Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

 Жомоктор

 Аяндуу түштөр

Нурбүбү Мутуй кызы
№47
- Э-эй, Айдар, сен ага сырттандыгыңды айттың беле? Ал сенин ким экениңди билеби?- деп сурайт.
Бардыгы каткырып күлүп жиберишти. А бирок, Айдарга бул күлкү - тим эле көкүрөккө атылган ок болуп тийди…
- Жо-ок, эч кимим деле жок!
- А үйдөгүң кимиң?
Бет алдында кашкайып мыйыгынан күлүп турган Салихтин ыржайган жүзү ага жаккан жок. Башкасы башка да, ушу Салих ага күлө турган ким?! Баягы, "балтырдагы бит башка чыгыптыр" деген ушубу?!
Бирпастын ортосунда өңү кумсарып, каны ичине тарткан Айдарды карап турушкандар эмнегедир кооптонушуп,өздөрүн бир башкача ыңгайсыз сезе селейишти. Айдар өзүн мындай абалга жеткирбейт, а эгер мынчалык ачуусу келди дегиче, анда, андан жакшылык күтпөй эле кой. Баягы, баягы… кан ичерлигин карматат…деп коркушчу достору.
Көзүнөн кара чаарын чыгара маңдайында турган Салихке бир секирик менен жетти. Колу анын кекиртегине кантип жабыша түшкөнүн өзү да байкабай калды.
- Э…эм-не бо-оолду?! - деп кыйылдаган Салихти жанындагылар аяп кетишти.
- Кой, Айдар, кой…-дешип анын карышкан колун жазуу менен алек болушуп аткандар деле өздөрү да ичтеринен коопсунуп, бир тебүү менен каякка барып түшөрүн өздөрүнчө боолголошуп аткандай эле.
- Өзүңдүн сүйлөгөн сөзүңө өзүң отчет бере аласыңбы?!
Тиштене сүйлөгөн Айдардын үнүндө баары бир кандайдыр бир жумшаргандык бар экенин туюшту достору. Эгер, кара жини жанбай турган мезгил болгондо…о, анда эле мындан үн да чыкмак эмес. Кол алдында тыбырчылап турган жан ким болбосун, бир силкип таштаганда, чала жан болуп жатып калмак. Ачуусу келгенде ал кимдин ким экенине карайт бекен!
- Жан соога, акебай!..
Салих кырылдап жатып жалынып жиберди. Эми кекиртекке жабышкан кол акырын бошоп, сол колу менен жансоогалап жаткан немени алып ыргытты.
Кудая то-боо! Бул баягы, өздөрү билген Айдарбы? Же башка кишиби?
Аларды тегеректеп турушкан достору дагы таң калыша бири-бирине суроолу карашты. Бул - баягы, сырттан кармаш, сырттан ыргытыш эмес болучу. Башта кырт дегенде кырчыя калган жигит кырстыгынан жумшара түшкөнүн өз көздөрү менен көрүп, туюшту. Эмне, бу жигит сырттандыгынан жанып баратабы, баштагы курчтугу мокоп баратканыбы? Андай болушу мүмкүн эмес эле…
Ушул эле достору мындан жарым жыл мурун эле эң жаман көрүнүшкө ортоктош болушкан. Анда да, ушул эле Салих. Негизи, бу Салих деген неме өзү тилинен табат да турат, тилинен табат да турат! Анда Айдар жаңы эле ушул батирге көчүп кирген болучу. Кечкисин жолугушчу жерге чогулганда, бардыгы Айдардан бир ооздон чуркурап сурап жиберишти.
- Эмне, батир таптыңбы?!
- Ооба, таптым,- деди Айдар да аларга сүйүнчүлөгөндөй кабагы жаркып. - Жакшы, эки комнатада өзүм жалгыз, дагы бирөө келгиче жашай бер деди…
- Оо, жакшы экен, кенен-чонон болгону жакшы да жашоонун! Кай дарекке жайгаштың ошондо?
Көчөсүнүн атын айтып, үй номурун унутуп калган Айдар:
- Мындай, өзүм барганда бат эле таап алам, азыр… а-аа, 47!
Жоготкон нерсесин таап алган баладай Айдардын үнү шаңдуу чыкты.
- А-аа…- деп бардыгы аны кубаттап коюшту.
Аңгыча, таштын жаракасынан чыга калгандай үнү менен ушу Салих ары жактан кыйкыра үн салды.
- О-оо, сенин тагдырың 47ге байланып калганбы? 47ден чыгып, кайра 47ге киргениң кызык экен!
Бардыгы бир саамга дымый түшкөн ошондо. Айдар да кимдир бирөө башына балка менен бир соккондой эси ооп туруп калды. Анан барып эсин жыйды окшойт, алгач өзүнүн аңкоо чалыш көрүнүп турганын өзү табалады. Ичинен:
- Чын эле 47 экенин баамдабаптырмын го! Мунун мени табалап турганын карачы! Кап! Башка эле батир таппай!- деп турганда маңдайына ыржалаңдай күлүп Салих келе бербеспи!
- Хо-хо-хо! Боорум ай! Эптеп бир жактан чыкса, эми кайра… хо-хо-хо…
Бир Салихтин күлкүсү ошо, өзү отуруп чыккан 47- колониянын ичинде отурган миңдеген зэктердин күлкүсүнө айланып бараткандай кулагы дүңгүрөп кетти. Айланасы ыржайып эле күлүп турган кара кийимчен адамдарга толуп баратты…
Бир секирип алып ыргытканда, чалажан болуп оозунан кан аралаш көбүк чыгып жатып калган Салихти араң эсине келтиришип, араң тарашкан анда булар. Эки-үч ай көкүрөгүн өйдө көтөрө албай эңкейе басып жүрүп араң айыккан Салихке: "Сен тилиңди тарта сүйлөп жүр. Айдар - биз эмес. Муну менен абайлап мамиле кылбасак болбойт" деп эскертишкен эле достору.
Эми, ошол Айдар минтип жумшак жанга айланып баратканы таң калыштуу эле…

кыргыз тилиндеги гезит "Ачык саясат"

??.??