Чынында кыргыз кыздары сулуу баарынан,
Чартылдап турат алдынан, арттан чагылган.
Чаласы жок го баарысы бирдей акылдуу,
Куткарат тегиз кордуктун жолу, заарынан.
Кордогон кызды зоругуп өзү бараарын,
Билишсе деймин кыргыздын баары абыдан!

Кыздары кыргыз кыл чайнап кыргыз турганда,
Элине дагы, жерине көңүл бурганга -
Асмандан Кудай арналуу сыйын айттырды,
Башына кыргыз кыздардын жолун сунганга.
Саамайын сылап салтанат кургун кыргызым,
Кыздарын кыргыз узатпа бөтөн урганга!

От жанып турган кыздардын болот асылы,
Жигити кыргыз - алардын эң бир жакыны.
Жайлооңду кыргыз жайдактап салсаң не болот?
Тукумуң курут болот го жүрүп акыры.
Кыздары кыргыз уулдарды асыл төрөшөт,
Оңолот шондо кыргыздын түркүм басыгы.

Кымбатын кыздын башкага бербе кыргызым,
Узата берсең жок кылат кыргыз ырысын!
Тукумун улап кыргыздын барса бөтөн журт,
Анда эле кыргыз жолуңдан ыйык чыгышың.
Чалкуйду болуп кандары калат чалышып,
Ыйыктык жолдон көрөсүң кыргыз сынышын!
Жунусбеков
Төрөкан Бейшенбековичтин наамындагы диплом жоголду. Диплом ДВ 05183 Кыргыз Тоо-Кен Металлургиялык Институту мамлекеттик аттестациялык комиссиянын 2001жылдын 23-мартындагы чечими менен берилген. Эгер таап алгандар болсо редакцияга билдирип койсоңуздар. Сүйүнчүсү болот.

SMS жаз, белек күтүп жатат...
Тоо суусундай шар аккан Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев 60-ашууну багындырып турган кези. Туулган күнү болгондо да - 23-февраль. Кара сөз, мейли ыр түрүндө, башкача формада жазабыз дегендер болсо, ага да макулбуз, бардык окурман-күйөрмандардан кыска-нуска жазылган каалоо, куйкум сөз, азили аралаш кеп, акындын өзүнөн сурайбыз деген собол-кайрылууларды күтөбүз. Өзгөчөлөнгөндөргө өзгөчө белегибиз да бар.
Байл. телефондору:
0 (773) 33 71 61, 0 (543) 11 51 56, 0 (777) 33 86 70
Эл. почтабыз: jkm@mail.ruкыргыз тилиндеги гезит "Алиби"

??.??