Аймактык эркин гезит◄◄◄


Гезит ээси:
Каныбек САПАРОВ

Башкы редактор:
КАДЫРОВ Улан Саякович
т.: 0550 52-55-83

Жооптуу редактор:
Медер ЖУМАБЕКОВ

Редакциялык жамаат:
Чынара ТОКТОГУЛОВА
Айтурган САМАТОВА
Аскар ЖАМГЫРЧИЕВ

Адрес:
Нарын облусу, Кочкор району,
Кочкор айылы, Аубакиров көч., 13/7.
Гезитке жарыяланган материалдар гезиттин көз карашын чагылдырбайт.
Рекламалык материалдардын маңызы үчүн реклама берүүчү өзү жоопкер
Гезит редакциянын компьютердик басма бөлүмүндө терилип, жасалгаланды.

Дизайнер
МЭХО
Кыргыз Республикасынын Нарын облустук Адилет министрлигинин бөлүмүндө катталган,
Каттоо № 40

Гезит "ММК колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды
Редакцияга келген материалдар жана сүрөттөр кайтарылбайт.
Гезит келишим баада.
Буйрутма № 596 Тираж: 1300Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!