Жомоктор

Акылдуу бала

Акылдуу бала

(Монгол жомогу)

Илгери-илгери жарыкчылыкта абышка кемпири жана жети жаштагы уулу менен жашаптыр. Болгон байлыгы – аксак ак боз аты, үч арык эчкиси жана жамаачыланган эски боз үйү. Карыя жокчулукта жашачу, бирок бактысына уулу акылдуу жана зирек болуп чоңойду.
Бир жолу карыянын үйүнө даражалуу төрө түнөөгө кайрылды. Бул киши өзүнөн башканы адам ордуна көрбөгөн, аябай жаалдуу болчу. Ошондуктан, айланасындагылар андан чочулап турушчу. Төрө боз үйгө киргенде, жети жаштагы бала кийизде отуруп, чоң аяктан кымыз ичип аткан. Төрө баланы көрүп, каткырып жиберди.
– Мына сага, идиш! Идиш эмей эле, кадимки аштоо го!
Бала ичкенин токтотуп, конокту таң кала карады.
– Улуу урматтуу төрө, сиздин малыңыз ушунчалык азбы, момундай «аштоодон» жем жегидей? – деди.
Төрө баланын сөзүнө жооп кайтара албай оңтойсузданды.
Эртең менен жолго чыгаарда, караса эчкилер атынын басмайылынын кепшеп салышыптыр. Төрө ачууланып, карыяга:
– Чыгашаны төлөбөсөң, мага таарынба! – деди.
Жети жаштагы бала атасынын ордуна жооп берди:
– Улуу урматтуу конок! Сиздин атыңыздын басмайылын эчкилер жешти, чыгашаны ошолорго төлөтүңүз.
Төрө дагы сөз таппады, атына секирип минип, текирең-таскактатып кетти. Бирок, ат момолойдун ийинин жаза басты. Үстүнөдөгү ээр кулады, аны менен чогуу төрө да жерге жалп түштү. Ачууланган төрө бардык күчү менен атты камчылады.
Аны көрүп турган бала каткырды.
– Эмне күлөсүң, акылсыз бала? – деп сурады төрө.
– Кантип күлбөйм? Элде: ким көп калп айтса, анын аты качандыр бир момолойдун ийинин жаза басат, өзү жерге талп деп түшөт деп айтылат. Демек, сиз калпычы жана алдамчысыз!
Төрө орой кепке эмне айтаарын билбеди. Атты ооздугунан жетелеп жолго түштү.
Ошентип, акылдуу наристе төрөнү сөзгө жыккан экен.

🔥1
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!