Жомоктор

Таранчы

Таранчы

(Индия жомогу)

Илгери –илгери таранчы аялы менен жашаптыр, падыша да бар экен. Таранчы аялы менен падышанын сарайында уя салышат. Падыша бөлмөсүндө жашайт, а таранчылар уясында.
Бир жолу падыша жаңы кийим кийип жасанды – конокко барууга камынды. Каалгага жетери менен таранчы үстүнө тамчы тамызды. Ак тамчы падышага түштү, жаңы кийимин булгады. Ачуусу шакардай кайнады. Кызматкерин чакырып:
– Дароо таранчыларды кармап, капаска кама, — деп буйруду.
Таранчынын аялын кызматкер кармады, а таранчы бырп этип учту. Таранчы учуп, жыгач устага барды.
– Жыгач уста, жыгач уста! Мага сегиз дөңгөлөгү бар араба жасап бер. Падыша менин аялымды капаска камады. Мен аны менен согушууга барам.
Жыгач уста кичинекей арабаны сегиз дөңгөлөгү менен жасады. Таранчы ага чычканды чегип, падышага согушууга жөнөдү. Баратат, баратат, караса жолдо ийне жатат.
– Таранчы ага, таранчы ага, сен кайда баратасың? – дейт ага ийне.
Таранчы жооп берди:
– Мен таранчы, таранчы,
Көрдүңбү, арабамды.
Аялымды капаска салган,
Падышага согуш ачам.
– Мен сени менен, таранчы ага.
– Кеттик.
Өткүр ийне арабага түштү. Таранчы тизгинди тартат, чычкан жанталашып чуркайт. Арабанын дөңгөлөгү абдан тез айланат.
Баратышат, баратышат, алдыдан чаян чыкты.
– Таранчы ага! Таранчы ага! Сен кайда баратасың? – деди ал.
А таранчы ага:
– Мен таранчы, таранчы,
Көрдүңбү, арабамды.
Аялымды капаска салган,
Падышага согуш ачам.
– Мен сени менен, таранчы ага.
– Кеттик.
Чаян куйругун көтөрүп, таранчынын арабасына отурду. Таранчы чычканды шаштырат. Чычкан безилдеп чуркайт.
Баратышат, баратышат, карашса жолдо жип менен таяк жатат.
– Таранчы ага! Таранчы ага! Сен кайда баратасың? – дешти.
А таранчы жооп берди:
– Мен таранчы, таранчы,
Көрдүңбү, арабамды.
Аялымды капаска салган,
Падышага согуш ачам.
– Биз сени менен, таранчы ага.
– Кеттик.
Ошентип, таранчы жолунан толук аскер чогултту. Баратышты, баратышты, караңгы киргенде падышанын сарайына жетишти. Таранчы арабаны сарайдын артына токтотту. Падыша үйдө жок эле. Таранчы достору менен акырын падышанын бөлмөсүнө кирди. Ийне анын төшөгүнө жашынды. Чаян шам турган столдун үстүнө чыкты. Жип менен таяк каалганын артына бекиништи. Таранчы өзү айнек парданын артына кетти. А чычкан арабаны кайтарып калды.
Көп өтпөй падыша келди. Жуунуп, тамактанууга отурду. Ал кандай аскер бөлмөсүн басып алганын туйбады.
Падыша уктаганга жатты. Ийне аны көптөн бери күтүп аткан. Төшөгүнө жатаары менен жонун сайгылады. Падыша кыйкырып тура качты. Шамды жагып, төшөктө эмне сайгылап атканын көрөйүн деди.
Шамдын жанында чаян отурган. Падыша колун сунаары менен чаян чакты.
Падыша коркконунан айкырды:
– Эл-журт! Өлүп баратам! Чаян чагып алды!
Падыша бөлмөсүнөн качып чыкты. Каалганын артындагы жип аны байлап, а таяк башка-көзгө койгулады. Падыша бар күчү менен бакырат:
– Жардамга! Жардамга! Ким бар?!
Таранчы өйдөтөн карап турган, падыша жардамга чакыраары менен учуп келип, таякты токтотуп, мындай деди:
– Падыша! Мен таранчы. Бул жердегилер менин аскерлерим. Менин аялымды бошот. Же бул сага аздык кылабы?
Падыша мукактанып, таранчыдан кечирим сурады. Жип падышаны бошотту, а падыша таранчыны эркиндикке чыгарды.

🔥1
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Карга ийнеликти чокуй албады

201903.02.2020
error: Content is protected !!