Намыс! Намыс!

Кайдасыңар, мыктылар?!
"Эмки Президент ким болот?" деген суроо-
Илгери үмүт. Ичиңде - өрт, кашыңда - жоо.
Ажыдаардай ургулайт коррупция,
Тегеренип, чимирилип оңдо - солдо.

Казаныңар ырыска толо болсун,
Ырчыларың булбулдай созолонсун!
Кыйын чакта "кыргызым" деген жигит,
Карапайым, калыс алтын такка консун.


Ошол чыгаан татыктуу алтын таажы,
Кыя чаап жок кылсын ажыдаарды.
Күүгүмдөгү кыштакка ойго баткан,
Күйгүзсүнчү эл күткөн жарык шамды!..

Намыс! Намыс! Бүжүрөп майдасыңар,
Улут да эмес, киши эмес кайда сын, ар?!
"Мен силерди Эл, Адам кылам" - деген,
Азаматтар, мыктылар кайдасыңар?!

Курманжан Датка:

Бир иштин түбүн түшүнүп, аягына чейин көзүңөр жетмейинче чечим кабыл алууга ашыкпагыла. Арстан менен жолборстун күчү, демин ичине катып, учурун күтө билгенинде.
Арстанбек:

Кайратың тоону бузса да,
Кашыгың көлдү сузса да,
Эл менен сен - адамсың,
Элден чыксаң - жамансың.
Жайсаң:

Өткөндөрдүн салты болбой,
Өсөөр кыргыз калкы болбойт.
Өлгөндөрдүн даңкы болбой,
Тирүүлөрдүн баркы болбойт.

"Мыкты падыша жерин кеңейтип, элин көбөйтөт. Жакшы падыша жерин кемитпей, элин сактайт. Жаман падыша жерин сатып, элин тентитет".

(Эл накылынан)

Байдылда Сарногоев

Кыргыз элин өз элим деп айтчулар,
Кыргыз жерин өз жерим деп басчулар.
Бытыранды урууларга бөлүнбөй,
Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар!Болот уулу Эсенгул бий:

"Кыргыз жерин душмандардан калкалайм деп бүт өмүрүм ат жалында, кылыч мизинде өттү. Арманым, беттешем деп жекеге чыккан душманды экиге бөлө чапкан кылычымдын күчү кыргыз ичиндеги элимди уруу-урууга, кокту-коктуга бөлүп, күнүмдүк өмүрүнүн көмөчүнө чок тарткан адамдардан тазартууга жетпеди, ов!
Урпактарым ушундай арам тамактардын азабын дагы далай тартышаар..."Барсбек:

Аттан аттын неси артык, ашыра баскан изи артык, эрдин эрден неси артык, эр сайышта күчү артык, хандан хандын неси артык, калкым деп күйгөн иши артык.Калыгул:

Беш башка булак сай болбойт,
Пейли тар киши бай болбойт.
Көп жылдыз жалгыз ай болбойт,
Көөнү тар адам бай болбойт.
Этекти кезсең жең болбойт,
Эзели душман эл болбойт...

Касым Тыныстанов

Өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карегиндей сакта!
Ал сенин көрөр күнүң, ичер сууң!Нур Молдо:

Заманыңды бил, анте албасаң ал сенин жүрөгүңө кадалган казык болоор.

Кет Бука:

Салкын тоону кыян жууп,
Салт бузулат сак болгун.
Намыс түтөп, ар түтөп,
Нарк бузулат сак болгун.
Кара тилди калп минип,
Карт бузулат сак болгун.
Калыс сөзүн айта албай,
Калк бузулат сак болгун.


Түгөлбай Сыдыкбеков

"Бабалар өтөгөн бардык жакшы иштер аталарга, аталардын өтөгөн жакшы иштери балдарга сабак...
Ошол жакшы иштерди тану-колдогу шам чыракты өчүрүп, алга карай басуу менен барабар."

Исхак Раззаков:
"Күчтүүдөн коркпой, өзүңдүн алсыздыгыңан корк!"


Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan